Till innehåll på sidan

Human Resourses – HR

Inom KTH:s HR-stöd finns det ett antal områden där vi kan bli mer likvärdiga. Löner och rekrytering är två exempel.

Två leende kvinnor

”Alla ska få det HR-stöd de behöver”

Vägen mot ett gemensamt verksamhetsstöd är i full gång. För HR ligger fokus på att ge ett bättre stöd till alla ledare och medarbetare. Annica Fröberg och Johanna Stellan fokuserar på hur man ska organisera HR-stödet framåt samt stötta medarbetarna i förändringsprocessen. 

Vad händer inom HR? 

Kartläggning

Kartläggningar 2022

• Kartläggning genomförd våren 2022.

• Gruppen har bland annat tagit stöd av SWOT-analyser som gjorts av KTH:s olika HR-grupperingar.

Analys

Chefsstöd och gemensam basnivå

Analysen visar att det främst finns utvecklingsmöjligheter under följande områden:

• Chefsstöd

• Gemensam basnivå för ett likvärdigt HR-stöd

Prioritering

Prioriterade områden

• Ta fram gemensamma processer. Börja med processen gällande intermittenta anställningar sedan göra ny prioritering kring övriga processer.

• Chefsstöd (chefsintroduktion HR, Ledarwebb HR, Gemensamt ledarbrev HR)

• Samordnad bemanning

• Organisera resehanteringen på KTH

• Verksamhetsutveckling av HR stödområde utifrån nya mål och vision

Utveckling

En organisation från 1 april, 2024

• Verksamhetsstödets personal inom HR samorganiseras från 1 april 2024.

• Det blir en sammanhållen organisation för HR, men avsikten är att behålla och utveckla det stöd som är tillgängligt på institutionsnivå.

• Fyra prioriterade områden kommer att utvecklas framöver och medarbetare kommer involveras i olika arbetsgrupper.

• I januari 2024 tas ett nytt lönesystem i bruk. 

Vi gör det tillsammans 

Genomförda aktiviteter

Erfa-grupper inom olika HR-områden.

Arbetsgrupper kopplade till processer och projekt.

HR Led (HR-ansvariga skolor + GVS, chefer på HR/GVS inkl HR-controller).

HR-Forum för alla medarbetare inom HR på KTH med jämna mellanrum.

Prefektrådet med fokus på HR, oktober 2022. 

Framtida aktiviteter

Framöver kommer arbetsgruppen behöva samarbeta med bland annat ekonomi, kommunikation och utbildning.

Kontakta oss 

Har du som jobbar på ITM-skolan frågor eller input om personalfrågor är du välkommen att höra av dig till: