Till innehåll på sidan

Framtidsledarna – ett chefsnätverk för hållbart förändringsarbete

Nätverket Framtidsledarna är ett samarbetsprojekt mellan KTH och Försvarshögskolan med syfte att stärka personer med arbetsledande roller inom organisationer och näringsliv. Deltagarna tränas på att driva förändringsarbete i ett samhälle präglat av snabba skiften och komplexa utmaningar och samtidigt som vi bygger förmågan att beredskapsplanera och därmed stärka totalförsvaret på platsen tillsammans. Därför ser vi gärna att våra Framtidsledare är en blandning av lokala företagare, ledare från kommunala bolag, vård och omsorg samt föreningsliv.

Anmälan

Anmälan till nätverket Framtidsledarna, med 4 träffar under 2024 samt en inspirationsdag i februari 2025
Till anmälan

Vad lär sig en Framtidsledare?

Deltagarna ska stärka sin förmåga att:

  • förändringsleda som svar på stora och små förändringar i samhället
  • analysera och välja ut aktiviteter utifrån kunskaper om krisberedskap, hållbarhet, digitalisering och verksamhetens visioner
  • leda utifrån en förståelse om hur ledarens beteenden påverkar grupp och individ, och därmed verksamhetens resultat
  • organisera och genomföra förbättringar utifrån människors arbetsmiljö, möjligheter och välbefinnande, i stället för att bara fokusera på automatisering och effektivitet

Årets nätverksträffar

Varje träff omfattar 3,5 h per tillfälle med mingel före alternativt efteråt beroende på om gruppen träffas på förmiddag, eftermiddag eller kvällstid. En nätverksträff innebär 20 minuters föreläsning, 60 min workshop i helgrupp och därefter ägnar vi en halvtimme åt att översätta utmaningarna till individernas verksamheter i smågrupper. På så sätt övar vi på goda ledarvanor redan under träffarna och deltagarna får även jobba vidare med korta individuella hemuppgifter mellan varje träff för att stärka sig själva som ledare och sin verksamhet. Efter varje träff ger vi även tips om vilka delar i beredskapsplanen som bör uppdateras utifrån dagens lärdomar och insikter.

Datum Träff Tema
10/9 Träff 1 Att vara Framtidsledare – vad innebär det? Utmaningar och målbild. Stegvis förändringsledning.
15/10 Träff 2 Ledarskap och organisation – fördjupning av förändringsledning
27/11 Träff 3 Operativ ledning, styrning och uppföljning
15/1 Träff 4 Hållbart ledarskap och säkerhetsfrågor (exempelvis kriminalitet i styrelser)
2025 Inspirationsdag Inspirationsdag för Framtidsledare – en heldag i Södertälje under Science Week, 2025. (Under planering jan–feb).

Aktiviteter

 Samarbetet mellan Försvarshögskolan och KTH inom livslångt lärande ses som en möjlighet att kombinera våra respektive styrkor för att skapa en mer mångsidig, innovativ och samhällsrelevant utbildningsmiljö som kommer både organisationer och individer till gagn.

Nätverket kommer att bestå av ett antal mindre grupper om 10–12 personer för att alla ska lära känna varandra, kunna utbyta idéer och utvecklas tillsammans. I nätverkets nuvarande format består deltagandet av fyra fysiska träffar per år. Under träffarna hålls föreläsningar och workshops kring olika teman, med diskussion om gemensamma utmaningar.

Under nätverksträffarna kommer vi att tillsammans lära oss mer kring kultur, attityder och beteenden, både på organisationsnivå såväl som individnivå. Vi kommer även att öva på att krisbereda och förstå de lokala förutsättningar som gäller för totalförsvaret i Södertälje. Vi kommer även att öva på ett ledarskap som till vardags pendlar mellan drift-, innovation- och krisfrågor parallellt med metoder och verktyg för implementering av nya arbetssätt.

Om nätverket

De förändringar som sker i samhället och i industrin idag drivs framför allt av den gröna omställningen, digitalisering och frågor kring social hållbarhet. Resultatet är ett behov av snabba och övergripande förändringar inom olika affärsverksamheter för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga. Nätverket Framtidsledarna ska möta dessa behov och bidra till robusta och uthålliga verksamheter som kännetecknas av ett gott samspel mellan utvecklande ledarskap, aktivt medarbetarskap och en stöttande organisation.

Nätverket riktar sig inte enbart till näringslivet utan ska även fungera som en hävstång för kommuners olika utvecklingsinitiativ. I projektet kombineras därför det lokala och verksamhetsnära perspektivet med den senaste forskningen inom produktionsutveckling och hållbarhetsarbete och principer för leant och agilt arbetsätt. Arrangarörer och projektledare har lång erferenhet av samarbete med industripartner.

Anmälan

Anmälan till nätverket Framtidsledarna, med 4 träffar under 2024 samt en inspirationsdag i februari 2025

Till anmälan

För frågor kontakta:

Partner och finansiärer

Försvarshögskolan logo
Shiftlabs logo
KTH logo
EU logo
Styrelseakademin logo
Logo Södertälje kommun

This project has received funding from the European Union’s Digital Europe Programme under grant agreement No 101083691