Till innehåll på sidan

Utbildning

På utbildningssidan finns det några stödprocesser som kan strömlinjeformas och arbetet är i full gång.

Katarina Jonsson Berglund och Helene Rune

Från handlingsplan till verkstad

Utbildningsstöd har fyra prioriterade delområden i handlingsplanen för samgåendeprojektet. Förankringen av områdena är gedigen och nu påbörjas det konkreta utvecklingsarbetet.

Vad händer inom utbildningsstöd?

Kartläggning

Kartläggningar 2022

• Kartläggning är gjord över personalkategorier och antal medarbetare inom det utbildningsadministrativa området.

• Organisationsscheman vid olika avdelningar/enheter/skolor är framtagna.

Analys

Mot en mer enhetlig och rättssäker hantering

• Det ubildningsadministrativa stödet är utformat och organiserat på flera olika, men ändamålsenliga, sätt vid skolorna och EDO. På många områden finns dock samordningsmöjligheter.

• Även andra områden behöver ligga nära utbildningsstödet. Dessa har vi identifierat och gemensamma rutiner kan införas för att hanteringen av ärenden ska vara enhetliga och rättssäkra.

Prioritering

Prioriterade områden

• In- och utresande studenter

• Examinationsadministration

• Meritvärdering masterutbildning

• PhD-administration

Utveckling

Operativ fas 2023-2024

Arbetet fortsätter i ett mer operativt läge för att ta fram förslag till ny hantering av de fyra identifierade processerna inom utbildningsområdet. Piloten för gemensam tentahentering utvärderas. 

Dessutom planerar man utveckling inom dessa områden längre fram i tiden:

• "En ingång"

• Lokalt stöd

• Studievägledning och Funka

Vi gör det tillsammans

Genomförda aktiviteter

Workshop med alla UA, vice-UA och gruppchefer vid EDO/GVS. Resulterade i en SWOT-analys om samgåendet. April, 2022.

Workshop med samma grupp som ovan. Brainstorming som ledde till prioritering av fyra områden att vidareutveckla. Maj 2022.

Resa till Cork för 12 personer inom utbildningsområdet. En kombinerad språkresa och förstärkning av fortsatt samarbete. September 2022.

Fyra workshops inom respektive område. Samtlig personal inom skolor och EDO inom UTB-området bjöds in. (Även GA, FA och PA deltog vid PhD- respektive meritvärderings- workshoparna.) Oktober 2022.

Återrapportering från alla workshops. Seminarier och diskussioner samt analyser, slutsatser och förslag till fortsatt arbete presenterades. November 2022.

Identifierade stödområden har bjudits in till samtliga workshops, bland annat kommunikatörer, ledningsstöd och HR.

Framtida aktiviteter

• Pilotprojekt vid omtentamen i december 2023. Det omfattar bland annat gemensamt bokningssystem för tentavakter samt utskrift och utlämning av tentor på ett ställe för hela KTH på Valhallavägen 79.

Kontakta oss 

Har du som jobbar på ITM-skolan frågor eller input om utbildningsstöd är du välkommen att höra av dig till: