Till innehåll på sidan

KLOSSnet - ett nätverk för dialog kring samverkan

I KLOSSnet samlas ansvariga för samverkan på ledningsnivå vid svenska lärosäten för att utveckla lärosätenas strategiska samverkan.

Om KLOSSnet

KLOSSnet är en vidareutveckling av KLOSS, Kunskap och Lärande om Strategisk Samverkan, som initierades av KTH och inkluderade totalt nio lärosäten i Sverige. Projektets syfte var att utveckla lärosätenas organisation och ledning avseende strategisk samverkan.

Inom KLOSSnet stödjer Sveriges lärosäten varandra i arbetet med att utforma och implementera nya arbetsformer, verktyg och modeller för långsiktig samverkan, som stärker forskning, utbildning och långsiktig utveckling. Syftet är kollegialt erfarenhetsutbyte och gemensamma insatser för att utveckla lärosätenas strategiska samverkan.

- För mig personligen innebär KLOSSnet att jag har tillgång till kollegor med samma ansvarsområde, detta bidrar till att stärka arbetet med strategisk samverkan vid mitt universitet, säger Mikael Östling, prorektor KTH.

- Det unika med detta nätverk är att man lyckats samla de ansvariga för samverkan på ledningsnivå från en stor del av lärosätena i Sverige. Det ger en särskild tyngd åt nätverket, säger Sigrid Saveljeff, vicerektor Högskolan Dalarna.

KLOSSnets möten

Nätverket samlas två gånger per år där värdskap för mötena roterar mellan de olika lärosätena. KTH är sammankallande för nätverket.

Erfarenheter kring positiva och kritiska faktorer för samverkan delas i tematiska träffar, exempelvis:

 • Drivkrafter och incitament för samverkan
 • Systematiska arbetssätt för samverkan som stärker utbildning och forskning
 • Metodutveckling och intern styrning
 • Stöd för att stabilisera och förankra samverkansfrågor på ledningsnivå

KLOSSnet:s möten består oftast av tre delar:

 1. Studiebesök på samverkansarena dagen innan
 2. Middag och informellt möte kvällen innan
 3. Heldagsmöte kring prioriterade frågor, ofta med gästspel av aktörer kring deras syn på samverkan (tex utbildningsdepartement, näringsdepartement, UKÄ, Sveriges förenade studentkårer, branschorganisationer mfl)
Från KLOSSnet:s första möte i Uppsala 8 mars 2017
Från KLOSSnet:s möte i Malmö 16 oktober 2018

Styrgrupp

För planering av KLOSSnet:s möten, kontinuitet samt beredning av prioriterade frågor finns en styrgrupp. För närvarande består styrgruppen av

 • Mikael Östling, prorektor KTH (sammankallande)
 • Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor Göteborgs universitet
 • Karin Dahlman Wright, rektorsråd Karolinska institutet
 • Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor Malmö universitet
 • Robert Brummer, vicerektor Örebro universitet
 • Dieter Müller, vicerektor Umeå universiet
 • Sigrid Saveljeff, vicerektor Högskolan Dalarna
 • Johan Blaus, KTH, är koordinator för styrgruppen och KLOSSnet som helhet.

Bakgrund - KLOSS

I samband med Vinnovas utlysning Universitets och högskolors strategiska utveckling av
Samverkan
 2013 initierade KTH en bredare konstellation av lärosäten för att bidra till att högskolesektorn samlades kring samverkansuppgiften. Detta resulterade i projektet KLOSS (Kunskap och Lärande Om Strategisk Samverkan), bestående av 9 lärosäten: KTH, Umeå universitet, Uppsala universitet, SLU, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Jönköpings högskola och Lunds universitet. Dessa nio lärosäten representerar de olika typer av universitet och högskolor som finns i Sverige. Projektet genomfördes 2013-2016.

Syftet med KLOSS var:

 • Skapa kunskap om strategiskt samarbete
 • Samla erfarenheter från olika typer av aktiviteter

KLOSS hade två huvudinriktningar:

 • Identifiera hinder för samverkan
 • Skapa mötesplatser för samverkan

KLOSS AkUt

2016 initierades nästa steg i samarbetet genom steg 2, KLOSS AkUt (Akademi Ut). Ytterligare två lärosäten anslöt då, Chalmers och Göteborg universitet. Projektet pågick 2016-2017.

KLOSS AkUt handlade om att utveckla kunskap och metoder kring utadjungeringar av akademisk personal.

Parallellt under åren med KLOSS och KLOSS AkUt hade Vinnova ett regeringsuppdrag att utveckla och pröva metod för värdering av samverkan. Styrgrupperna i KLOSS och KLOSS AkUt hade informations- och erfarenhetsutbyte kring Vinnovas två piloter för värdering av samverkan som genomfördes.

Två typer av resultat i KLOSS och KLOSS AkUt:

 1. Faktiska projektresultat
  - En rapport och en bok
 2. Erfarenhetsutbyten inom styrgruppen
  - Att stimulera och lära av varandra

KLOSSnet bildas

Styrgruppen ville bygga vidare på resultat nr 2 och vidga deltagandet till alla lärosäten för att skapa

 • ett nationellt nätverk med en ledningsperson per lärosäte. Rektor pekar ut → har rektors uppdrag
 • Där alla svenska lärosäten är inbjudna. 37 tackade ja (inkl. Åbo Akademi).

Nätverket har en fri och självständig roll

 • Tillgänglig för diskussioner med t.ex. SUHF, Vinnova, UKÄ, departement, m.fl.
 • Utbyta idéer – inte ha en ståndpunkt
 • Behöver inte komma överens
 • Skiljer sig ifrån tex SUHF:s expertgrupp

Sedan starten 2017 är KTH sammankallande för nätverket och har en kanslifunktion för stöd till nätverket.

Genomförda KLOSSnet-möten

8 mars 2017, Uppsala
Värd: SLU + Uppsala universitet
Agenda: Lansering KLOSSnet, teman för Vinnovas kommande utlysning

10 oktober 2017, Stockholm
Värd: KTH, Stockholms universitet, KI och Södertörn
Studiebesök: OpenLab
Agenda: K3-projekten, strategiska partnerskap, arbetsformer KLOSSnet, SKL (Sveriges kommuner och landsting), samverkan med akademin och hur den kan utvecklas

12 april 2018, Göteborg
Värd: Chalmers
Deltagande Sveriges Innovationsriksdag i Borås
Agenda: SUHF:s Expertgrupp för samverkan, STRUT-utredningen, Livslångt lärande, K3-projekten

16 oktober 2018, Malmö
Värd: Lärosäten Syd (BTH, HKr, Halmstad, LU, MAU, SLU (Alnarp))
Studiebesök: ESS
Agenda: Närvaro i Bryssel, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) kring samverkan, Fördjupning K3-projekten

23 maj 2019, Umeå
Värd: Umeå
Studiebesök: Konstnärligt campus, Bildmuseet,
Agenda: Vinnova, GD Darja Isaksson ”Universitetens och forskningens roll i samverkan”, Maria Landgren ”K3-projekten, nulägesanalys”. Panelsamtal ”Samverkan i lokal, regional kontext” med exempel från Umeå

6 november 2019, Falun
Värd: Högskolan Dalarna, Högskolan Gävle
Studiebesök: Högskolan Dalarnas Mediahus, Falu koppargruva
Agenda: Paneldebatt ”Samverkan och kompetenshöjning i konjunktursvängningar” med minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, UKÄ, SKL, Sandvik, Sveriges ingenjörer. K3-projekten

29 april 2020, digitalt möte
Värd: LiU/KLOSSnet styrgrupp
Agenda: SUHF:s expertgrupp (Johan Schnürer, ordförande), K3-projekten, Utredningen om utvecklat innovationsstöd vid universitet (Alf Karlsson, utredare), Samverkan post-Corona

5 november 2020
Värd: KLOSSnet styrgrupp
Agenda: Läget kring samverkan vid svenska lärosäten, Utredningen om utvecklat innovationsstöd vid universitet, prioriterade frågor för KLOSSnet

14 april 2021
Värd: Örebro universitet / KLOSSnet styrgrupp
Agenda: Utbildningssamverkan (exempel Aston university), livslångt lärande (exempel Örebro), HEInnovate Sweden Review, SUHFs expertgrupp, Reflektioner samverkan post pandemi

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta Johan Blaus, koordinator för styrgruppen och KLOSSnet som helhet, johbla@kth.se , 08 790 60 63.

Innehållsansvarig:Johan Blaus
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-10-21