Till innehåll på sidan

Exploring affordability in concept generation for complex defence products

Tid: Fr 2022-06-03 kl 10.00

Plats: E3, Osquars backe 14, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/63746305538

Språk: Engelska

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Daniel Amann , Maskinkonstruktion (Inst.)

Opponent: Associate professor Poul Kyvsgaard Hansen, Aalborg university

Handledare: Professor Mats Magnusson, Maskinkonstruktion (Inst.); Doktor Ingrid Kihlander, RISE

Abstract

Nationella försvarsbudgetar är under press från de kontinuerliga kostnadsökningar som varje ny produktgeneration av komplex försvarsmateriel medför, t.ex. stridsflygplan och ubåtar. Dessa kostnadsökningar kommer av ständigt ökade prestandakrav vilka grundar sig i krigets natur som innebär att endast vinna är gott nog, och på grund av att prestandan på materielen anses ha en avgörande betydelse för att nå ett övertag över en fiende.

Denna kostnadsutveckling för komplex försvarsmateriel är uppenbart inte hållbar i längden vilket innebär att det är hög tid att byta till ett utvecklingsspår som leder mot ”affordability”, det vill säga produkter som medför lägre kostnader utan att för den delen kompromissa operativa krav. Eftersom kostnadsutvecklingen ändå har fortsatt trots att den ansetts vara ohållbar sedan lång tid tillbaka, så indikerar det att en kursändring mot ”affordability” inte sker helt enkelt. Det antas därför att en kursändring mot ”affordability” kräver radikala förändringar på produktkonceptnivå, eftersom det är produktkoncepten som anses medge den största potentialen för kostnadsreduktioner, även om kostnader till del även rimligen skulle kunna reduceras på andra sätt.

I enlighet med detta antagande föreslås det att fenomenet att allt dyrare generationer komplex försvarsmateriel utvecklas slutligen avgörs i ”front end of innovation”, där möjligheter identifieras och produktkoncept definieras. Av den anledningen är syftet med den här avhandlingen att undersöka hur företag och kunder kan påverka aktiviteterna i ”front end of innovation” avseende komplex försvarsmateriel, så att dessa aktiviteter på ett framgångsrikt omhändertar ”affordability”.

Detta syfte eftersträvades att uppnås genom en fenomendriven forskning som genomfördes med hjälp av fyra sammanlänkade studier, resulterande i fem artiklar. Genom strategin att låta efterföljande studier inriktas av föregående studier har ny kunskap och teori successivt kunnat adderas till detta sedan tidigare underutforskade område. Ur ett empiriskt underlag har ett antal faktorer och aspekter som påverkar ”front end of innovation” kunnat identifieras att utgöra hinder eller stöd för kursändringar mot ”affordability”. Dessutom har det föreslagits olika åtgärder som företag och kunder kan vidta för att stödja ”affordability”.

Avhandlingen bidrar till teoribildning genom en definition av ”affordability” som är anpassad för komplex försvarsmateriel, och genom att kontrastera ”affordability” mot etablerade koncept och metoder som på olika sätt syftar till att reducera produkters kostnader. Dessutom presenteras, från ett ”affordability” perspektiv, positiva och negativa aspekter avseende hur försvarsindustrin genomför konceptgenerering av komplex försvarsmateriel idag, samt hur specifik karaktäristik för komplex försvarsmateriel påverkar sannolikheten för kursändringar mot ”affordability”. Slutligen, beskrivs olika förhållanden, kopplade till möjligheter, kunskap och motivation, som föreslås stödja ”affordability”, samt betydelsen av att de som generar förmågeorienterade koncept erhåller kostnadsrelaterad information.

Utöver dessa bidrag till teorin så föreslås även hur företag och statliga kunder kan vidta olika åtgärder för att skapa förutsättningar för nyckelprocesserna i ”front end of innovation” att generera komplexa försvarsprodukter som möter kriterierna för ”affordability”. Dessa föreslagna åtgärder utgör därmed ett embryo till ett explicit tillvägagångssätt avseende ”affordability” management.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-312130