Till innehåll på sidan

Forskningsöversikt inom fastighetsteknik-fastighetsrätt

År 1932 inrättades den första professuren inom det fastighetstekniska ämnes­området vid KTH. Den forskning som under de följande 90 åren bedrivits och publicerats vid KTH inom ämnet fastighetsteknik-fastighetsrätt har hittills inte dokumenterats och analyserats i ett sammanhang.

Syftet med denna forskningsöversikt är att inventera, dokumentera och systemati­sera den fastighetstekniska och fastighetsrättsliga forskning som bedrivits och publicerats vid avdelningen för fastighetsvetenskap (och motsvarande äldre organisatoriska enheter), vid KTH. I rapporten ges även en översiktlig redogörelse för den formella tillkomsten och utvecklingen av ämnesområdet vid KTH.

Som underlag för rapporten har en extensiv litteratursökning genomförts, innefattande den forskning som publicerats inom ämnesområdet, vilken redovisas i en publikationslista som finns i rapportens bilaga.

En tematisk och tidsmässig klassificering av olika forskningsinriktningar från 1930-talet fram till idag resulterar i följande indelning:

  • Jord- och skogsbruk, perioden 1930 – 1970
  • Fritidsbebyggelse och tätortstillväxt, perioden 1960 – 1990
  • Markexploatering, perioden 1980 – fortgående
  • Nya rättighets- och upplåtelseformer m.m., perioden 1990 – fortgående
  • Historiskt inriktad forskning, hela perioden

I rapporten redogörs även för publiceringsformer samt den internationalisering av ämnesområde och forskningsinriktningar som skett från 1970-talet och framåt.

länk till rapporten i sin helhet
TRITA-ABE-RPT-2124

Av den tematiska redovisningen och analysen framgår att det fastighetstekniska-fastighetsrättsliga ämnesområdet har genomgått en kontinuerlig utveckling över tid, tydligt kopplad till de förändrade markanvändningsbehov som samhälls­utvecklingen i övrigt skapat. Samtidigt finns en bestående kärna i ämnet som genomsyrat forskningen oberoende av tidsepok och inriktning. Det genom tiderna förenande temat är fastigheten i en eller annan form samt dess funktionella koppling till den omgivande tekniska infrastrukturen.

I övrigt innehåller rapporten en kortare biografisk presentation av innehavarna av professurerna i fastighetsteknik respektive fastighets-, byggnads- och värderings­rätt.

I DiVA hittar du rapporten i sin helhet på länken  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-303170

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2022-12-21