Hoppa till innehåll

Vad tycker de internationella studenterna?

Vid universitet över hela världen diskuteras hur undervisningen ska bedrivas under nästa läsår. Möjligheten att ge undervisning online diskuteras ivrigt. En grupp som inte tillfrågats i någon större omfattning är faktiskt studenterna själva, särskilt inte de internationella. Vad tycker de?

I en enkätstudie, genomförd i Nederländerna under april-maj, tilfrågades 941 studenter från länder utanför EU och EES länderna som alla planerat att studera i Nederländerna läsåret 2020/21. Nederländerna har internationella kontor (Netherlands Education Support Office) i tio länder Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Mexico, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet och Vietnam, vilket visar hur viktiga de internationella studenterna är för Nederländerna.

Studien visade att 66 procent av studenterna fortfarande vill börja sina studier som planerat i september 2020. Frågor rörande visumprocess, resebegräsningar, finansiering men även undervisningsformer fanns det stor osäkerhet kring.

Indiska studenters tveksamhet gällde reserestriktioner, kinesiska sydkoreanska och vietnamesiska studenter var mer bekymrade kring undervisningsformen givet den pågående pandemin.

Vid fråga vad studenterna föredrog så ville 40 procent starta med campusundervisning i höst. Drygt  20 procent ville skjuta på starten ett år till 2021 medan   10 procent ville börja med online-undervisning alternativt skjuta upp starten. Ett fåtal studenter ville börja på ett universitet i det egna landet eller i närområdet medan drygt 10 procent inte visste säkert vad de ville.

En fjärdedel av studenterna anger att de mycket väl kunde tänka sig att studera i ett annat land och då framförallt inom EU och helst i  Tyskland, Belgien eller Sverige.

Kan vi dra några slutsatser av den här studien när det gäller svenska förhållanden i allmänhet och KTH i synnerhet? Ja det är jag säker på. De stora internationella grupperna är desamma som på KTH och vi skulle rimligtvis få liknande svar om vi gjorde en likadan studie.

Uppenbarligen finns en stor förhoppning bland internationella studenter att få börja studera i länder som Nederländerna och Sverige. Deras oro är huvudsakligen visum och resebegränsningar och det är därför otroligt viktigt att Sverige kan ge begripliga och tydliga besked till alla internationella studenter i syfte att skapa största möjliga tilltro till Sverige som ett attraktivt land att studera i.

Vi får hoppas att myndigheter och departement tillsammans med universiteten snarast hittar lösningar som inger förtroende hos berörda studenter.