Till innehåll på sidan

Enriching Automated Travel Diaries Using Biometric Information

Tid: Må 2019-11-18 kl 10.00

Plats: E2, Lindstedtsvägen 3, Stockholm (English)

Ämnesområde: Transportsystem

Licentiand: Robin C. O. Palmberg , Systemanalys och ekonomi

Granskare: Biträdande Professor Clas Rydergren, Linköpings Universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Kommunikations- och transportsystem (KTS)

Huvudhandledare: Docent Yusak O. Susilo, Systemanalys och ekonomi; Lektor Gyözö Gidofalvi, Geoinformatik

Exportera till kalender

Abstract

Metoderna för att samla in resedata från dagens resenärer inkorporerar antingen helt manuella eller halvautomatiska element, vilket gör dessa metoder mottagliga för fel. Resenärerna kan svara subjektivt snarare än objektivet eller helt inkorrekt, antingen med eller utan avsikt. För vissa typer av studier så är dessa metoder fortfarande meningsfulla att använda för datainsamling. Men för särskilda målgrupper kan det vara svårt att svara på undersökningar som använder dessa metoder, antingen på grund av fysiologiska eller psykologiska begränsningar.

En av dessa målgrupper, som är stadigt växande, är den äldre befolkningen generellt, men framförallt demenspatienter, som lider av sviktande kognitiva förmågor och minne. Dessa tillstånd påverkar den svarandes förmåga att svara sanningsenligt och korret. Men i strävan efter att skapa mer tillgängliga stadsmiljöer så är informationen angående behovet och beteendet hos den nämnda målgruppen av yttersta vikt, vilket innebär att nya metoder för att samla in resedata behöver skapas.

De tre artiklar som har inkluderats i denna avhandling presenterar utvecklingen och försökstestandet av en ny metod för helt automatisk datainsamling med användandet av biometriska data som en dimension. Metoden försöker att avgöra hur den svarande blir påverkad av element de stöter på medan de reser, såsom det byggda samhället, baserat på variationer i den biometriska datadimensionen.

Med de snabba framstegen inom informations- och kommunikationsteknik så har nya artefakter som öppnar för nya möjliga metoder av datainsamling lanserats och är allmänt tillgängliga. Dessa metoder och artefakter är inte kapabla till att möta de krav som ställs för den typ av datainsamlingsmetod som krävs för att kunna tillgodose målgruppen på egen hand. Men genom att kombinera flera typer av de nu tillgängliga artefakterna och metoderna så är det teoretiskt möjligt att täcka luckorna som finns i varje artefakt och metod för att skapa en mer mångsidig metod för datainsamling (Artikel I).

Sådana metoder kräver verktyg för att fysiskt operationaliseras. En explorativ utvecklingsprocess har lett till skapandet av ett mjukvaruverktyg som skulle kunna användas med flera typer av konsumenttillgänglig hårdvara, vilket betyder att det skulle vara teoretiskt möjligt att genomföra stora undersökningar snabbt med låga kostnader där deltagarna använder sin egen hårdvara (Artikel II).

För att förstå användbarheten av verktyget så gjordes en analys på ett begränsat data-set som hade blivit insamlat som ett resultat av ett försökstestande av verktyget. I ett försök att bevisa hypotesen ”det är möjligt att förstå hur mycket dimensionerna av data som samlats in vid specifika platser påverkar stressen hos resenärer med hjälp av puls som den beroende variabeln” så utforskades och användes data-drivna metoder av dataanalys. Enkla metoder, som inte la någon särskild vikt vid någon särskild dimension, användes för att visa om det fanns någon värdefull information i data-setet överhuvudtaget. En modell behövde skapas för att bättre förstå hur de olika dimensionerna av den insamlade datan påverkar deltagaren (Artikel III).

Denna samling artiklar är tänkt att ge en indikation på om denna typ av metodik är rimlig att fortsätta utveckla givet de nu tillgängliga teknologierna och vilken sorts signifikans den insamlade datan kan innehålla när den har analyserats med lämpliga analysmetoder.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-262880