Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stark samordning från Europeiska kommissionen krävs för europeisk examen

En grupp månniskor som tittar upp mot kameran
Publicerad 2024-04-11

ED-AFFICHE, ett ledande konsortium för högre utbildning som driver pilotprojektet för en europeisk examen, uppmanar Europeiska kommissionen att ta en proaktiv roll för att samordna samarbetet mellan alla viktiga aktörer i hela det europeiska området för högre utbildning (EHEA) för att göra den europeiska examen till verklighet. Uppmaningen kommer som ett svar på EU-kommissionens nya paket för högre utbildning, inklusive en plan för en europeisk examen, som presenterades den 27 mars.

ED-AFFICHE är ett kraftfullt konsortium bestående av 51 lärosäten från sex europeiska universitetsallianser (Una Europa, 4EU+, CHARM-EU, EC2U, EU-CONEXUS, Unite!). I samråd med ministerier för högre utbildning, kvalitetssäkringsorgan, studenter och arbetsgivare har konsortiet ägnat det senaste året åt att gemensamt utveckla en vision för den europeiska examen och identifiera konkreta steg mot dess förverkligande som ett instrument för att övervinna befintliga rättsliga och administrativa hinder för att utveckla transnationella gemensamma examina i Europa. Nu uppmanar konsortiet Europeiska kommissionen att utveckla processer för att stödja fortsättningen och uppskalningen av det nära samarbete som inleddes under ED-AFFICHE och alla pilotförsöksprojekt för europeisk examen.

Europeiska kommissionens plan för en europeisk examen föreslår flera åtgärder för att stödja medlemsstaterna och det bredare EHEA, inklusive ett policylabb "för att utveckla detaljerade riktlinjer och handlingsplaner för genomförandet av en europeisk examen", ett årligt forum för övervakning av framsteg och nytt stöd från Erasmus+ för medlemsstater och lärosäten att arbeta med att förverkliga den europeiska examen. Även om dessa steg visar Europeiska kommissionens åtagande att underlätta vägen mot en europeisk examen, kvarstår betydande frågor om hur kommissionen kommer att ta upp och stödja det samarbete och den dialog mellan viktiga intressenter som redan inrättats genom pilotförsöksprojekt som ED-AFFICHE. Det är också oklart hur den kunskap och expertis som erhållits genom dessa projekt kommer att användas och implementeras framöver.

Läs mer om kommentaren från ED-AFFICHE på Unite!:s webbplats (på engelska)