Project 3:2 Urban Spaces and Landscapes

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

tm-p107.jpg 

Without us, Earth will abide and endure; without her, however, we could not even be.” 
- Alan Weisman, The World Without Us

Begreppet landskap innefattar en mängd olika typer av miljöer skapade av naturliga processer såväl som mänsklig påverkan. Den byggda miljön är i denna mening också ett landskap. Det går att kategorisera landskap utifrån olika typer av egenskaper, sammansättning av arter och klimatzoner. Genom landskapstyper kan vi förstå världen och om du blundar och tänker på Grönland, Ecuador eller Östergötland så framträder tre i sig olika landskap. En annan viktig aspekt av alla typer av landskap är att de alltid är i förändring, antingen genom snabbare processer som temperatur och årstidskiftningar, eller genom långsamma som erosion eller landhöjning.

Stadsrum är ett snävare begrepp som är starkt sammankopplat med den byggda miljön. I de flesta fall är stadsrummet också en offentlig plats. Bilden ovan visar Emerald necklace parks i Boston uppfört under den senare delen av 1800 talet och ritat av F L Olmstedt. Ett system av sammanlänkade parkrum med olika typer av karaktär som binder samman olika stadsdelar genom kontinuerliga grönstrukturer. Utgångspunkten att skapa sammanhängande gröna stråk har starkt präglat 1900 talets stadsplanering.

Ett stadsrum är inte automatiskt en allmän plats. De kan vara privatägda, offentligt tillgängliga platser eller allmänningar, platser som i regel ägs och förvaltas av dess brukare.

Den amerikanska statsvetaren Elinor Ostrom har ägnat mycket forskning åt att beskriva de strukturer som rör det allmänt ägda. Ett resonemang som är viktigt att lyfta fram är att naturen är en resurs som påverkas av de som brukar den. Ostrom poängterar att det måste följa med ett tydigt regelverk för hur platser ska användas av de som använder dem för att de ska fungera. Detta knyter an till ett intressant samtida exempel i förorten Colombes i Paris där gruppen Atelier d’Architecture Autogérée driver ett projekt där 400 personer samutnyttjar en yta på 5000 kvadratmeter som producerar mat och energi, erbjuder bostäder och aktivt arbetar med att minska på avfall och vattenförbrukning.

Ni kommer att utveckla individuella projekt som relaterar till de områden ni studerade under höstens stadsbyggnadsprojekt. Ett syfte med kursen är att fokusera på stads- och landskapsrum snarare än på enskilda objekt. Det går att ha flera ingångar till hur en plats kan utvecklas utifrån dess specifika förutsättningar. Det är viktigt att arbeta i olika skalor parallellt och att ta hänsyn till att en miljö inte är statisk och permanent. I en allt mer segregerad stad spelar allmänna platser en viktig roll som mötesplats, som ett produktivt landskap, som en miljö för spontan lek eller aktivt upptäckande och som en yta för att stärka en plats identitet.

Feedback News