Hoppa till innehåll

Hållbar utveckling – vad är det?

En av de frågor jag ofta får är: Hur definierar du hållbar utveckling? Numera brukar jag hänvisa till de 17 globala hållbarhetsmål som världens alla länder ställde sig bakom i september 2015.

När vi på KTH säger att vi arbetar för en hållbar utbildning så innebär det då att vi i utbildning, forskning, samverkan och i våra egna aktiviteter arbetar för att de globala målen ska kunna uppnås. Hur vi och andra jobbar med det är sådant som jag kommer att blogga om här i fortsättningen. Skicka gärna synpunkter och kommentarer på detta och annat till sustainability@kth.se.

Foto: Regeringskansliet/FN
Foto: Regeringskansliet/FN

De globala hållbarhetsmålen är:

 1. Avskaffa all form av fattigdom överallt.
 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.
 3. Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
 4. Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
 5. Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.
 6. Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.
 7. Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.
 8. Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
 9. Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
 11. Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
 12. Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.
 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Under varje mål finns sedan ett antal delmål. Tillsammans utgör de en definition av hållbar utveckling som det finns en stor och global enighet om. Målen är universella, det vill säga de gäller alla länder, de är odelbara vilket innebär att man inte kan bara fokusera på ett av dem och strunta i de andra och de är beroende av varandra. I flera av målen finns ordet ”hållbar” vilket då pekar tillbaka på de andra målen. Till exempel ”hållbara konsumtions- och produktionsmönster” (mål 12) är sådana konsumtions- och produktionsmönster som stödjer (eller i alla fall inte motverkar) de andra målen.

Veckan tips: Anmäl dig till KTH Sustainability Research Day den 18/10 och lyssna på bland andra Finansmarknadsminsier Per Bolund, KTHs blivande rektor Sigbritt Karlsson och massor av KTH-forskare.