Stockholm's History of Technology

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

AK123V Stockholms teknikhistoria (4 hp)

Kursinnehåll

Denna ”mobila” kurs tar oss till ett antal platser som ruvar på några av Stockholms bäst bevarade hemligheter. Kursaktiviteterna fokuserar på s.k. ”platsbaserat lärande” i form av stadsvandringar, digitala gruppövningar i fält, fotovandringar och kreativa skrivuppgifter i anslutning till dessa. Detta skapar en ram för diskussion och analys av teknikhistoriska händelser som har format det urbana landskapet vi ser i dagens Stockholm. Kursen är uppbyggd kring tre moduler: (1) Historiska berättelser på KTH:s campus, med särskilt fokus på kärnteknikens historia (R1:an) och televisionens historia (klocktornet som bas för de första TV-sändningarna i Sverige) (2) Urbana narrativ om hur ingenjörsskap format Stockholm i samspel med bl.a. miljörörelser, lokalpolitik och skönlitterära berättelser (3) Berättelser om Stockholm då, nu och i framtiden: vi tittar närmare bland annat på Stockholmsutställningarna och teknikens roll i dessa.

Lärandemål och undervisningstillfällen

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- redogöra för viktiga aspekter av Stockholms teknikhistoria.

- skriftligt och fotografiskt skildra hur Stockholms teknikhistoria bidragit till att forma den stad vi ser idag.

- kritiskt granska historiska berättelser om Stockholm och dess framväxt.

Kursen består av 7 undervisningstillfällen, som varierar till formen, från föreläsningar och studiebesök till digitala läraktiviteter.

Inför varje undervisningstillfälle, förutom det första, skall du läsa en text som knyter an till ämnet för dagen. Efter varje undervisningstillfälle skall du sedan göra en inlämningsuppgift.

För att bli godkänd på kursen krävs minst 5 av totalt 6 möjliga godkända inlämningsuppgifter. Vi har ingen avslutande tenta eller liknande, utan examinationen sker löpande i anslutning till varje undervisningstillfälle. I den detaljerade planeringen nedan anges vilka texter du skall läsa och vilka inlämningsuppgifter du skall göra.

Samtliga inlämningar måste vara oss tillhanda (via Canvas) senast 7 juni 2023.

Detaljerad information om inlämningsuppgifter för respektive tillfälle ges i Canvas. 

Stöd för studenter med funktionsnedsättning: 

Meddela kursansvarig och ta kontakt med KTHs enhet för stöd för studenter med funktionsnedsättningar. Kontakt: funka@kth.se.

 

Kursintroduktion: Onsdag 29 mars kl. 13.15-14.15

Plats: online, zoom-länk delas med deltagare 

Lärare: Katarina Larsen och Per Högselius

Kursintroduktion och genomgång schema, obligatoriska moment och förberedelser samt hur vi kommer jobba med lärandemålen i kursen. Studenter får reflektera kring olika lager av historia i staden och hur idéer kring teknik och vetenskap har format olika delar av staden i interaktion med stadens innevånare. För att redogöra för olika aspekter av Stockholms teknikhistoria har kurstillfällen övningar och inlämningsuppgifter som ger studenter tillfälle att både skriftligt och fotografiskt skildra hur Stockholms teknikhistoria bidragit till att forma den stad vi ser idag. Diskussioner i mindre grupper under övningar och studentens egna textreflektioner ska kritiskt granska historiska berättelser om Stockholm och dess framväxt.

Inga förberedelser inför detta tillfälle.

___

Föreläsning och studiebesök: KTH:s historia och de första TV-sändningarna

 Tid: Onsdag 12 april kl. 13.15-15.00

Plats: KTH (sal D32, Lindstedsvägen 9) + Klocktornet

___

Föreläsning och studiebesök: Kärnkraftens historia i ett Stockholmsperspektiv

Tid: Onsdag 19 april kl. 13.15-15.00 

Plats: KTH (sal B22) + Reaktorhallen R1

___

Föreläsning: Fabriken i berättelser om Stockholm – mina drömmars stad  

Tid: Onsdag 26 april kl. 13.15-15.00

Plats: Färgfabriken

Mer info om mötesplats ges via Canvas 

___

Föreläsning och diskussion: Teknikens roller i Stockholmsutställningarna 

Tid: Onsdag 10 maj kl. 13.15-15.00

Plats: KTH (sal E32) samt även möjlighet delta online på zoom

___

Föreläsning: Almstriden i Kungsträdgården – intressekonflikter och medborgarinflytande

Tid: Onsdag 10 maj kl. 13.15-15.00

Plats: Online, zoom

___

Studiebesök: KTH Bibliotekets äldre samlingar

Tid: Onsdag 31 maj kl. 13.15-15.00

Plats: KTH Bibliotekets informationsdisk, Osquars backe 31, Stockholm

7 juni: deadline för inlämningsuppgift 

 ___

Examination och betygsskala

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,0 hp, betygsskala: P, F (Godkänd=P; Icke-godkänd=F)

Teachers

Feedback News