Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Prioriterade forskningsområden för forskning och utveckling

Värdeskapande stadsbyggande

 • En inkluderande och trygg stad
 • Hur vi utvecklar A-, B- och C-lägen

Hållbara lösningar

 • Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
 • Bostadsmarknadens roll för integration
 • Livscykelanalyser för olika bebyggelsetyper

Finansiering och risk

 • Alternativa redovisningsregler
 • Statens och lokalsamhällets roll i bostadsfinansieringen

Rörlighet på bostadsmarknaden

 • Analyser av lokala bostadsmarknader
 • Inträde och flyttningar på bostadsmarknaden – bostadskarriärer
 • Skatter och civilrättsliga reglers roll

Utveckling av hyresrätten

 • Utveckling av hyresrätten som tjänst
 • Neutralitet mellan upplåtelseformerna
 • Objektiva och subjektiva inslag i tillämpade hyressättningsmodeller

Transparens inom bostadsmarknaden

 • Jämförelse mellan upplåtelseformerna
 • Digitaliseringen och transparensen

Plan- och byggprocessen

 • Incitamentsstrukturer på olika lokala byggmarknader
 • Exempel från andra länder
 • Samspelet mellan offentlig och privat sektor

Miljonprogrammet

 • Företags- och samhällsekonomiska kalkyler i historiskt perspektiv och framåt
 • Blandningen av upplåtelseformer och bebyggelsetyper i lyckade stadsplaner
 • Värden av och kostnaden för ombyggbarhet