SK1140 Fotografi för medieteknik 4,0 hp

Photography for Media

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Optisk avbildning, Fotografiska objektiv, Perspektiv, Fotometri, Kamerans beståndsdelar och deras funktion, Elektroniska bildsensorer, Samplingkriteriet tillämpat på digitala bilder, Färgfotografi, Kvalitetsmått för bilder (upplösningsförmåga, MTF, brus, dynamik).

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • praktiskt använda digitala kameror för att lösa fotografiska uppgifter. Detta inbegriper val av lämpliga objektiv samt inställningar för att erhålla önskat perspektiv, skärpedjup och exponering.
  • fotometriska grundbegrepp, samt kunna göra fotometriska beräkningar som är relevanta för praktisk fotografi.
  • bedöma och kvantifiera fotografiska systems bildkvalitet vad gäller skärpa och brus.
  • färglärans grunder, vara förtrogen med begreppet färgtemperatur (vitbalans), samt kunna utnyttja denna kunskap i praktisk fotografi.
  • bedöma hur hög pixeltäthet som behövs vid digital fotografi för att undvika bildstörningar och andra kvalitetsförluster.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande vågrörelselära: Brytning, interferens, diffraktion, geometrisk optik (strålgång i tunna linser och linssystem)

Matematik: Differential- och integralkalkyl i en variabel.

Rekommenderade förkunskaper

Inledande kurser i matematik (algebra, geometri och analys) samt vågrörelselära (optik).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

K. Carlsson: Teknisk Fotografi, Teori och Tillämpningar, 7:e upplagan, 2015

Laborationsanvisningar

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Linda Lundström

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK1140

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Linda Lundström (linda.lundstrom@biox.kth.se) 0736-83 70 41

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Obligatorisk för CMETE2 (civilingenjörsutb i medieteknik, åk2).