Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digitalization and innovation in the real estate and facility management sectors - an ecosystem perspective

Tid: Ti 2020-02-18 kl 14.00

Plats: E2, Lindstedsvägen 3, KTH, Stockholm (English)

Ämnesområde: Företagsekonomi

Licentiand: Olli Kytömäki , Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Granskare: Professor Kim Wikström, Åbo Akademi, Finland

Huvudhandledare: Professor Kent Eriksson, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Exportera till kalender

Abstract

Digitalisering har blivit ett ofta återkommande ämne för ett stort antal seminarier inomfastighetsbranschens under de senaste åren. En återkommande fråga har varit hurfastighetsbranschen hanterar digitaliseringen, samt om vilka hot och möjligheterdigitaliseringen innebär för branschen. Fastighetsbranschen uppfattas ofta som konservativoch hittills har fastighetsägare inte tvingats vara särskilt innovativa för att kunna fortsätta sinverksamhet. En intressant fråga i sammanhanget är därför hur fastighetsägare reagerar på deväxande förväntningarna om digitalisering från omvärlden. Relativt lite är känt ominnovationsförmågan hos fastighetsföretag, eftersom innovationsforskningen inom byggdmiljö till stor del har fokuserat på byggprojekt och fastighetsförvaltning. Fastighetsägarna hardock fortfarande en central roll och borde ha ett långsiktigt perspektiv på innovationer inomden byggda miljön som helhet, eftersom de är verksamma inom byggnadens alla faser ilivscykeln.Mot denna bakgrund är avhandlingens syfte att öka förståelsen för digitalisering som fenomeninom fastighetsförvaltningen: 1) genom att analysera fenomenet i förhållande till denbefintliga forskningen och 2) genom att generera ny kunskap om digitalisering inom områdetgenom intervjuer och dokumentanalys.För att särskilja fenomenet digitalisering i förhållande till befintlig forskning innehålleravhandlingen en strukturerad litteraturöversikt som fokuserar på digitalisering inomfastighetsförvaltningen. Den huvudsakliga slutsatsen från denna litteraturöversikt är attdigitalisering är ett komplext fenomen, som innehåller flera perspektiv ochkonceptualiseringar, även om litteraturen fokuserar på ett antal distinkta ämnen: digitalasystem och metoder, anpassning av teknik och organisation samt förvaltning. Dessutominnehåller översikten en diskussion om relevanta områden för vidare forskning. Vidare geröversikten vid handen, att genom att anlägga ett socio-tekniskt perspektiv ges bättremöjligheter att förstå digitalisering.För att skapa ny kunskap om digitalisering, särskilt vad gäller fastighetsföretagensinnovativitet, innehåller avhandlingen två artiklar. Den första artikeln fokuserar påinnovationsprocesser inom fastighetsföretag och den andra artikeln fokuserar påinnovationsekosystemet som består av ett antal olika aktörer som bidrar till gemensammainnovationsmål. Artiklarna bygger på intervjuer med olika aktörer inom fastighetsbranschenoch dokumentanalys. Artiklarnas resultat pekar åt samma håll, och slutsatsen som kan dras äratt fastighetsägarna har investerat i resurser och kapacitet för innovation, men det ärfortfarande en stor utmaning för dem att agera på digitala hot och möjligheter. Dessutomutvecklar den andra artikeln en definition och metod för forskning om innovationsekosystem,som har relevans för forskning inom innovation och strategi.

Således särskiljer denna avhandling digitaliseringen som ett fenomen inom den byggda miljönoch ökar förståelsen för fastighetsföretagens innovationsförmåga och andra aktörer sombidrar till innovationer inom fastighetssektorn som helhet.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-266951