Hoppa till huvudinnehållet

SK1140 Fotografi för medieteknik 4,0 hp

Denna kurs går igenom de grundläggande optiska begreppen inom digitalfotografi och ges i period 4 för studenter i årskurs 2 på civilingenjörs- och masterprogrammet i Medieteknik.

Kurslitteraturen är K. Carlsson: Teknisk Fotografi, teori och tillämpningar

Övrigt material som är relaterat till kursen men inte obligatoriskt:

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SK1140 (VT 2016–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Optisk avbildning, Fotografiska objektiv, Perspektiv, Fotometri, Kamerans beståndsdelar och deras funktion, Elektroniska bildsensorer, Samplingkriteriet tillämpat på digitala bilder, Färgfotografi, Kvalitetsmått för bilder (upplösningsförmåga, MTF, brus, dynamik).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • praktiskt använda digitala kameror för att lösa fotografiska uppgifter. Detta inbegriper val av lämpliga objektiv samt inställningar för att erhålla önskat perspektiv, skärpedjup och exponering.
  • fotometriska grundbegrepp, samt kunna göra fotometriska beräkningar som är relevanta för praktisk fotografi.
  • bedöma och kvantifiera fotografiska systems bildkvalitet vad gäller skärpa och brus.
  • färglärans grunder, vara förtrogen med begreppet färgtemperatur (vitbalans), samt kunna utnyttja denna kunskap i praktisk fotografi.
  • bedöma hur hög pixeltäthet som behövs vid digital fotografi för att undvika bildstörningar och andra kvalitetsförluster.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande vågrörelselära: Brytning, interferens, diffraktion, geometrisk optik (strålgång i tunna linser och linssystem)

Matematik: Differential- och integralkalkyl i en variabel.

Rekommenderade förkunskaper

Inledande kurser i matematik (algebra, geometri och analys) samt vågrörelselära (optik).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

K. Carlsson: Teknisk Fotografi, Teori och Tillämpningar, 7:e upplagan, 2015

Laborationsanvisningar

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Linda Lundström

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK1140

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Linda Lundström (linda.lundstrom@biox.kth.se) 0736-83 70 41

Övrig information

Obligatorisk för CMETE2 (civilingenjörsutb i medieteknik, åk2).