Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stockholm's History of Technology

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

AK123V Stockholms teknikhistoria (4 hp)

Kursinnehåll

Denna ”mobila” kurs tar oss till ett antal platser som ruvar på några av Stockholms bäst bevarade hemligheter. Kursaktiviteterna fokuserar på s.k. ”platsbaserat lärande” i form av stadsvandringar, digitala gruppövningar i fält, fotovandringar och kreativa skrivuppgifter i anslutning till dessa. Detta skapar en ram för diskussion och analys av teknikhistoriska händelser som har format det urbana landskapet vi ser i dagens Stockholm. Kursen är uppbyggd kring tre moduler: (1) Historiska berättelser på KTH:s campus, med särskilt fokus på kärnteknikens historia (R1:an) och televisionens historia (klocktornet som bas för de första TV-sändningarna i Sverige) (2) Urbana narrativ om hur ingenjörsskap format Stockholm i samspel med bl.a. miljörörelser, lokalpolitik och skönlitterära berättelser (3) Berättelser om Stockholm då, nu och i framtiden: vi tittar närmare bland annat på Stockholmsutställningarna och teknikens roll i dessa.

Lärandemål och undervisningstillfällen

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- redogöra för viktiga aspekter av Stockholms teknikhistoria.

- skriftligt och fotografiskt skildra hur Stockholms teknikhistoria bidragit till att forma den stad vi ser idag.

- kritiskt granska historiska berättelser om Stockholm och dess framväxt.

Kursen består av 7 undervisningstillfällen, som varierar till formen, från föreläsningar och studiebesök till digitala läraktiviteter.

Inför varje undervisningstillfälle, förutom det första, skall du läsa en text som knyter an till ämnet för dagen. Efter varje undervisningstillfälle skall du sedan göra en inlämningsuppgift.

För att bli godkänd på kursen krävs minst 5 av totalt 6 möjliga godkända inlämningsuppgifter. Vi har ingen avslutande tenta eller liknande, utan examinationen sker löpande i anslutning till varje undervisningstillfälle. I den detaljerade planeringen nedan anges vilka texter du skall läsa och vilka inlämningsuppgifter du skall göra.

Detaljerad information om inlämningsuppgifter för respektive tillfälle ges i Canvas. 

Stöd för studenter med funktionsnedsättning: 

Meddela kursansvarig och ta kontakt med KTHs enhet för stöd för studenter med funktionsnedsättningar. Kontakt: funka@kth.se.

 Mer info om kurstillfällen ges via Canvas 

___

Examination och betygsskala

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,0 hp, betygsskala: P, F (Godkänd=P; Icke-godkänd=F)

Teachers