Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tillgänglighetsredogörelse för KTH:s webbplats

KTH står bakom webbplatsen www.kth.se och har som ambition att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

KTH:s webbplats är delvis förenlig med lagkraven. Se avsnittet om bristande förenlighet nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.kth.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Vänligen använd detta formulär .

Svarstiden är normalt 2-3 dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är vi tacksamma om du uppmärksammar oss på detta. Kontakta KTH via detta formulär.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Kontakta DIGG via detta formulär .

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är enbart delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

KTH motsvarar inte följande erforderliga krav på nivå A och AA enligt den internationella standarden WCAG 2.1. Du kan läsa mer om riktlinjerna på DIGG:s webbplats .

Brister beträffande möjlighet att uppfatta innehåll på KTH:s webbplats

Problem vid användning utan eller nedsatt synförmåga:

 • På webbplatsen kan det finnas enstaka förekommer av bilder som saknar beskrivande text trots att de inte enbart har dekorativt syfte (WCAG 1.1.1.). KTH jobbar aktivt med att fasa ut eller uppdatera den här typen av bilder.
 • På webbplatsen förekommer videoinspelningar utan ljud som saknar alternativ representation i form av text eller ljudinspelningar (WCAG 1.2.1.). Detta rör främst video som publicerats före 23 september 2020 men det kan även förekomma enstaka inspelningar publicerade efter detta datum som saknar önskvärt tillgänglighetsstöd.
 • På webbplatsen finns enstaka förekomster där länkelement inte ger tillräckligt stöd i vilken roll de har. Exempelvis länkar som inte tillräckligt tydligt beskriver vart de leder (WCAG 1.3.1).
 • På webbplatsen förekommer i enstaka fall grafiska element som ger otillräcklig kontrast till påliggande text (WCAG 1.4.3.).
 • På webbplatsen finns enstaka förekomster av text som i mobilläge inte tillåter uppförstoring av text (WCAG 1.4.4).
 • På webbplatsen förekommer i enstaka fall text som utgörs av bilder och därför inte kan tillgodogöras som vanlig text (WCAG 1.4.5.). KTH jobbar aktivt för att alla bilder av detta slag ersatts med andra lösningar.
 • På webbplatsen finns enstaka förekomster av text där avstånd mellan tecken, ord och stycken inte kan utökas (WCAG 1.4.12.).

Problem vid användning med nedsatt hörsel:

 • På webbplatsen förekommer videoinspelningar som saknar alternativ representation i form av undertexter (WCAG 1.2.2.). Detta rör främst video som publicerats före 23 september 2020 men det kan även förekomma enstaka inspelningar publicerade efter detta datum som saknar önskvärt tillgänglighetsstöd.

Problem vid användning med begränsad rörlighet.

 • På webbplatsen förekommer enskilda exempel på innehåll som när det avsmalnas i begränsade skärmbredder tappar överskådlighet i form av långa ord som inte avstavas korrekt eller tabeller som föranleder sidledsförflyttning av innehåll (WCAG 1.4.10.).

Brister beträffande möjlighet att hantera innehåll på KTH:s webbplats

Problem vid användning utan eller nedsatt synförmåga:

 • På webbplatsen förekommer i enstaka fall sidor som inte har tillräckligt beskrivande titlar vilket kan försvåra förståelse för kontext (WCAG 2.4.2.).
 • På webbplatsen förekommer i enstaka fall länktext som inte kan anses vara tillräckligt beskrivande (WCAG 2.4.4.). KTH arbetar aktivt för att instruera och stödja redaktörsorganisationen i att skriva beskrivande länktexter.
 • På webbplatsen förekommer i enstaka fall rubriker och etiketter som inte kan anses vara tillräckligt beskrivande (WCAG 2.4.6.). Redaktörsorganisationen instrueras kontinuerligt i vikten av att formulera tillräckligt beskrivande texter av sådant slag.

Brister beträffande möjlighet att begripa innehåll på KTH:s webbplats

Problem vid användning utan eller nedsatt synförmåga:

 • På webbplatsen förekommer funktioner som har inkonsekventa benämningar. Exempelvis funktioner såsom ”Redigera”, ”Spara”, ”Skicka” et c (WCAG 3.2.4.). KTH arbetar aktivt för att KTH:s riktlinjer för ändamålet efterlevs.

Brister beträffande hur robust KTH:s webbplats är

 • KTH jobbar aktivt för att sid- och stilmallar ska ha en god kodkvalitet och följa standarder. Validering av webbsidornas kod ger dock på flera håll fel som KTH målmedvetet försöker arbeta bort. Somliga av dessa brister begränsar webbplatsen tillgänglighetsmässigt och berörs enskilt under föregående punkter i detta dokument. (WCAG 4.1.1.)

Så jobbar KTH med tillgänglighet i digital service

KTH arbetar löpande med att anpassa webbplatsen efter gällande tillgänglighetskrav. Det är en integrerad del i såväl uppdatering av innehåll som vidareutveckling av teknik. Ambitionen är att samtliga ovan redovisade brister på sikt ska vara utfasade ur KTH:s webbmiljöer.

Tillgänglighetsbrister av innehållskaraktär arbetas bort i dialog med KTH:s sidredaktörer och förankring av riktlinjer och lämpliga praktiker. Tekniska brister åtgärdas löpande i systemutvecklingsarbetet och är ett högt prioriterat fokusområde i den tekniska förvaltningen. 

KTH:s egen information kring tillgänglighet på webbplatsen med dokumentation och instruktioner riktade till innehållsägare, sidredaktörer och systemutvecklare finns externt åtkomligt på KTH:s intranät: Webb på KTH .

Oskäligt betungande anpassning

KTH åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

KTH:s webbnärvaro är omfattande med ett stort antal sidor tillkomna under en lång tidsperiod. Under dessa år har ett stort antal nedladdningsbara dokument publicerats som brister i tillgänglighet och som fortfarande bör anses ha en aktiv funktion på webbplatsen enligt gällande lagstiftning. KTH arbetar aktivt med att fasa ut eller tillgänglighetsanpassa samtliga dessa, men då en samlad och allomfattande sådan insats bedöms som alltför resurskrävande har detta arbete ålagts den ordinarie redaktörsorganisationen som i sitt fortlöpande inventerings- och underhållsarbete åtgärdar bristerna.

En behovsanalys kring KTH:s samarbetsplattform (KTH Social) på www.kth.se/social  genomförs för närvarande och ingen ändringshantering eller vidareutveckling av funktionalitet kommer att ske innan denna är klar.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Tillgänglighetslagstiftningen omfattar inte interna administrativa system på KTH.

Tillgänglighet i tredjepartslösningar

Med stöd av Regeringens proposition 2017/18:299 behandlar den här tillgänglighetsredogörelsen inte digital service på KTH som tillhandahålls genom teknisk lösning kontrollerad av tredje part.

KTH använder ett antal externa system. Det vill säga sådana där KTH har begränsade möjligheter att själva bedriva teknisk utveckling.

Det åligger dock KTH att i möjligast mån trygga god tillgänglighet även i dessa system. Givetvis genom att se till så att det innehåll som KTH förser dem med är tillgänglighetsanpassat men även genom att framföra adekvata krav mot systemleverantörer. Detta sker främst vid upphandling och förnyad avtalsskrivning. KTH verkar för att tillgänglighetsaspekterna på digitala tjänster tillgodoses i införskaffandet av alla nya tjänster.  

Ett flertal av de system KTH använder har egna tillgänglighetsredogörelser. Länkarna nedan leder till dessa på leverantörernas egna webbplatser.

Canvas - E-lärandeplattform  (Information endast tillgänglig på engelska)

DiVA - publikationsplattform

LADOK - studiedokumentation

Möbius - System för digilatala lärandeverktyg  (Information endast tillgänglig på engelska)

TimeEdit Viewer – Sök schema (pdf 53 kB)

Urkund - Plagiatkontrollsystem (pdf 303 kB)  (Information endast tillgänglig på engelska)

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av KTH:s webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 21 november 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 januari 2024.