Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tankemotståndet mot sociala skillnader som transportplaneringsfråga

En analys av planeringstänkande på Trafikverket

Tid: Må 2021-06-14 kl 10.00

Plats: För videolänk besök / visit https://kth-se.zoom.us/meeting/register/u5crdO6oqTooG9DvtzD0wIH7NMGmTg6Jz8r3, Du som saknar dator /datorvana kontakta Jonathan Metzger jonathan.metzger@abe.kth.se / Use the e-mail address if you need technical assistance, Stockholm (Swedish)

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys, Urbana och regionala studier

Respondent: Karin Winter , Urbana och regionala studier

Opponent: Universitetslektor Dalia Mukhtar-Landgren, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Handledare: Professor Jonathan Metzger, Urbana och regionala studier

Exportera till kalender

Abstract

I transportplaneringssammanhang står sällan sociala skillnader i centrum för vad som diskuteras och analyseras. Förvisso har social hållbarhet under de senaste åren blivit ett viktigare svenskt planeringsbegrepp men i transportplaneringskretsar uppfattas det ofta som något nytt och främmande. Samtidigt visar tidigare forskning på stora sociala skillnader avseende resande och transporter. Man vet att transporter påverkar människor i vardagen och har olika betydelse för olika grupper. Det är känt att transporter har konsekvenser som tenderar att fördelas ojämnt och som kan bidra till social exkludering. Man vet också att transporter påverkar hur samhällen organiseras och att det finns olika perspektiv på vad för samhällen som planering bör bana väg för. Trots detta tenderar inte sociala skillnader att ta plats som en central transportplaneringsfråga, vilket också har uppmärksammats i tidigare studier.

Den här avhandlingen ger fördjupad kunskap om hur transportplanering utan större beaktande av sociala skillnader bärs upp och blir naturlig. Sådant vetande är av vikt för att förstå hur sociala skillnader kan göras till en mer central planeringsfråga och är något som i liten utsträckning tidigare närstuderats.

Den kunskap som läggs fram bygger på en undersökning av dominerande planeringstänkande på Trafikverket. Studiens utgångspunkt är att hur planeringsuppgiften förstås, ges mening och avgränsas blir betydelsefullt för vad som uppmärksammas och betraktas som viktiga planeringsfrågor. Med detta som ingång, undersöks planeringstänkande på Trafikverket för att söka svar på vad som händer med sociala skillnader som planeringsfråga. Planeringstänkandet på Trafikverket har valts ut som studieobjekt bland annat mot bakgrund av myndighetens stora inflytande över svensk transportplanering, annan samhällsplanering och den rumslig utvecklingen i stort i Sverige. Studien tillämpar teori utvecklad av de politiska filosoferna Ernesto Laclau & Chantal Mouffe och är en diskursteoretisk analys. Analysen har i ett första steg visat att planeringstänkandet på Trafikverket kan beskrivas som tre dominerande diskurser. I ett andra steg har kartlagts vad för förgivettaganden om människor och samhälle som är del i dessa diskurser. I ett tredje steg har sedan studerats hur sociala skillnader kan tolkas som något planeringsrelevant i de olika diskurserna. Sammantaget har detta givit kunskap om det dominerande planeringstänkandet på Trafikverket och dess konsekvenser för sociala skillnaders ställning som transportplaneringsfråga.

En övergripande slutsats är att i det dominerande planeringstänkandet blir sociala skillnader till en planeringsfråga av underordnad betydelse. Studien visar också att ökad uppmärksamhet av sociala skillnader kommer i konflikt med flera etablerade förgivettaganden och synsätt. Det gör det befogat att tala om ett djupgående tankemotstånd mot sociala skillnader som planeringsfråga.

Utifrån dessa resultat görs gällande att planeringen på Trafikverket radikalt behöver omprövas om sociala skillnader ska kunna göras till en central planeringsfråga. Ett sådant förändringsarbete berör inte enbart Trafikverket och kan antas vara svårt. Samtidigt har behovet av mer genomgripande förändringar av Trafikverkets planeringen redan tidigare påtalats från såväl ett miljö- och klimatperspektiv som utifrån kritik av att myndigheten utgår från föråldrade kunskaper om planering. Den här studien bidrar därmed med kunskap som ytterligare inskärper betydelsen av att göra upp med dagens transportplanering och att om möjligt tillskapa en transportplanering som öppnar för diskussion om viktiga planeringsfrågor ur olika perspektiv.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-295318