Soil Mechanics and Foundation Engineering

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Registrering

Kontakta studievägledningen om du är KTH-student och vill registrera dig manuellt på kursen. Kursansvarig lärare kan inte registrera, utan endast svara på frågor om kursens innehåll.

Om du inte är student på KTH kan kursen erbjudas som uppdragsutbildning åt det företag som du är anställd på. Företaget betalar då en kursavgift. Uppdragsutbildning erbjuds inte till privatpersoner. Be ditt företag kontakta kursansvarig för prisuppgift och praktiska detaljer.

Kursinnehåll

Ämnet geoteknik behandlar byggnadstekniska egenskaper hos jord och berg och metoder för att bygga i, på och med jord- och bergmaterial, d.v.s. tekniken att utnyttja jord i konstruktioner och anläggningar. Inom vetenskapen geomekanik studeras de reologiska egenskaperna hos jord- och berg, d.v.s. hållfasthets- och deformationsegenskaperna, samt deras tillämpning inom områdena jordmekanik och grundläggningsteknik.

Alla byggnadskonstruktioner som grundläggs i jord eller berg föregås av jordmekaniska analyser i varierande omfattning. Kursen syftar till att utveckla de teoretiska grunderna inom jordmekanik och kunna använda dessa mot praktiska tillämpningar inom geoteknik och grundläggningsteknik.

Efter fullgjord kurs ska du kunna

 • definiera och använda grundläggande begrepp inom jordmekaniken, exempelvis total- och effektivspänning, porvattentryck, skjuvhållfasthet, sättningsmodul.
 • beräkna de initiala vertikalspänningarna i en jordprofil och tilläggslasterna i jordprofilen vid pålastning.
 • utvärdera spänningar i ett jordprov med Mohrs cirkel
 • med utgångspunkt från en problemställning välja passande jordmekanisk modell för dimensionering av geotekniska konstruktioner i brott- och bruksstadie.
 • analysera och dimensionera grundplattor med avseende på sättningar och stabilitet
 • analysera och ange tillåtna schaktdjup och schaktslänter med avseende på hydrauliskt grundbrott och stabilitet.
 • med enkla glidytemodeller analysera, dimensionera och värdera bankar och slänter med avseende på stabiliteten.
 • beräkna aktivt och passivt jordtryck mot grundmurar och sponter med Rankine´s jordtrycksmodeller.
 • utföra och rapportera en geoteknisk rutinundersökning och ett kompressionsförsök på lera i laboratorium.
 • skriva en geotekniskt beräknings- och dimensioneringspromemoria.

Utifrån verkliga problem övas du via laboration och övningsuppgifter i att självständigt och i grupp göra problemformuleringar, modelleringar och problemlösningar. Den skriftliga kommunikativa förmågan tränas genom att återkoppling ges på inlämnade rapporter. Den relevanta engelska terminologin görs tillgänglig i undervisningen och i kursboken.

Kursen använder Canvas som plattform. Kursansvarig är Docent Johan Spross, johan.spross@byv.kth.se, och Prof Stefan Larsson är examinator: stefan.larsson@byv.kth.se

Teachers

Feedback News