Hoppa till innehåll

KTH:s nya klimatmål

Strax före jul beslutade KTH om nya klimatmål. KTH har som mål att vara ett ledande tekniskt universitet inom klimatomställning.

Klimatutmaningen kräver förändringar inom alla samhällssektorer. Universitet och högskolor har en central roll i det arbetet. Vi har en viktig uppgift att bidra till klimatomställningen genom vår undervisning, forskning och samverkan, men vi behöver också minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet. Under 2019 tog Chalmers och KTH tillsammans ett initiativ och utvecklade ett Klimatramverk tillsammans med de flesta av Sveriges universitet och högskolor. De lärosäten som ställer sig bakom Klimatramverket åtar sig att

  • bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.
  • minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser.
  • sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
  • tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare.

Det beslut vi nu har fattat om övergripande mål och åtgärder kan ses som vårt första steg för att uppfylla dessa åtaganden. Målen har tagits fram i en bred process som involverat lärare, forskare, personal från verksamhetsstödet, studenter och ledningen. De mål vi har satt upp berör utbildning, forskning, samverkan, tjänsteresor, energianvändning, ny- och ombyggnad av fastigheter, mat, avfallshantering, upphandling och investeringar. Målen är både för kort och lång sikt. Genom att arbeta inom dessa områden vill vi bidra till Sveriges och de globala klimatmålen uppnås.

För att nå våra klimatmål krävs att stora delar av KTH:s verksamhet involveras. Det gäller lärare och forskare såväl som övrig personal. Vårt hållbarhetsarbete under de senaste tio åren har på många sätt varit framgångsrikt. Vi har fått bra utvärderingar av UKÄ när det gäller hur vi arbetar med hållbar utveckling i utbildning, av Naturvårdsverket när det gäller hur vi arbetar med vårt miljöledningssystem , och i THE:s ranking av ”Impact” baserat på de globala hållbarhetsmålen där vi är bland topp tio av de rankade universiteten i världen.

Vi har dock problem med att nå våra klimatmål för utsläpp från tjänsteresor. Det visar att vi behöver utveckla nya arbetssätt och processer inom dessa områden. Vår nya Klimatpott som kan användas för åtgärder för att minska utsläppen och en handlingsplan för tjänsteresor är några steg i det arbetet.

Veckans tips: TV-serien Rapport från 2050 där många forskare från KTH deltar som experter.