Utbildningens genomförande

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-11-05
Godkänd: 2019-11-05

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg

Undervisnings- liksom examinationsformerna varierar från kurs till kurs. Normalt utgörs en del av kursen av föreläsningar, som ger en första kontakt med begrepp och teorier. Övningsuppgifter och laborationer förstärker förståelsen för de teoretiska sambanden. Projektarbeten enligt modell från näringslivet har en väsentlig roll i utbildningen. Här ges träning att i grupp ta sig an verklighetsanknutna uppgifter på ett ingenjörsmässigt sätt.

Utbildningen avslutas under sista terminen med ett examensarbete som oftast genomförs med uppdragsgivare utanför skolan.

Årskurs 1

Utbildningen är upplagd så att man startar med att läsa en grundläggande kurs i medicin och medicinsk teknik. Under första året läses även grundläggande kurser i matematik elektronik och programmering, liksom kursen ”Ingenjörsintroduktion” som tar upp de olika examensmålen och vad det innebär att arbeta som ingenjör. Det ingår även en grundläggande kurs där studenterna får pröva att arbeta i projektform, genom att i mindre grupper lösa en praktisk uppgift och sedan presentera sitt resultat skriftligen och muntligen.

Årskurs 2

Under andra årskursen läser man mer fördjupade matematik- och teknikkurser. Man läser även kurser inom några grundläggande medicintekniska områden som mät- och bildteknik. För att ytterligare förbereda för arbetet som ingenjör ges även en kurs i ekonomi och entreprenörskap.

Årskurs 3

Det sista läsåret läser man fördjupade eltekniska kurser som reglerteknik och avslutar den eltekniska delen av utbildningen genom projektkursen Elektronikdesign, där man får tillämpa sina el- och datakunskaper genom att utföra en praktisk konstruktion. Man läser också ytterligare medicintekniska kurser. En kurs i hållbar utveckling ser till att studenterna får en stabil grund inom detta område, vilket sedan betonas även i projektkurser och examensarbetet. Det finns även valfria poäng som kan användas till att förbereda för vidare studier på masternivå, bredda yrkeskompetensen (ex.vis genom att läsa språk) eller till fördjupning inom något av programmets ämnesområden.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Val av kurser

 Anmälan till kurser skall göras inför varje termin:

  • 1 - 15 maj inför höstterminen

  • 1 - 15 november inför vårterminen

Anmälan sker via antagning.se med studentens KTH-konto.

Registrering på kurs

Inför varje läsperiod ska alla studenter registrera sig på de kurser de är antagna till. Kursregistrering görs via Personliga menyn på www.kth.se.

Vid icke-deltagande eller avbrott på kurs ska studenten lämna återbud via antagning.se eller meddela kursgivande institution detta.

Villkor för fortsatta studier

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Tillgodoräknanden

Den studerande har rätt att tillgodoräkna sig utbildning från högskola/universitet inom eller utom landet. Förutsättningen är att kursen/kurserna är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot de utbildningsmål som gäller för programmet. Tillgodoräknande av hel eller del av kurs prövas av grundutbildningsansvarig.

Överlappande kurser får inte samtidigt läggas till grund för examen.

Utlandsstudier

KTH har avtal med över 250 universitet över hela världen, vilket öppnar för möjligheter till studier utomlands. Studerande har möjlighet att förlägga ett läsårs studier vid utländskt lärosäte som KTH samarbetar med, utan att behöva betala de kursavgifter som annars tas ut av utländska studerande. Utbytesstudier kan ske under tredje årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands. Sista dag för anmälan infaller i januari och urvalet baserar sig på tidigare studieresultat på KTH.

Mer och detaljerad information om utbytesstudier finns på KTH:s studentwebb.

Utlandsstudierna kan efter bedömning tillgodoräknas som en del av högskoleingenjörs­utbildningen. Den utresande skall tillsammans med skolan upprätta ett så kallat Learning Agreement som innebär förhandsgodkännande av utbytesstudierna. Studierna bedrivs normalt på det språk som talas i landet/regionen. Det finns möjligheter för den som blir antagen till utbytesprogram i tysk-, fransk-, spansk- och italiensktalande länder att följa en förberedande språkkurs innan den ordinarie terminen börjar.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Det innebär 10 veckors heltidsstudier.

För examensarbetet gäller:

  • Det utgör den avslutande delen av utbildningen och kan påbörjas när kursens särskild behörighetskrav är uppfyllda.

  • Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av examinator.

  • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under termin 6.

  • Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation.

  • Handledare utses av examinator.

För mer information om KTH-gemensamma mål gällande examensarbete för högskoleingenjörer:        

https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.661142!/riktlinje_examensarbetskurser_paborjat_efter_2015_07_01.pdf

Examen

För att avlägga högskoleingenjörsexamen (eng. Bachelor of Science in Engineering, Degree Programme inMedical Technology) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurserna, de valbara kurser den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta minst 180 högskolepoäng.

KTH:s lokala examensordning hittar du här: https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.661166!/lokal_examensordning.pdf