Till innehåll på sidan

Tillgänglighetsredogörelse för KTH:s webbplats

KTH står bakom webbplatsen www.kth.se och har som ambition att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

KTH:s webbplats är delvis förenlig med lagkraven. Se avsnittet om bristande förenlighet nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.kth.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Vänligen använd detta formulär .

Svarstiden är normalt 2-3 dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är vi tacksamma om du uppmärksammar oss på detta. Kontakta KTH via detta formulär.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Kontakta DIGG via detta formulär .

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är enbart delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

KTH motsvarar inte följande erforderliga krav på nivå A och AA enligt den internationella standarden WCAG 2.1. Du kan läsa mer om riktlinjerna på DIGG:s webbplats .

Brister beträffande möjlighet att uppfatta innehåll på KTH:s webbplats

Problem vid användning utan eller nedsatt synförmåga:

 • På webbplatsen kan det finnas enstaka förekommer av bilder som saknar beskrivande text trots att de inte enbart har dekorativt syfte. (WCAG 1.1.1.) KTH jobbar aktivt med att fasa ut eller uppdatera den här typen av bilder.
 • På webbplatsen förekommer videoinspelningar utan ljud som saknar alternativ representation i form av text (manus) eller ljudinspelningar (syntolkning). (WCAG 1.2.1.) Detta rör främst video som publicerats före 23 september 2020 men det kan även förekomma enstaka inspelningar publicerade efter detta datum som saknar önskvärt tillgänglighetsstöd.
 • På webbplatsen förekommer i enskilda fall funktioner där inte funktion klart framgår av kod. (WCAG 1.3.1.) Exempel kan vara länkar i listor som har särskild status av att vara stjärnmärkta av användaren. KTH arbetar aktivt för att märka ut den typen av innehåll med relevanta så kallade ARIA-attribut.
 • På webbplatsen förekommer i enstaka fall instruktioner baserade på sensoriska kännetecken, företrädelsevis vänster- eller högerhänvisningar till innehåll. (WCAG 1.3.3.) KTH jobbar aktivt med att fasa ut alla textangivelser och all grafik som förutsätter visuell orientering på sidorna.
 • På webbplatsen förekommer i enstaka fall text som utgörs av bilder och därför inte kan tillgodogöras som vanlig text. (WCAG 1.4.5.) KTH jobbar aktivt för att alla bilder av detta slag ersatts med andra lösningar.

Problem vid användning med nedsatt hörsel:

 • På webbplatsen förekommer videoinspelningar som saknar alternativ representation i form av undertexter. (WCAG 1.2.2.) Detta rör främst video som publicerats före 23 september 2020 men det kan även förekomma enstaka inspelningar publicerade efter detta datum som saknar önskvärt tillgänglighetsstöd.

Problem vid användning med begränsad rörlighet.

 • På webbplatsen förekommer enskilda exempel på innehåll som när det avsmalnas i begränsade skärmbredder tappar överskådlighet i form av långa ord som inte avstavas korrekt eller tabeller som föranleder sidledsförflyttning av innehåll. (WCAG 1.4.10.)

Brister beträffande möjlighet att hantera innehåll på KTH:s webbplats

Problem vid användning utan eller nedsatt synförmåga:

 • På webbplatsen förekommer i enstaka fall länktext som inte kan anses vara tillräckligt beskrivande. (WCAG 2.4.4.) KTH arbetar aktivt för att instruera och stödja redaktörsorganisationen i att skriva beskrivande länktexter.
 • På webbplatsen förekommer i enstaka fall rubriker och etiketter som inte kan anses vara tillräckligt beskrivande. (WCAG 2.4.6.) Redaktörsorganisationen instrueras kontinuerligt i vikten av att formulera tillräckligt beskrivande texter av sådant slag.

Brister beträffande möjlighet att begripa innehåll på KTH:s webbplats

Problem vid användning utan eller nedsatt synförmåga:

 • På webbplatsen förekommer funktioner som har inkonsekventa benämningar. Exempelvis funktioner såsom ”Redigera”, ”Spara”, ”Skicka” et c. (WCAG 3.2.4.) KTH arbetar aktivt för att KTH:s riktlinjer för ändamålet efterlevs.

Brister beträffande hur robust KTH:s webbplats är

 • KTH jobbar aktivt för att sid- och stilmallar ska ha en god kodkvalitet och följa standarder. Validering av webbsidornas kod ger dock på flera håll fel som KTH målmedvetet försöker arbeta bort. Somliga av dessa brister begränsar webbplatsen tillgänglighetsmässigt och berörs enskilt under föregående punkter i detta dokument. (WCAG 4.1.1.)

Så jobbar KTH med tillgänglighet i digital service

KTH arbetar löpande med att anpassa webbplatsen efter gällande tillgänglighetskrav. Det är en integrerad del i såväl uppdatering av innehåll som vidareutveckling av teknik. Ambitionen är att samtliga ovan redovisade brister på sikt ska vara utfasade ur KTH:s webbmiljöer.

Tillgänglighetsbrister av innehållskaraktär arbetas bort i dialog med KTH:s sidredaktörer och förankring av riktlinjer och lämpliga praktiker. Tekniska brister åtgärdas löpande i systemutvecklingsarbetet och är ett högt prioriterat fokusområde i den tekniska förvaltningen. 

KTH:s egen information kring tillgänglighet på webbplatsen med dokumentation och instruktioner riktade till innehållsägare, sidredaktörer och systemutvecklare finns externt åtkomligt på KTH:s intranät: Webb på KTH .

Oskäligt betungande anpassning

KTH åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

KTH:s webbnärvaro är omfattande med ett stort antal sidor tillkomna under en lång tidsperiod. Under dessa år har ett stort antal nedladdningsbara dokument publicerats som brister i tillgänglighet och som fortfarande bör anses ha en aktiv funktion på webbplatsen enligt gällande lagstiftning. KTH arbetar aktivt med att fasa ut eller tillgänglighetsanpassa samtliga dessa, men då en samlad och allomfattande sådan insats bedöms som alltför resurskrävande har detta arbete ålagts den ordinarie redaktörsorganisationen som i sitt fortlöpande inventerings- och underhållsarbete åtgärdar bristerna.

En behovsanalys kring KTH:s samarbetsplattform (KTH Social) på www.kth.se/social  genomförs för närvarande och ingen ändringshantering eller vidareutveckling av funktionalitet kommer att ske innan denna är klar.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Tillgänglighetslagstiftningen omfattar inte interna administrativa system på KTH.

Tillgänglighet i tredjepartslösningar

Med stöd av Regeringens proposition 2017/18:299 behandlar den här tillgänglighetsredogörelsen inte digital service på KTH som tillhandahålls genom teknisk lösning kontrollerad av tredje part.

KTH använder ett antal externa system. Det vill säga sådana där KTH har begränsade möjligheter att själva bedriva teknisk utveckling.

Det åligger dock KTH att i möjligast mån trygga god tillgänglighet även i dessa system. Givetvis genom att se till så att det innehåll som KTH förser dem med är tillgänglighetsanpassat men även genom att framföra adekvata krav mot systemleverantörer. Detta sker främst vid upphandling och förnyad avtalsskrivning. KTH verkar för att tillgänglighetsaspekterna på digitala tjänster tillgodoses i införskaffandet av alla nya tjänster.  

Ett flertal av de system KTH använder har egna tillgänglighetsredogörelser. Länkarna nedan leder till dessa på leverantörernas egna webbplatser.

Canvas - E-lärandeplattform  (Information endast tillgänglig på engelska)

DiVA - publikationsplattform

LADOK - studiedokumentation

Möbius - System för digilatala lärandeverktyg  (Information endast tillgänglig på engelska)

Urkund - Plagiatkontrollsystem  (Information endast tillgänglig på engelska)

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av KTH:s webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 23 november 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 november 2022.

Brister som utgår sedan föregående bedömning

 • På webbplatsen förekommer ljudinspelningar som saknar alternativ representation i form av textversioner. (WCAG 1.2.1.) Sådana inspelningar har en ytterst sparsam förekomst på webbplatsen men de få exempel som finns är under utfasning.
 • På webbplatsen förekommer innehåll som kan anses brista i orientering i det att sidledsförflyttning av innehåll krävs för full presentation, såsom tabeller som inte ryms inom skärmbredd. (WCAG 1.3.4.) Den här typen av tabeller är under utfasning och förekommer i webbmiljöer som KTH avser att avveckla.
 • På webbplatsen förekommer enskilda tjänster som ännu inte anpassats till KTH:s gällande stilmall och därför brister i fråga om tillräckliga kontraster i komponenter och grafik. (WCAG 1.4.11.) Även om KTH:s centrala publiceringsplattformar och stilmallar tryggar önskvärda färgkontraster kan det på enskilda webbsidor förekomma grafik som inte motsvarar tillgänglighetskraven. KTH söker aktivt upp och uppdaterar sådant innehåll.
 • På webbplatsen finns enstaka förekomster av funktioner som inte på ett nöjaktigt sätt kan hanteras via tangentbordskommandon. (WCAG 2.1.1.) Exempel kan vara pop-up-rutor som endast kan stängas via klick på intilliggande yta. Åtgärdas i löpande ändringshantering.
 • På webbplatsen förekommer enskilda applikationer där övergripande ramverk ger en tabbordning som inte nödvändigtvis är logisk. (WCAG 2.4.3.) Förekomsterna arbetas bort ur berörda applikationer i löpande ändringshantering.
 • På webbplatsen finns enstaka förekomster av element som inte ger tillräckligt tydlig fokusram vid navigering via tangentbord. (WCAG 2.4.7.)
 • På webbplatsen förekommer avvikande gränssnitt som medför inkonsekvent navigation, struktur och utformning. (WCAG 3.2.3.) Vissa äldre webbmiljöer på KTH uppvisar bristande överensstämmelse med de siddispositioner och navigeringsprinciper som gäller för webbplatsen i stort. Dessa miljöer är under utfasning.
 • I samband med uppladdning av bildfiler i KTH:s samarbetsplattform brister instruktionerna avseende vilka handhavandemoment som är obligatoriska. (WCAG 3.3.3)
Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2023-01-16