Product realization - Engineering Design

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Produktframtagning - Konstruktion är en projektbaserad kurs för civilingenjörsutbildningen i maskinteknik åk 3. Syftet med kursen är att sätta kunskaper och färdigheter inhämtade från utbildningens tidigare kurser i ett produktframtagningsperspektiv och metodiskt tillämpa dem i ett produktutvecklingsprojekt.

I kursen arbetar studenterna i grupp med att utifrån en given kravspecifikation ta fram en produkt och presentera konkreta konstruktionslösningar som går att tillverka. Studenterna arbetar självständigt, men förväntas kontinuerligt redovisa det pågående arbetet för sin handledare. Arbetet infattar framtagandet av en detaljerad CAD-modell av produkten, samt analyser och beräkningar som visar att produkten och de ingående maskinelementen uppfyller ställda funktionskrav.

Arbetet slutredovisas skriftligt i tekniska rapporter, samt muntlig vid en redovisning inför andra kursdeltagare. I samband med slutredovisningen så får studenterna granska varandras arbeten.

Allmänn information om kursen hittar du under rubriken kursplan i menyn till vänster. Från och med kursstart så har registerade kursdeltagare tillgång till mer material via CANVAS.

MF1045 HT19 KursPM.pdf

Teachers

Feedback News