Alla bränslen bör bedömas på samma sätt

I flera artiklar på DN Debatt diskuteras bioenergi. Det är bland annat Christina Moberg  och Mikael Karlsson från KTH, liksom en lång rad andra forskare och företräträdare för olika organisationer som diskuterar för- och nackdelar.

Klimateffekter av bioenergi har diskuterats mycket och länge. Bland de slutsatser man kan dra är att:

  • Biobränslen är inte alltid klimatneutrala
  • Det är stora skillnader i växthusgasutsläpp mellan olika biobränslen beroende på råvara och produktionsmetod.
  • Bra biobränslen kan ge avsevärt minskade utsläpp av växthusgaser, men dåliga kan vara lika dåliga som fossila bränslen eller ännu sämre.

Detta är resultat som är relevanta för bioenergi, men också för biobaserade material. Vi behöver alltså metoder för att kunna skilja mellan bättre och sämre biobaserade produkter. Hållbarhetskriterier lyfts ibland fram som ett verktyg för att kunna styra mot bra bränslen och material.

Hållbarhetskriterier bör förutom klimatutsläpp även omfatta andra aspekter som säkerställande av fungerande ekosystem, liksom sociala faktorer såsom påverkan på mänskliga rättigheter, korruption och effekter för lokalbefolkning. Centralt är då att hållbarhetskriterierna inte bara används för biobränslen utan för alla sorters bränslen och material. Fossila bränslen kan ju ha minst lika stora risker för negativa sociala effekter sett över livscykeln som biobränslen. Dessutom vet vi att fossila bränslen ger upphov till klimatutsläpp och behöver avvecklas. Att kräva hållbarhetskriterier av bara biobränslen innebär en konkurrensfördel till de fossila bränslena och materialen och det är knappast något som är önskvärt, även om det kan vara en effektiv strategi för dem som vill bromsa utvecklingen.

Nästan alla världens länder har ställt sig bakom Paris-avtalet och de globala hållbarhetsmålen. Det innebär att fossila bränslen behöver avvecklas under de närmsta decennierna. En ökad användning av förnybara och biobaserade bränslen och material behövs då. För att inte hoppa ur askan i elden krävs att vi använder biobaserade bränslen och material som ger tydliga klimatvinster.

Veckans tips: Malena Ernman: 11 tips – så kan du rädda klimatet.