Till innehåll på sidan

KTH Baltic Tech Initiative

Vanliga frågor om KTH:s Östersjöinitiativ och hur du gör för att engagera dig.

Vad gör KTH för att lösa problematiken i Östersjön?

I rollen som tekniskt framstående lärosäte beläget vid Östersjön vill KTH driva på utvecklingen av tekniska lösningar för ett friskare Östersjön. KTH adresserar Östersjöproblematiken med hjälp av lokala lösningsorienterade forskningsprojekt.

KTH Baltic Tech Initiative samlar flera lösningsorienterade forskningsprojekt under ett gemensamt tema. På så sätt kan den som är engagerad i Östersjöfrågan vara med och stödja ett brett urval av forskningsprojekt som skapar relevanta resultat för ett friskare Östersjön.  

Vilket resultat kan komma ut av initiativet?

Projekten som valts ut förväntas leverera resultat inom en snar framtid. Projekten har oftast karaktären av fältförsök, prototyputveckling, delprojekt och avknoppningar eller fördjupningar i befintliga projekt, avgränsade postdoktorala tjänster eller idéutvecklingsprojekt.

Läs mer om forskningsprojekten här .

Hur får jag som engagerad del av resultaten?

Som engagerad i initiativet får du tillgång till de senaste resultaten på området, du erbjuds att delta i seminarier och får möjlighet att möta KTH-forskare i labbmiljö och på KTH:s fältstationer. På fältstationen Djurö testas exempelvis prototypen för den sensor som ska kunna tillhandahålla information om Östersjöns hälsa. Där provkörs även en prototyp av framtidens fossilfria fritidsbåt.

Varför behöver KTH privat finansiering?

Privata donationer har en viktig roll som komplement där andra finansieringskällor inte har möjlighet att bidra.

Ofta har donationer kunnat möjliggöra kraftsamlingar där forskning kan sammanstråla och skapa synergier som i sin tur gör det möjligt att på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt söka medel från nationella finansieringsorgan och större stiftelser i konkurrens.

I den aktuella satsningen KTH Baltic Tech Initiative kommer donationer ha en avgörande betydelse som katalysator för nya tekniska forskningsfält och lösningsorienterade innovationer inom havsforskningen.

Vilken finansiering behövs för att uppnå målen?

I KTH:s initiativ ingår fem forskningsprojekt. Det övergripande finansieringsbehovet för initiativet som helhet är 10 MSEK och varje enskilt projekt har ett finansieringsbehov om mellan 500 TSEK – 2 MSEK. 

Hur gör jag för att engagera mig?

Vi samtalar gärna vidare om hur KTH kan möta dina önskemål vid donation eller företagssamarbeten. Kontakta gärna Philip von Segebaden på 08-790 64 45 eller phvs@kth.se  eller Louise Dellström på 08-790 82 32 dlouise@kth.se

Du är välkommen att ge din gåva till projektet via bankgiro KTH Research Fund 5565-0790 eller swisha valfritt belopp till nummer 123 172 69 00. Märk inbetalningen med ”KTH Baltic Tech Initiative”. 

Vilka av Östersjöns problemområden kan KTH lösa?

Målet med KTH Baltic Tech Initiative är att bidra med tekniska lösningar som adresserar Östersjöns tre främsta utmaningar. 

1. KTH vill minska effekterna av mänsklig påverkan på havsmiljön

Människans negativa påverkan på havsmiljön sker framförallt genom utsläpp av näringsämnen som bidrar till övergödning, industriutsläpp av skadliga ämnen, samt fossildriven sjöfart. KTH vill bidra till att minska effekterna av denna negativa mänskliga påverkan på Östersjöns hälsa.

2. KTH vill minska de negativa processerna som utsläpp och internbelastning 

Gamla miljösynder slår tillbaka när fosfor från 1900-talets höga utsläpp lösgörs från havsbottnens sediment och bidrar till igenväxande havsvikar och syrefria bottnar. KTH vill bidra till lösningar som minskar dessa negativa processer i Östersjön.

3. KTH vill forma ett internet of oceans

En nyckel till att kunna sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle är tillgång till en stor mängd relevant information om Östersjöns hälsa. Idag begränsas denna tillgång av kostsam och tidskrävande provtagning och laboratorieanalys. KTH vill bidra till att skapa ett internet of the oceans.

Innehållsansvarig:Development Office
Tillhör: KTH Baltic Tech Initiative
Senast ändrad: 2022-10-24