II143X Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Information and Communication Technology, First Cycle

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp), P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51509

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  Campus Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  CINTE, TCOMK

Lärandemål

Examensarbetet syftar till att studenten skall tillämpa och fördjupa kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet skall ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet betonas både det tekniska/naturvetenskapliga innehållet och metodkunskaper.

Efter genomfört examensarbete skall studenten visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser enligt KTH:s lokala mål för kandidatexamen baserade på målen i högskoleförordningen. Dessa innefattar:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuellt forsknings‐ och utvecklingsarbete
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att integrera och använda kunskap
 • visa förmåga att planera och genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, samt modellera skeenden, med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att beskriva och utveckla enklare förslag till produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa förmåga att i samarbete planera, genomföra och redovisa givna uppgifter
 • visa förmåga att på svenska eller på engelska, muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa förmåga att (inom huvudområdet för utbildningen) göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens och teknikens roll i samhället, och om människors ansvar för hur de används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Kursens huvudsakliga innehåll

Lärandeaktiviteter

Innan examensarbetskursen påbörjas skall studenten ha identifierat en lämplig examensarbetsuppgift och formulerat ett projektförslag så att detta kan presenteras för examinator för godkännande. Uppgiften skall väljas så att den innebär en naturlig progression av de kunskaper och färdigheter som förvärvats inom utbildningen.

Studenten skall skriva en individuell plan för examensarbetet i vilken problembeskrivningen/uppgiften och förutsättningarna för genomförandet av arbetet preciseras. Den individuella planen för examensarbetet skall innehålla bakgrund inkluderande problembeskrivning och vetenskaplig frågeställning/ar, syfte, mål, avgränsningar, projektets relevans, metoder och tidsplan för examensarbetets genomförande. I planen skall också finnas en kortfattad självreflektion där studenten redogör för sin kunskap att genomföra uppgiften samt planering för hur eventuella kvarvarande kurser som krävs för examen skall avslutas. Den individuella planen för examensarbetet skall godkännas av examinator.

Studenten genomför en fördjupad förstudie inkluderande diskussion av metodval och teoretisk bakgrund med litteraturstudie som rapporteras som del av utkast till en preliminär version av den skriftliga examensarbetsrapporten.

Studenten genomför ett självständigt arbete där kunskaper och metoder från utbildningen tillämpas.

Studenten planerar och genomför muntlig presentation och försvar av det egna examensarbetet.

Studenten genomför muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete på samma nivå.

Studenten skriver och presenterar en skriftlig examensarbetsrapport där studenten klart redogör för och diskuterar sina slutsatser i examensarbetet och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Studenten utför en självvärdering av examensarbetet enligt mallen för ”Bedömning av kvalitet på examensarbete för civilingenjörs- och teknologie kandidatexamen”. Självvärderingen bifogas som bilaga i examensarbetsrapporten.

Kursupplägg

 • Examensarbetet är ett individuellt självständigt arbete som utförs av en eller två studenter.
 • Studenten kontaktar lämplig examinator innan arbetet påbörjas. Alternativt kan studierektor för examensarbete eller programansvarig ge förslag på examinator.
 • Studenten utarbetar ett kortfattat skriftligt projektförslag som beskriver arbetet. Denna beskrivning skall bifogas registreringsunderlaget. Beskrivningen skall innehålla bakgrund, syfte, mål och metod.
 • Examinator säkerställer att studenterna uppfyller de generella och specifika förkunskapskraven för examensarbete, och att det föreslagna examensarbetet kan uppfylla lärandemålen för examensarbete. Examinator kontrollerar att examensarbetet faller inom utbildningsprogrammets/ens ämnesområde samt att frågeställningarna visar på lämplig progression inom utbildningen. Examinator signerar registreringsunderlaget.
 • Examinator utser handledare vid KTH och godkänner eventuell industrihandledare i samråd med studierektor för examensarbete.
 • Examensarbetet registreras då examinator godkänt uppgiften.
 • Studenten skriver en detaljerad individuell plan för examensarbetet  som lämnas till examinator för godkännande.
 • Studenten genomför förstudie, utredning om val av metod samt litteraturstudie som lämnas för godkännande av handledare vid KTH.
 • Under genomförandet av det självständiga arbetet skall studenten regelbundet (minst varannan vecka) rapportera hur arbetet fortskrider till handledaren vid KTH.
 • Studenten skall fortlöpande under det självständiga arbetet skriftligen dokumentera arbetet och arbeta på den preliminära versionen av den skriftliga rapporten.
 • När handledaren vid KTH bedömer att studenten nått målen enligt planen för examensarbetet och att kvaliteten på den preliminära skriftliga rapporten håller hög kvalitet, skriver studenten en självvärdering av examensarbetet enligt mallen för ”Bedömning av kvalitet på examensarbete för civilingenjörs- och teknologie kandidatexamen”. Handledaren ger återkoppling på självvärderingen och studenten ges möjlighet att åtgärda eventuella brister.
 • Rapporten och självvärdering lämnas tillsammans med en sammanfattning av handledarens vid KTH bedömning av examensarbetsrapporten enligt mallen för ”Bedömning av kvaliteten på examensarbetet” till examinator för ett preliminärt godkännande.
 • Examensarbetaren tilldelas en annan examensarbetare för att opponera på dennes examensarbete. Tidpunkt för detta  och val av examensarbete att opponera på skall godkännas av examinator. Studenten genomför muntlig och skriftlig opposition på den andre examensarbetarens presentation av examensarbetet. Oppositionen bedöms av examinator för den andra examensarbetaren.
 • Studenten genomför muntlig presentation och försvar av sin rapport.
 • Senast två veckor efter presentation lämnar studenten en slutgiltig rapport till examinator. Till rapporten bifogar studenten en uppdaterad självreflektion baserad på mallen för ”Bedömning av kvalitet på examensarbete för civilingenjörs- och teknologie kandidatexamen”.
 • Examinator ansvarar för att examensarbetsrapporten plagiatgranskas.
 • Examinator fyller i mallen för ”Bedömning av kvalitet på examensarbete för civilingenjörs- och teknologie kandidatexamen”.
 • Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).
 • Examinator skall inhämta stöd för betygsättning från åtminstone en annan ämneskunnig lärare på KTH (vilket utgör granskare för examensarbetet).
 • KTH:s policy för offentlighet gäller för examensarbetets genomförande samt för publicering av rapporten. Examensarbetsrapporten skall publiceras elektroniskt i DiVA enligt de regler som gäller för elektronisk publicering av examensarbeten vid KTH.

Behörighet

För att påbörja ett examensarbete krävs att kurser som anses relevanta för examensarbetet är godkända och att minst 120 högskolepoäng ur programmets utbildningsplan (bestående av helt avklarade kurser) är klart. Studentens förutsättningar att genomföra och slutföra examensarbetet bedöms och godkänns av examinator innan kursregistrering.

Kursregistrering och påbörjande av examensarbete kan tidigast ske under den avslutande terminen på utbildningsprogrammet.

Litteratur

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

 • Individuell plan för examensarbete
 • Aktiv närvaro vid två muntliga presentationer av examensarbete
 • Förstudie, diskussion av metodval och litteraturstudie
 • Självvärderingsrapport
 • Muntlig presentation
 • Skriftlig och muntlig opposition på annan students examensarbete
 • Skriftlig rapport med sammafattning/abstrakt på både svenska och engelska

Tidsgräns

Krav enligt KTH:s regelverk för examensarbeten och samtliga examinationsmoment enligt ovan skall vara godkända inom ett år från startdatum för examensarbetet. I annat fall avslutas examensarbetet med underkänt betyg om inte särskilda skäl föreligger.

Ges av

EECS/Kommunikation

Examinator

Ahmed Hemani <hemani@kth.se>

Alf Thomas Sjöland <sjoland@kth.se>

Ana Rusu <arusu@kth.se>

Anders Hallén <ahallen@kth.se>

Anders Sjögren <as@kth.se>

Anders Västberg <vastberg@kth.se>

Anne Håkansson <annehak@kth.se>

Bengt Molin <bengtm@kth.se>

Benoit Baudry <baudry@kth.se>

Carl-Mikael Zetterling <bellman@kth.se>

Carlo Fischione <carlofi@kth.se>

Christian Schulte <cschulte@kth.se>

David Broman <dbro@kth.se>

Dejan Kostic <dmk@kth.se>

Elena Dubrova <dubrova@kth.se>

Fadil Galjic <fadil@kth.se>

Fredrik Kilander <fki@kth.se>

Fredrik Lundevall <flu@kth.se>

Gerald Q Maguire Jr <maguire@kth.se>

Gunnar Malm <gunta@kth.se>

Guowang Miao <guowang@kth.se>

Hannu Tenhunen <hannu@kth.se>

Henrik Boström <bostromh@kth.se>

Håkan Olsson <hakano@kth.se>

Ingo Sander <ingo@kth.se>

Jan Ingemar Markendahl <janmar@kth.se>

Jens Zander <jenz@kth.se>

Jiajia Chen <jiajiac@kth.se>

Jim Dowling <jdowling@kth.se>

Johan Montelius <johanmon@kth.se>

Johnny Öberg <johnnyob@kth.se>

Konrad Tollmar <konrad@kth.se>

Lirong Zheng <lirong@kth.se>

Magnus Boman <mab@kth.se>

Marina Petrova <petrovam@kth.se>

Mark T Smith <msmith@kth.se>

Markus Hidell <mahidell@kth.se>

Mattias Hammar <hammar@kth.se>

Mihhail Matskin <misha@kth.se>

Mikael Östling <mostling@kth.se>

Mira Kajko-Mattsson <mekm2@kth.se>

Paolo Monti <pmonti@kth.se>

Patric Dahlqvist <patricd@kth.se>

Peter Sjödin <psj@kth.se>

Robert Lagerström <robertl@kth.se>

Robert Rönngren <rron@kth.se>

Sarunas Girdzijauskas <sarunasg@kth.se>

Saul Rodriguez Duenas <saul@kth.se>

Seif Haridi <haridi@kth.se>

Slimane Ben Slimane <slimane@kth.se>

Vladimir Vlassov <vladv@kth.se>

Zhonghai Lu <zhonghai@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.