MJ215X Examensarbete inom värmetransporter, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Heat Transfer, Second Cycle

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Maskinteknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomfört examensarbete skall studenten kunna:

• Tydligt formulera uppgifter som med hjälp av lämpliga vetenskapliga och/eller ingenjörsmässiga metoder kan valideras,

• Planera sitt arbete så att de uppställda målen uppfylls,

• Tillgodogöra sig arbete som utförts inom området och kunna länka detta till den aktuella uppgiften,

• Använda olika tekniska och icke-tekniska metoder och angreppsätt antingen de som tidigare blivit inhämtade eller genom att lära sig  nya färdigheter,

• Om tillämpbart involvera aspekter knutna till hållbarhet, slutanvändar- eller samhällsperspektiv,

• Kommunicera resultaten, både skriftligt och muntligt å ett tydligt, noggrant och effektivt sätt,

• Om tillämpbart kritisera en annan students arbete antingen muntligen eller skriftligen och vara beredd att bemöta motsvarande synpunkter på sitt eget arbete.

Kursens huvudsakliga innehåll

Civilingenjörsutbilningen avslutas av ett examensarbete i vilket studenten förväntas demonstrera sin förmåga att oberoende lösa ett ingenjörsmässigt problem genom att använda ett brett spektrum av färdigheter. Ämnet för examensarbetet kan variera men det måste innehålla ett signifikant tekniskt innehåll, ha en tydlig tillämpning inom värmeöverföring samt, om tillämpbart, bidra till hållbar utveckling. Förutsatt att examensarbetet uppfyller ovanstående krav och förutsatt att behörig handledning finns tillgänglig under examensarbetesperioden kan studenten välja att utföra examensarbetet antingen vid akademisk institution eller inom industrin.

Behörighet

Litteratur

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Skriftlig rapport (XUPP; 30hp)

Bedömning:

• Muntlig presentation

• Skriftliga rapporter vid: 1/3, 2/3 och slutet (XUPP; 30hp).

• I regel utföra kamratbedömning antingen genom att kritisera en annan students skriftliga rapport eller muntliga framställning (opposition).

Krav för slutbetyg

Skriftlig rapport (XUPP; 30hp)

Bedömning:

• Muntlig presentation

• Skriftliga rapporter vid: 1/3, 2/3 och slutet (XUPP; 30hp).

• I regel utföra kamratbedömning antingen genom att kritisera en annan students skriftliga rapport eller muntliga framställning (opposition).

Ges av

ITM/Energiteknik

Examinator

Björn Palm <bjorn.palm@energy.kth.se>

Hans Havtun <hans.havtun@energy.kth.se>

Hatef Madani Larijani <hatef.madani@energy.kth.se>

Jaime Arias Hurtado <jaime.arias@energy.kth.se>

Joachim Claesson <joachim.claesson@energy.kth.se>

Per Lundqvist <per.lundqvist@energy.kth.se>

Rahmatollah Khodabandeh <rahmatollah.khodabandeh@energy.kth.se>

Samer Sawalha <samer.sawalha@energy.kth.se>

Viktoria Martin <viktoria.martin@energy.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.