Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digital Design

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Digital Design!

Digital design är en kurs som visar dig vad ingenjörsmässigt arbete innebär! Vi använder enkel matematik, den Booleska algebran, som hjälpmedel för att hitta ekonomiska lösningar på kombinatoriska och sekvensiella problem.

De byggelement som används, grindar och vippor, är de som bygger upp dagens datorer. Kunskap om dessa behövs för att Du i senare kurser kunna förstå datorers uppbyggnad, olika datorarkitekturer.

Ökande krav på datorernas beräkningsprestanda leder numera ofta till att Du som "programmerare" även behöver känna till digital hårdvara som kan "accelerera" beräkningarna.

Efter fullgjord kurs ska Du, med papper och penna, kunna:

  • konstruera enkla kombinatoriska och sekvensiella logikkretsar som implementerar en given funktion

Dagens komplexa digitalteknik kräver CAD verktyg så kursen innehåller också en:

  • Introduktion till språket VHDL

Skolan har sedan flera fortsättningskurser för den som verkligen behöver lära sig VHDL.

Welcome to Digital Design!

Digital Design is a course that shows you what engineering work involves!
We use simple mathematics, the Boolean algebra, to find economical solutions to combinatorial and sequential logic problems.

The construction elements that are used, gates and flip-flops, are those that make up today's computers.
Knowledge of these is needed for you in later courses to understand the structure of computers, the various computer architectures.

Increasing demands on computer calculation performance leads now often to that you as a "programmer" also need to know the digital hardware that can "accelerate" the calculations.

After completing the course you will, with pen and paper, be able to:

  • construct simple combinational and sequential logic circuits that implement a given function

Today's complex digital technology requires CAD tools, so the course also includes:

  • Introduction to VHDL language

The school then has several advanced courses for those who really need to learn VHDL.

Teachers