Till innehåll på sidan

KLOSSnet – ett ledningsnätverk för dialog och erfarenhetsutbyte kring samverkan

I KLOSSnet samlas ansvariga för samverkan på ledningsnivå vid svenska lärosäten för att utveckla lärosätenas strategiska samverkan.

Röster om KLOSSnet

"För mig personligen innebär KLOSSnet att jag har tillgång till kollegor med samma ansvarsområde, detta bidrar till att stärka arbetet med strategisk samverkan vid mitt universitet."

Mikael Östling, prorektor KTH

"KLOSSnet är en plats för lärosätena att diskutera samverkansfrågor ur ett strategiskt ledningsperspektiv. Där samlas erfarenhet och kompetens för att förstå hur samverkan är en del av den högre utbildningens och forskningens kvalitet. För att ta sig an dagens och morgondagens utmaningar behövs ett starkt samarbete mellan samhällets aktörer och lärosätena är en självklar del i det."

Coco Norén, Prorektor Uppsala universitet

 

Kunskap och Lärande om Strategisk Samverkan (KLOSS)

KLOSSnet är en vidareutveckling av KLOSS (Kunskap och Lärande om Strategisk Samverkan), ett projekt som initierades av KTH i syfte att utveckla de nio lärosätenas organisation och ledning avseende strategisk samverkan. Nätverket etablerades i mars 2017.

Inom KLOSSnet stödjer Sveriges lärosäten varandra i arbetet med att utforma och implementera nya arbetsformer, verktyg och modeller för långsiktig samverkan, som stärker forskning, utbildning och långsiktig utveckling. Syftet är kollegialt erfarenhetsutbyte och gemensamma insatser för att utveckla lärosätenas strategiska samverkan.

KLOSSnets tematiska träffar

Nätverket samlas två gånger per år där värdskap för mötena roterar mellan de olika lärosätena. KTH är sammankallande för nätverket.

Erfarenheter kring positiva och kritiska faktorer för samverkan delas i tematiska träffar, exempelvis:

 • Drivkrafter och incitament för samverkan
 • Systematiska arbetssätt för samverkan som stärker utbildning och forskning
 • Metodutveckling och intern styrning
 • Stöd för att stabilisera och förankra samverkansfrågor på ledningsnivå

KLOSSnet:s möten består oftast av tre delar:

 1. Studiebesök på samverkansarena dagen innan
 2. Middag och informellt möte kvällen innan
 3. Heldagsmöte kring prioriterade frågor, ofta med gästspel av aktörer kring deras syn på samverkan (tex utbildningsdepartement, näringsdepartement, UKÄ, Sveriges förenade studentkårer, branschorganisationer mfl)

KLOSSnets styrgrupp

För planering av KLOSSnet:s möten, kontinuitet samt beredning av prioriterade frågor finns en styrgrupp. För närvarande består styrgruppen av

Ann-Charlotte Larsson, vicerektor Linnéuniversitetet (sammankallande)
Dieter Müller, vicerektor Umeå universitet
Helena Jerregård, vicerektor Mälardalens universitet
Peter Dobers, rektorsråd samverkan, Södertörns högskola
Margareta Friman, prorektor Karlstads universitet
Lars Bengtsson, prorektor Gävle Högskola
Johan Blaus, KTH, är koordinator för styrgruppen och KLOSSnet som helhet

Bakgrund – KLOSS

I samband med Vinnovas utlysning Universitets och högskolors strategiska utveckling av
Samverkan
 2013 initierade KTH en bredare konstellation av lärosäten för att bidra till att högskolesektorn samlades kring samverkansuppgiften. Detta resulterade i projektet KLOSS (Kunskap och Lärande Om Strategisk Samverkan), bestående av 9 lärosäten: KTH, Umeå universitet, Uppsala universitet, SLU, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Jönköpings högskola och Lunds universitet. Dessa nio lärosäten representerar de olika typer av universitet och högskolor som finns i Sverige. Projektet genomfördes 2013-2016.

Syftet med KLOSS var:

 • Skapa kunskap om strategiskt samarbete
 • Samla erfarenheter från olika typer av aktiviteter

KLOSS hade två huvudinriktningar:

 • Identifiera hinder för samverkan
 • Skapa mötesplatser för samverkan

KLOSS AkUt

2016 initierades nästa steg i samarbetet genom steg 2, KLOSS AkUt (Akademi Ut). Ytterligare två lärosäten anslöt då, Chalmers och Göteborg universitet. Projektet pågick 2016-2017.

KLOSS AkUt handlade om att utveckla kunskap och metoder kring utadjungeringar av akademisk personal.

Parallellt under åren med KLOSS och KLOSS AkUt hade Vinnova ett regeringsuppdrag att utveckla och pröva metod för värdering av samverkan. Styrgrupperna i KLOSS och KLOSS AkUt hade informations- och erfarenhetsutbyte kring Vinnovas två piloter för värdering av samverkan som genomfördes.

Två typer av resultat i KLOSS och KLOSS AkUt:

 1. Faktiska projektresultat
  - En rapport och en bok
 2. Erfarenhetsutbyten inom styrgruppen
  - Att stimulera och lära av varandra

KLOSSnet bildas

Styrgruppen ville bygga vidare på resultat nr 2 och vidga deltagandet till alla lärosäten för att skapa

 • ett nationellt nätverk med en ledningsperson per lärosäte. Rektor pekar ut → har rektors uppdrag
 • Där alla svenska lärosäten är inbjudna. 37 tackade ja (inkl. Åbo Akademi).

Nätverket har en fri och självständig roll

 • Tillgänglig för diskussioner med t.ex. SUHF, Vinnova, UKÄ, departement, m.fl.
 • Utbyta idéer – inte ha en ståndpunkt
 • Behöver inte komma överens
 • Skiljer sig ifrån tex SUHF:s expertgrupp

Sedan starten 2017 är KTH sammankallande för nätverket och har en kanslifunktion för stöd till nätverket.

KLOSSnet och "K3-projektet"

I samband med att KLOSSnet etablerades våren 2017 skedde en tät dialog med Vinnova om utlysningen ”Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet”. KLOSSnet bidrog med inspel vilka teman som hade bäst förutsättningar för att samla flera lärosäten för att utveckla och stärka samverkanskapacitet. Denna process ledde sedermera till den portfölj av 18 utvecklingsprojekt som fick titeln ”K3-projekten” som pågick mellan 2017-2020.

Genomförda KLOSSnet-möten

8 mars 2017, Uppsala

 • Värd: SLU + Uppsala universitet
 • Agenda: Lansering KLOSSnet, teman för Vinnovas kommande utlysning
Från KLOSSnet:s första möte i Uppsala 8 mars 2017

10 oktober 2017, Stockholm

 • Värd: KTH, Stockholms universitet, KI och Södertörn
 • Studiebesök: OpenLab
 • Agenda: K3-projekten, strategiska partnerskap, arbetsformer KLOSSnet, SKL (Sveriges kommuner och landsting), samverkan med akademin och hur den kan utvecklas

12 april 2018, Göteborg

 • Värd: Chalmers
 • Deltagande Sveriges Innovationsriksdag i Borås
 • Agenda: SUHF:s Expertgrupp för samverkan, STRUT-utredningen, Livslångt lärande, K3-projekten

16 oktober 2018, Malmö

 • Värd: Lärosäten Syd (BTH, HKr, Halmstad, LU, MAU, SLU (Alnarp))
 • Studiebesök: ESS
 • Agenda: Närvaro i Bryssel, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) kring samverkan, Fördjupning K3-projekten
Från KLOSSnet:s möte i Malmö 16 oktober 2018

23 maj 2019, Umeå

 • Värd: Umeå
 • Studiebesök: Konstnärligt campus, Bildmuseet,
 • Agenda: Vinnova, GD Darja Isaksson ”Universitetens och forskningens roll i samverkan”, Maria Landgren ”K3-projekten, nulägesanalys”. Panelsamtal ”Samverkan i lokal, regional kontext” med exempel från Umeå

6 november 2019, Falun

 • Värd: Högskolan Dalarna, Högskolan Gävle
 • Studiebesök: Högskolan Dalarnas Mediahus, Falu koppargruva
 • Agenda: Paneldebatt ”Samverkan och kompetenshöjning i konjunktursvängningar” med minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, UKÄ, SKL, Sandvik, Sveriges ingenjörer. K3-projekten
Foto: 10-tal deltagare i orange hjälmar och rockar framför gruvschakt.
Från KLOSSnet:s möte i Falun, november 2019, vid Falu koppargruva.

29 april 2020, digitalt möte

 • Värd: LiU/KLOSSnet styrgrupp
 • Agenda: SUHF:s expertgrupp (Johan Schnürer, ordförande), K3-projekten, Utredningen om utvecklat innovationsstöd vid universitet (Alf Karlsson, utredare), Samverkan post-Corona

5 november 2020, digitalt möte

 • Värd: KLOSSnet styrgrupp
 • Agenda: Läget kring samverkan vid svenska lärosäten, Utredningen om utvecklat innovationsstöd vid universitet, prioriterade frågor för KLOSSnet

14 april 2021, digitalt möte

 • Värd: Örebro universitet / KLOSSnet styrgrupp
 • Agenda: Utbildningssamverkan (exempel Aston university), livslångt lärande (exempel Örebro), HEInnovate Sweden Review, SUHFs expertgrupp, Reflektioner samverkan post pandemi

10 november 2021

 • Värd: Örebro universitet
 • Studiebesök: Alfred Nobels Björkborn
 • Agenda: Implementering K3-projekt, Social innovation, Internationell utblick UIIN, Meritvärde samverkansskicklighet + Recognition and rewards i Holland.

7 april 2022

Gruppfoto: 18 personer står i en trappa och ser glada ut.
Från KLOSSnet:s möte i Karlstad 7 april 2022

27 oktober 2022

6 juli 2022

Rundabordssamtal samverkansmeritering i Almedalen

20 april 2023

Värd: Mälardalens universitet

Studiebesök : Mälardalen Industrial Technology Center MITC, Electrification Hub, ReTuna Återbruksgalleria ReTuna Återbruksgalleria - Retuna

Agenda: Samverkan med offentlig sektor, Samhällskontraktet, Modell uppföljning Innovationskontor, CoARA, Inför UKÄ:s tematiska utvärdering av samverkan, samverkansmeriter

30 juni 2023

Rundabordssamtal samverkansmeritering samt kunskapskvadraten i Almedalen

26 oktober 2023

Värd: Åbo Akademi

Studiebesök: Turku Science Park, Flaggskeppsprojekt InFlames, Partnerskap Bayer

Agenda: Finansieringssystemet i Finland, dualmodellen, KLOSSnet principer och arbetssätt, Fifth generation universities, UKÄ:s tematiska utvärdering av samverkan, samverkansmeriter

Kontakt

Om du vill veta mer om KLOSSnet, kontakta Johan Blaus, koordinator för styrgruppen och KLOSSnet som helhet

Johan Blaus
Johan Blaus
ledningsstöd samverkan 087906063
Innehållsansvarig:Johan Blaus
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-02-27