Till innehåll på sidan

Towards Digital Product-Service Platforms in Manufacturing Firms

Exploring Organizational and Managerial Aspects

Tid: Fr 2022-03-18 kl 10.00

Plats: D2, Lindstedtsvägen 5, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/67677001023

Språk: Engelska

Respondent: Johan Simonsson , Maskinkonstruktion (Inst.)

Opponent: Professor Anna Öhrwall Rönnbäck,

Handledare: Professor Mats Magnusson, Integrerad produktutveckling, Produktinnovationsteknik; Universitets lektor Gunilla Sandström, Integrerad produktutveckling; Anders Johansson,

Abstract

Två tydliga trender inom tillverkningsindustrin är ett ökat fokus på att erbjuda tjänster och en tilltagande digitalisering av erbjudanden. Denna utveckling kan generera flera fördelar för etablerade, tillverkande företag. Exempelvis kan både attraktiva kunderbjudanden och nya affärsmodeller skapas. Samtidigt medför en produkt-tjänstestrategi, baserad på digitalisering, ett antal nya tekniska och organisatoriska utmaningar. 

Denna avhandling syftar till att undersöka tre forskningsfrågor. Den första frågan undersöker hur utvecklingen av produkt-tjänstesystem, baserade på digitalisering, sker i etablerade tillverkande företag. Den andra frågan formuleras som vilka ledningsmässiga och organisatoriska utmaningar, samt vilka möjligheter företag möter i en sådan omställning? Den tredje frågan handlar om hur användningen av en plattformsstrategi påverkar innovation av digitala produkt-tjänstesystem? Slutsatserna bygger på resultat från fem olika empiriska studier, alla inkluderande ett eller flera etablerade industriföretag. 

De empiriska resultaten tyder på att digital transformation tenderar att utvecklas i tydliga steg – en entreprenöriell fas, en etableringsfas och en accelerationsfas. Entreprenörskap hos ett fåtal individer är viktig för initieringen av den första fasen och för att etablera intern kompetens nödvändig för en fortsatt förändring i kommande faser. Övergången innefattar också ett skifte från distinkta integrerade system, till användning av gemensamma plattformar, vilka utgör ett sätt att hantera komplexitet, men också en strategi för att hantera en portfölj av affärsmodeller. Ytterligare resultat visar att omvandlingen till digitala produkt-tjänstesystem snarare innebär ett tillägg av nya affärsmodeller, än att de befintliga modellerna förändras. 

Med digital transformation, och nya produkt-tjänsteerbjudanden baserade på etableringen av digitala produkt-tjänstesystem, följer ett antal utmaningar och möjligheter. De empiriska resultaten understryker vikten av att förstå olika kundutmaningar för att kunna ta tillvara på de mest intressanta möjligheterna med en digital transformation, men avslöjar också att det är en svår utmaning att förstå alla värdedimensioner i ett nytt digitalt erbjudande. En plattform framstår som en intressant strategi för att hantera ett antal utmaningar i utformningen av nya erbjudanden, men medför också nya utmaningar. Mer specifikt relaterar dessa utmaningar till (1) styrning av plattformen, (2) tydligt ägande av olika aktiviteter, (3) översikt över relaterad produkt- och tjänsteutveckling och (4) budgetering av produkt-tjänstepaket. En plattformsstrategi kan positivt påverka den digitala omvandlingen av etablerade tillverkningsföretag genom att vara en resurs som kan delas av flera olika affärsmodeller. Plattformen är också en resurs lämplig för innovation och prototypframställning av nya potentiella erbjudanden då nya kombinationer kan skapas av redan befintliga byggstenar och dessutom underlättar effektiv uppskalning av produkt-tjänsteerbjudanden.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-309291