Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fakta om KTH

Fakta och statistik från KTH:s årsredovisning 2022 om KTH:s utbildning, forskning, ekonomi, personal och lokalarea.

Emblem: EU-flagga + finansieras av EU – NextGeneretationEU

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF)

En del av utbildningarna har delfinansierats med medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). För mer detaljerad information om RRF hänvisar vi till regeringens återhämtningsplan (Regeringskansliet, Sveriges återhämtningsplan)

Utbildning

 • Arkitektutbildning och 17 civilingenjörsutbildningar
 • Civilingenjörs- och lärarutbildning
 • Nio högskoleingenjörsutbildningar
 • Ämneslärarutbildning
 • Kompletterande pedagogisk utbildning
 • Masterutbildningar och magisterutbildningar
 • Kandidatutbildningar och tvåårig högskoleutbildning
 • Vidareutbildning, behörighetsgivande utbildning
 • Forskarutbildning
 • 13 583 helårsstudenter, 34 procent kvinnor och 66 procent män (inklusive betalande studenter)
 • 11 368 helårsprestationer (inklusive betalande studenter)
 • 1 582 aktiva forskarstuderande (minst 50 procent aktivitet), 34 procent kvinnor och 66 procent män
 • 2 685 nybörjare på civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingenjörsutbildningarna, 30 procent kvinnor och 70 procent män
 • 776 nybörjare på teknisk basutbildning, 29 procent kvinnor och 71 procent män
 • 2 209 nybörjare på master- och magisterutbildningar, 36 procent kvinnor och 64 procent män varav:
  • 970 som avslutar sina civilingenjörsstudier inom ett masterprogram
  • 1 239 som enbart läser ett master- eller magisterprogram på KTH
 • 293 nyantagna till utbildning på forskarnivå, 34 procent kvinnor och 66 procent män

Examina

 • 72 arkitektexamina, 60 procent kvinnor och 40 procent män
 • 1 334 civilingenjörsexamina, 36 procent kvinnor och 64 procent män
 • 292 högskoleingenjörsexamina, 35 procent kvinnor och 65 procent män
 • 1 672 teknologie master/magisterexamina, 37 procent kvinnor och 63 procent män
 • 250 doktorsexamina, 28 procent kvinnor och 72 procent män
 • 38 licentiatexamina, 29 procent kvinnor och 71 procent män

Läs mer om utbildning vid KTH

Forskning  

Huvudansvar för fem nationella strategiska forskningsområden (SFO)

 • E-vetenskap
 • IT och mobil kommunikation
 • Transportforskning
 • Produktionsteknik
 • Molekylär biovetenskap (Science for Life Laboratory)
 • Partner i ytterligare fem områden

Partner i fem programområden inom European Institute of Innovation and Technology (EIT)

 • EIT InnoEnergy
 • EIT Digital
 • EIT Health
 • EIT Raw Materials
 • EIT Urban Mobility

Extern forskningsfinansiering, intäkter av bidrag, 1 858 mnkr (exklusive transfereringar)

 • Vetenskapsrådet 337 mnkr
 • EU 253 mnkr
 • Wallenbergstiftelserna 235 mnkr
 • Vinnova 185 mnkr
 • Statens energimyndighet 158 mnkr
 • Övriga statliga myndigheter 270 mnkr
 • Övrig extern finansiering inklusive privata medel 420 mnkr

Läs mer om forskning vid KTH

Ekonomi

 • 6 065 mnkr i total omsättning (varav 776 mnkr transfereringar)
 • Anslag (exklusive transfereringar)
  • 1 243 mnkr utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • 1 417 mnkr forskning/forskarutbildning

Personal

 • 4 026 årsarbetskrafter (5 240 anställda) 1 675 kvinnor och 2 351 män, varav
 • 339 professorer, 72 kvinnor och 267 män (inklusive gästprofessorer och adjungerade professorer)
 • 288 lektorer, 80 kvinnor och 208 män

Lokalarea

288 400 m2