Hoppa till innehåll

Samhällsekonomiska analyser kan leda fel

Bara de effekter som är välkända och som kan sättas siffror på finns med i samhällsekonomiska analyser. Risken är stor att detta räknesätt leder fel och motverkar en hållbar utveckling.

Med hjälp av samhällsekonomiska analyser kan man väga olika typer av effekter mot varandra. Genom att alla effekter ges ett ekonomiskt värde så kan man jämföra för- och nackdelar, vilket kan vara ett stöd när man ska fatta beslut. I praktiken finns det dock flera problem med dagens användning av samhällsekonomiska analyser vilket begränsar användbarheten.

Inom det Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling har vi skrivit rapporten ”Möjligheter och begränsningar med samhällsekonomiska analyser” som vi idag överlämnar till regeringen. I rapporten diskuteras ett antal begränsningar som riskerar att snedvrida slutsatser och motverka en hållbar utveckling.

En sådan begränsning är att man i en samhällsekonomisk analys i praktiken bara kan ta med effekter som är så välkända att man kan sätta siffror på dem. Det leder till att man bortser från en del miljöeffekter, som man kanske känner till, men ännu inte har tillräckligt detaljerad kunskap om för att sätta siffror på dem. Detta öppnar för att man systematiskt underskattar värdet av miljökostnader. Samtidigt finns risken att systematiskt överskatta kostnader för olika typer av åtgärder. Detta eftersom man ofta inte tar hänsyn till att krav på åtgärder leder till teknisk utveckling, som i sin tur oftast leder till minskade kostnader.

Ett annat problem är att man i analyserna ofta underskattar nyttorna av olika åtgärder. Exempelvis finns det ofta synergier mellan exempelvis åtgärder för att minska utsläpp av koldioxid och luftföroreningar som leder till hälsoeffekter. Om man inte tar hänsyn till det blir kostnaden för att exempelvis minska utsläpp av koldioxid överskattade.

För att kunna jämföra effekter som sker nu med effekter i framtiden brukar man använda en diskonteringsränta som gör att effekter i framtiden blir mindre värda. Om man använder en för hög ränta riskerar dock resultaten att bli oförenliga med en hållbar utveckling.

Sammantaget riskerar dessa begränsningar att leda till man fattar beslut som inte alls är optimala, utan snarare är systematiskt snedvridna så att de gynnar dagens ohållbara situation och motverkar de förändringar som behövs. Samhällsekonomiska analyser behöver därför utvecklas så att de blir med förenliga med en hållbar utveckling. De globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 kan vara en utgångspunkt för att utveckla bredare konsekvensanalyser.

Dagens tips: Sommarlov. Det ska jag ha och planerar att återkomma med bloggen i augusti.