Hur främjar man entreprenörskap i kommuner?

I ett nystartat forskningsprojekt vill man ta reda på vilka åtgärder och faktorer som spelar störst roll för utvecklingen av nyföretagande i olika typer av kommuner.

Nästan alla svenska kommuner satsar på att främja sitt lokala näringsliv. Detta sker parallellt och ofta oberoende av den nationella närings- och tillväxtpolitiken. På nationell nivå görs uppföljningar och utvärderingar, men för den lokala nivån finns hittills ingen samlad kunskap av detta arbete och dess effekter.

Hans Westlund, lektor vid avdelningen för Urbana och regionala studier, leder projektet som ska ta reda på vilka åtgärder och förhållanden som har betydelse för näringsliv och entreprenörskap i olika typer av kommuner.

Hur ser man på nyföretagande, vad gör kommuner för att stötta entreprenörer och vilka aktörer samverkar med varandra? Vilka hinder för tillväxt och samarbete finns på lokal nivå?

Företagsklimat påverkas av människors relationer, värderingar och attityder, så kallat socialt kapital. Forskarna kommer undersöka om, och i så fall hur, politiska åtgärder påverkar näringslivsklimatet dels direkt, och indirekt genom att rikta politiska åtgärder mot det sociala kapitalet. Förhoppningen är att kommuner ska kunna använda resultaten för att underlätta näringslivsutveckling.

Projektet är utformat och genomförs i samarbete med Arena för Tillväxt (Sveriges Kommuner och Landsting, ICA och Swedbank) och forskare vid KTH, IHH Jönköping och Lunds universitet. Forskningsresultaten kommer kontinuerligt att rapporteras till och diskuteras med parterna och spridas till lokala och regionala beslutsfattare och -genomförare. Resultaten kommer också att kommuniceras med Jordbruksverket, Tillväxtverket och andra relevanta partners.

Kontakta Hans Westlund för mer information.

Till sidans topp