Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Supply chain visibility in the manufacturing industry: conditions and realisation

Tid: Fr 2022-10-07 kl 10.00

Plats: C1 (Casesal), Kvarnbergagatan 12, Södertälje

Språk: Engelska

Ämnesområde: Industriell produktion

Licentiand: Ravi Kalaiarasan , Industriell produktion

Granskare: Univ.lektor Carl Wänström, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola,

Huvudhandledare: Professor Magnus Wiktorsson, Industriell produktion; Associate professor Jannicke Baalsrud Hauge,

Exportera till kalender

Abstract

Synlighet i försörjningskedjor, s.k. Supply Chain Visibility (SCV), har fått ökaduppmärksamhet för sin betydelse för försörjningskedjors prestanda. För att nå SCVhar olika egenskaper hos information mellan försörjningsleden pekats ut:tillgänglighet, noggrannhet, aktualitet, fullständighet och användbarhet. Alla dessaegenskaper stödjer förbättring av både operativa och strategiska aktiviteter iförsörjningskedjor. Även om värdet av SCV generellt sett är oomtvistat, ärkunskapen kring SCV inte samlad. Det finns ett ökat behov av kunskap omförutsättningar och förhållanden som påverkar hur vi kan nå synlighet iförsörjningskedjor, vilket är motivet till denna avhandling.Avhandlingen bygger på tre forskningsfrågor. Den första identifierar ochkategoriserar förhållanden som påverkar SCV med avsikt att ge en holistisk syn.Den andra frågan undersöker, utgående från relaterade beslut som ska fattas,vilken information för SCV som är viktig för försörjningskedjors intressenter. Dentredje utforskar möjligheterna och utmaningarna med att implementerateknologier för att förbättra SCV i praktiken.Resultaten inkluderar ett holistiskt ramverk av SCV baserat på litteratur ochempirisk forskning. Ramverket kategoriserar de faktorer som påverkar SCV ochdess utfall, som förutsättningar, barriärer och utmaningar, drivkrafter och effekter.Rörande den information som är viktig vid SCV, är bilden att leverans, avvikelse,leverantörskapacitet, lager och kapacitetsrelaterade data är viktigast. För attförverkliga SCV i praktiken, introduceras steg för att översätta problemområdenrelaterad till SCV till tekniska lösningar, allt i syfte att stimuleraförsörjningskedjors prestanda. Dock kräver SCV en gedigen insats med fokus påmänniskor, processer och teknologier.Denna avhandling tillför i huvudsak fyra akademiska bidrag: i) ett bidrag tillden akademiska forskningen och detaljerat behov rörande fortsatt forskning inomSCV, ii) en övergripande sammanställning av kunskapsfronten rörande SCV, iii) ettempiriskt utforskande av faktorer som påverkar SCV och iv) en bekräftelse och ettbidrag till tidigare forskning om teknologierna för SCV. För industriella aktörer,tillför denna avhandling vägledning och insikter för att planera, etablera,implementera och ytterligare förbättra SCV.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-317372