Leading Educational Development

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen vänder sig till personer med ledningsuppdrag inom utbildningsutveckling (programansvariga, studierektorer, mfl) som här ges möjligheter att utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt kopplade till ledningsuppdragen och organisering för nytänkande och pedagogisk utveckling på institutionen, programmet och/eller skolan. Kursen kretsar kring följande teman: utbildningsutveckling; utbildningskvalitet; ledarroller & styrformer; KTH:s organisation och verksamhetsstöd; hållbar utveckling; genus & jämställdhet; studentinflytande; forsknings- & professionsanknytning i utbildningen, och digitalisering.

Kursen är en påbyggnadskurs och kan räknas in i kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning för anställning eller befordran till lärartjänst på KTH.

Kursen genomförs på svenska.

Förkunskapskrav: LH231V eller motsvarande kurs från KTH eller annat universitet.

Begränsat antal platser. Urvalet av deltagare sker i samråd med skolorna. 

INTRESSEANMÄLAN ht21

Nästa kursomgång planeras till ht21. Datum för kursträffar publiceras i mars 2021.

Datum Tid Information
9:00-15:00
9:00-15:00
9:00-15:00
9:00-15:00
12.00-16.00 Storträff
9:00-15:00

Översikt av alla kurser inom högskolepedagogik på KTH

Information om KTH SoTL


Teachers

Feedback News