Hoppa till huvudinnehållet

DA235X Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot industriell ekonomi, avancerad nivå 30,0 hp

Examensarbetet[1] syftar till att studenten skall tillämpa och fördjupa kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet skall ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet betonas både det tekniska/naturvetenskapliga innehållet och metodkunskaper.

1] Också benämnt självständigt arbete

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DA235X (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Innan examensarbetskursen påbörjas identifierar studenten en lämplig examensarbetsuppgift och formulerar ett projektförslag, så att detta kan godkännas av examinator. Uppgiften ska väljas så att den innebär en naturlig progression av de kunskaper och färdigheter som förvärvats inom utbildningen och i en eventuell fördjupning inom utbildningen.

 • Studenten skriver en individuell plan för examensarbetet i vilken problembeskrivningen/uppgiften och förutsättningarna för genomförandet av arbetet preciseras.
 • Studenten genomför en fördjupad förstudie inkluderande diskussion av metodval och teoretisk bakgrund med litteraturstudie som rapporteras som del av utkast till en preliminär version av den skriftliga examensarbetsrapporten.
 • Studenten genomför självständigt ett examensarbete där kunskaper och metoder från utbildningen tillämpas.
 • Studenten planerar och genomför muntlig presentation och försvar av det egna examensarbetet.
 • Studenten genomför muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete på avancerad nivå.
 • Studenten skriver och presenterar en skriftlig examensarbetsrapport där studenten klart redogör för och diskuterar sina slutsatser i examensarbetet och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
 • Studenten utför en självvärdering av examensarbetet enligt fastställd mall.

Lärandemål

Efter godkänt examensarbete ska studenten kunna

 • visa fördjupade kunskaper inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen, inkluderande fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa metodkunskap inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen,
 • delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar även med begränsad information,
 • planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, samt utvärdera detta arbete,
 • kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt identifiera behovet av ytterligare kunskap,
 • på svenska eller engelska muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,
 • inom examensarbetets ramar identifiera vetenskapens och ingenjörens roll i samhället,
 • inom ramen för det specifika examensarbetet identifiera vilka frågeställningar som behöver besvaras för att relevanta dimensioner av hållbar utveckling ska beaktas,
 • inom examensarbetets ramar bedöma och visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete vad avser metoder, arbetssätt och resultat av examensarbetet

i syfte att

 • kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet, enligt de nationella målen för civilingenjörsexamen och teknologie masterexamen i högskoleförordningen.

Kursupplägg

 • Examensarbetet är ett individuellt självständigt arbete som utförs av en student. Arbetar flera studenter inom samma projekt ska det ändå utmynna i individuella rapporter som var och en för sig ska uppfylla kraven för ett examensarbete.
 • Studenten kontaktar lämplig examinator innan arbetet påbörjas.  Alternativt kan studierektor för examensarbete eller programansvarig ge förslag på examinator.
 • Studenten tar fram ett kortfattat skriftligt projektförslag som beskriver arbetet. Denna beskrivning ska bifogas registreringsunderlaget[1]. Beskrivningen ska innehålla bakgrund, syfte, mål och metod.
 • Utbildningskansliet kontrollerar att studenten uppfyller alla poängkrav för att antas till examensarbete och signerar registreringsunderlaget. Examinator säkerställer att studenten uppfyller de specifika förkunskapskraven för examensarbete, och att det föreslagna examensarbetet kan uppfylla lärandemålen för examensarbete. Examinator signerar registreringsunderlaget.
 • Examinator utser handledare vid KTH och godkänner eventuell industrihandledare för examensarbete.
 • Examensarbetet registreras då examinator godkänt uppgiften[2]. Vid registreringen kontrollerar programansvarig att examensarbetet faller inom utbildningsprogrammets/ens ämnesområde samt att frågeställningarna visar på lämplig progression inom utbildningen.
 • Studenten skriver en detaljerad individuell plan för examensarbetet[3] som lämnas till examinator för godkännande.
 • Studenten genomför förstudie, utredning och val av metod samt litteraturstudie som lämnas för godkännande av handledare vid KTH.
 • Under genomförandet av det självständiga arbetet ska studenten regelbundet (minst varannan vecka) rapportera hur arbetet fortskrider till handledaren vid KTH.
 • Studenten ska fortlöpande under det självständiga arbetet skriftligen dokumentera arbetet och arbeta på den preliminära versionen av den skriftliga rapporten.
 • När handledaren vid KTH bedömer att studenten nått målen enligt planen för examensarbetet och att kvaliteten på den preliminära skriftliga rapporten håller hög kvalitet, skriver studenten en självvärdering av examensarbetet enligt mallen för ”Bedömning av kvalitet på examensarbete för civilingenjörs- och teknologie mastersexamen”. Handledaren ger återkoppling på självvärderingen och studenten ges möjlighet att åtgärda eventuella brister.
 • Rapporten och självvärdering lämnas tillsammans med en sammanfattning av handledarens vid KTH bedömning av examensarbetsrapporten enligt mallen för ”Bedömning av kvaliteten på examensarbetet” till examinator för ett preliminärt godkännande.
 • Studenten deltar aktivt i två muntliga presentationer av examensarbete på avancerad nivå.
 • Examensarbetaren kommer överens med en annan examensarbetare på avancerad nivå för att opponera på dennes examensarbete. Tidpunkt för opponering[4] och val av examensarbete att opponera på ska godkännas av examinator. Studenten genomför muntlig och skriftlig opposition på den andre examensarbetarens presentation av examensarbetet. Oppositionen bedöms av examinator för den andra examensarbetaren.
 • Studenten genomför muntlig presentation och försvar av sin rapport.
 • Senast två veckor efter presentation presenterar studenten en slutgiltig rapport för examinator. Till rapporten bifogar studenten en uppdaterad självreflektion baserad på mallen för ”Bedömning av kvalitet på examensarbete för civilingenjörs- och teknologie mastersexamen”.
 • Examinator ansvarar för att examensarbetsrapporten plagiatgranskas.
 • Examinator fyller i mallen för ”Bedömning av kvalitet på examensarbete för civilingenjörs- och teknologie mastersexamen”.
 • Betyget ska beslutas av examinator.
 • KTH:s policy för offentlighet gäller för examensarbetets genomförande samt för publicering av rapporten. Examensarbetsrapporten ska publiceras elektroniskt i Diva enligt de regler som gäller för elektronisk publicering av examensarbeten vid KTH.

[1] Registreringsunderlaget är det underlag som utgör grunden för kursregistrering
[2] Utförs normalt av administrationen.
[3] Se rubriken Lärandeaktiviteter
[4] Oppositionen kan inte genomföras före det att studenten är antagen till kursen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkända kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, innefattande kurser som är relevanta för examensarbetet, inklusive en kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Ifall studenten är inskriven på ett civilingenjörsprogram ska samtliga kurser som krävs för utfärdande av kandidatexamen vara avklarade.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PROA - Projekt, 30,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I PROA ingår

 • individuell plan för examensarbete
 • förstudie, diskussion av metodval och litteraturstudie.
 • skriftlig rapport med sammanfattning/abstrakt på både svenska och engelska
 • muntlig presentation
 • självvärderingsrapport.
 • skriftlig och muntlig opposition på annan students examensarbete på avancerad nivå

Övriga krav för slutbetyg

Aktiv närvaro vid två muntliga presentationer av examensarbete på avancerad nivå.

Samtliga examinationsmoment ska vara godkända inom ett år från startdatum för examensarbetet. I annat fall avslutas examensarbetet med underkänt betyg om inte särskilda skäl föreligger.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Cristian Rojas

Profile picture Olof Bälter

Profile picture Martin Monperrus

Profile picture Jeanette Hällgren Kotaleski

Profile picture Mikael Johansson

Profile picture Erik Fransén

Profile picture Pontus Johnson

Profile picture Rolf Stadler

Profile picture Lars Nordström

Profile picture Joakim Jaldén

Profile picture Saikat Chatterjee

Profile picture Gabriel Skantze

Profile picture Joakim Gustafsson

Profile picture Carlo Fischione

Profile picture Mathias Ekstedt

Profile picture Josephine Sullivan

Profile picture Pawel Herman

Profile picture Jana Tumova

Profile picture Christian Smith

Profile picture György Dán

Profile picture Sten Ternström

Profile picture Cicek Cavdar

Profile picture Gustav Henter

Profile picture Mårten Björkman

Profile picture Alexandre Proutiere

Profile picture Mikael Skoglund

Profile picture Johan Håstad

Profile picture Mario Romero Vega

Profile picture Tino Weinkauf

Profile picture Ylva Fernaeus

Profile picture Atsuto Maki

Profile picture Jonas Beskow

Profile picture Mads Dam

Profile picture Ming Xiao

Profile picture Philipp Haller

Profile picture Hedvig Kjellström

Profile picture Petter Ögren

Profile picture Hossein Azizpour

Profile picture Dilian Gurov

Profile picture Marina Petrova

Profile picture Sarunas Girdzijauskas

Profile picture Viggo Kann

Profile picture Olov Engwall

Profile picture Iolanda Dos Santos Carvalho Leite

Profile picture Gunnar Karlsson

Profile picture Sonja Buchegger

Profile picture Joakim Lilliesköld

Profile picture Johan Hoffman

Profile picture Christopher Peters

Profile picture Tobias Oechtering

Profile picture John Folkesson

Profile picture Ragnar Thobaben

Profile picture Florian Pokorny

Profile picture Viktoria Fodor

Profile picture Cyrille Artho

Profile picture Anne Håkansson

Profile picture Patric Jensfelt

Profile picture Elena Troubitsyna

Profile picture Arvind Kumar

Profile picture Jan Gulliksen

Profile picture Bobby Lee Townsend Sturm JR

Profile picture Markus Flierl

Profile picture Magnus Jansson

Profile picture Mats Bengtsson

Profile picture Stefano Markidis

Profile picture Danica Kragic Jensfelt

Profile picture Panagiotis Papadimitratos

Profile picture James Gross

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DA235X

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ming Xiao (mingx@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:

http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.