Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi

Lantmäteriämnet är tvärvetenskapligt och innefattar traditionellt mark- och fastighetsjuridik, geodesi och geoinformatik, samt fastighetsekonomiska aspekter rörande värderings- och ersättningssituationer.

Nästan alla mänskliga aktiviteter sker på marken eller i byggnader. Utan att vi alltid tänker på det förutsätter våra aktiviteter att vi har rättighet att utföra vissa åtgärder. Dessa rättigheter definieras av lagstiftning eller sedvänja. Fastighetsvetenskap består av såväl fastighetstekniska som fastighetsrättsliga element. Utbildning och forskning inom området fokuserar på fastighetsbegreppet, dvs. ett rättsligt avgränsat område som förutom mark och vatten även kan omfatta byggnader och anläggningar. Över fastigheten disponerar ägaren med äganderätt. Men till fastigheter kan också en rad andra rättigheter vara kopplade t.ex. servitut, rätt till fiske och jakt, ledningsrätt, gemensamhetsanläggningar, vägrätt m.m. Centrala frågeställningar innefattar bl.a. hur rättigheter som är knutna till markanvändning och fastigheter skall kunna bildas och/eller förändras för att anpassas till en önskad samhällsutveckling, t.ex. uppförande av bebyggelse med kompletterande infrastruktur eller bevarande och skydd av värdefulla naturområden.

En betydande del av vårt lands ekonomiska utveckling, sociala och miljömässiga välbefinnande är starkt beroende av lägesrelaterade aktiviteter. Exempelvis kan nämnas transporter, samhällsplanering, miljöövervakning, totalförsvar, byggande, turism, jord- och skogsbruk. Den lägesrelaterade eller rumsliga informationen beskriver företeelser som kan relateras till jordytan vare sig det är på land, i vatten eller i luften. Vegetation, naturtillgångar, markägande, jordart, luftkvalitet och befolkningsfördelning är exempel på rumslig information. Det är få områden av ekonomin som inte förlitar sig direkt eller indirekt på denna typ av information för planering, förvaltning eller rationalisering av verksamheten. Geodesi är en av de äldsta naturvetenskaperna, som handlar om att bestämma jordens form, dess tyngdkraftsfält samt geodynamiska studier. Geodesi är en interdisciplinär vetenskap, som använder sig av satellit-, flyg- och markbaserade mätinstrument för att bl.a. med hög noggrannhet bestämma positioner och rörelser av punkter eller objekt på eller ovanför jordytan. En av de viktigaste uppgifterna är att definiera och realisera koordinat-referenssystem, vilka är förutsättning för att skapa alla typer av kartor och geografiska databaser som utnyttjas i en mängd vetenskapliga och ingenjörsmässiga tillämpningar.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2022-12-21