Laser Physics

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Laserfysik kurs SK2411 !

Laser har blivit en av den viktigaste teknologier som används idag inom forskning, industri och konsumentprodukter. Laserfysik kursen SK2411 ska ge studenterna förståelse för de viktigaste underliggande principerna bakom laser, kommer att ge dig vägledning för moderna typer av lasrar och kommer att ge tillräcklig teoretisk och, även viktigare, praktisk kunskap för att designa och bygga verkliga fungerande lasrar. Betydande tonvikt under föreläsningarna kommer att placeras på olika tillämpningar av modern laserteknik.Studenterna kommer att kunna tillämpa direkt deras tidigare kunskaper i grundläggande fysik, elektromagnetiska vågor och kvantmekanik och se hur denna kunskaper leder till slut till tekniska lösningar inom laserteknik som används inom många områden i den moderna världen.

Mer information du kan hämta på Kursens websidan.

Welcome to the Laser Physics course SK2411 !

Lasers have become indispensable part of the technologies which are used nowadays in research, industry and consumer products. The Laser Physics course SK2411 will give students understanding of the main underlying principles behind laser operation, will provide up-to-date guidance of modern types of lasers and will give sufficient theoretical and, importantly, practical knowledge for designing and building actual lasers. Substantial emphasis during the lectures will be placed to different applications of the laser technologies. Students will be able to apply directly their previous knowledge in basic physics electromagnetic waves and quantum mechanics and see how this knowledge eventually leads to the laser engineering solutions used in multiple fields in the modern world.

Detailed information is available on the Course website

Teachers

Feedback News