Till innehåll på sidan

Unite! får fortsatt och utökad finansiering från EU-kommissionen

Student som står framför andra sittande studenter och berättar någonting
Foto: Fredrik Persson
Publicerad 2022-08-15

Unite!:s ansökan om att få bli en teknik- och innovationsmotor med syfte att främja ett grönt och digitalt Europa har godkänts av Europeiska kommissionen.

Europeiska kommissionen har tillkännagett vilka europeiska universitetsallianser som får fortsatt finansiering från Erasmus+-programmet för att fortsatt implementera sina projekt. Unite! - University Network for Innovation, Technology and Engineering) - som var en av de första 17 europeiska allianser som valdes ut i den första utlysningen 2019, har fått nytt stöd från kommissionen för att fortsätta sin utveckling de kommande fyra åren.

Den nya finansieringsfasen startar i november 2022 och sammanfaller med att Unite! utökas med två nya partners: Graz University of Technology och Wrocław University of Science and Technology. Finansieringen på 14,4 miljoner euro innebär ett tydligt erkännande från Europeiska kommissionen som därigenom bekräftar och stärker Unite! och dess partners strävan mot ett långsiktigt strategiskt samarbete.

– Jag är mycket glad över att Unite!:s omdanande resa får ytterligare fyra års finansiering från Europeiska kommissionen, säger Tanja Brühl, ordförande för Unite!. Vi kommer att fortsätta vårt arbete som en europeisk universitetsallians med nio fullvärdiga partners. Jag skulle vilja tacka alla kollegor som förverkligat Unite!:s vision genom sin hängivenhet, sitt aktiva engagemang och sin enastående entusiasm. Unite! är vår gemensamma framgångssaga. Låt oss forma framtiden för vår allians tillsammans och kombinera våra olika perspektiv och expertområden för att åstadkomma förändring för en hållbar och digital framtid.

Under de senaste tre åren har alliansens arbetsgrupper med mer än 500 aktiva medlemmar (fakultet, administrativ och teknisk personal och studenter) implementerat pilotfasen. Den nya fasen, som startar i november, bygger på det arbete och de projekt som redan påbörjats och inspireras och vägleds av alliansens nya avsiktsförklaring 2030, som antogs i år och som visar vägen framåt de följande åren.

Planer för de kommande fyra åren

I sin nu beviljade ansökan, uttrycker Unite! sin ambition att bli ett europeiskt modelluniversitet inom innovation, teknik och ingenjörskonst som adresserar målen för hållbar utveckling genom en digital och grön omställning. För att nå dit kommer alliansen att främja utveckling genom ett nedifrån och upp-perspektiv och stärka studenternas deltagande och engagemang i alla arbetsgrupper.

Bland de mer konkreta projekt som alliansen arbetar med kan nämnas implementeringen av en europeisk examen och utvecklingen av en europeisk doktorandskola inom sina fokusområden: Hållbar energi, artificiell intelligens, industri 4.0 och entreprenörskap.

– Det ligger i alliansens DNA att erbjuda banbrytande lärande med innovativ pedagogik, säger Andreas Winkler, generalsekreterare för Unite!. Detta inkluderar utmaningsbaserade tillvägagångssätt, studentcentrerat lärande och högkvalitativ interaktion i digitala och hybrida lärandemiljöer såväl som undervisning ansikte mot ansikte. Samtidigt arbetar vi för att säkerställa enkel tillgång till internationella program för studenter som hittills har varit utestängda från dessa möjligheter av ekonomiska, sociala eller fysiska orsaker. Under de kommande åren kommer alliansen också att stärka sitt stöd till lärare och personal genom innovativa undervisningsmetoder för Unite! och genom att fungera som en stödjande plattform för att initiera än mer gemensam forskning mellan partneruniversiteten.

I det nya förslaget kommer de nio arbetsgrupperna, som var och en leds av ett av partneruniversitetet, att fortsätta att bygga paraplyet för alla dessa projekt som täcker områdena ”Management, Governance och Quality Assurance” (TUDa); ”Digital Campus” (TU Graz); ”Inclusion, Diversity and Well-being” (ULisboa); ”Innovative Teaching and Learning” (Aalto); ”Flexible Educational Provision” (KTH); ”Professional Development and Training” (Grenoble INP-UGA); ”PhD for Research, Innovation and Society” (PoliTO); ”Open Innovation Community for Green Transition” (Wroclaw Tech) och ”Strategic Outreach, Impact and Dissemination” (UPC).

Mer information

European Universities Initiative

European Universities Initiative lanserades 2019 för att driva på inrättandet av en europeisk utbildningssektor till år 2025. Europauniversitet är transnationella allianser bestående av högre utbildningsinstitutioner från hela EU som delar en långsiktig strategi och som främjar europeiska värderingar och en europeisk identitet. Initiativet är utformat för att avsevärt stärka student- och personalrörlighet och främja kvaliteten, inkluderingen och konkurrenskraften hos europeisk högre utbildning.

Efter en första ansökningsomgång för Erasmus+-programmet 2019 valdes de första 17 allianserna, däribland Unite!, ut för en treårig pilotfas för att lägga grunden för framtida Europauniversitet. Ytterligare 24 allianser tillkom efter andra utlysningen 2020.  

Unite!:s nya finansiering från och med slutet av 2022 är en del av utlysningarna för en ytterligare utbyggnad av initiativet Europauniversitet. Kommissionen planerar att öka antalet Europauniversitet till 60 med fler än 500 universitet senast vid mitten av 2024, med stöd från Erasmus+ och med en preliminär budget på 1,1 miljarder euro för perioden 2021–2027. Syftet är att utveckla ett gemensamt långsiktigt strukturellt, hållbart och systematiskt samarbete inom utbildning, forskning och innovation och skapa europeiska universitetsövergripande campus där studenter, personal och forskare från alla delar av Europa kan åtnjuta sömlös mobilitet och generera ny kunskap tillsammans, över landsgränser och discipliner.

Europeiska kommissionens officiella pressmeddelande om resultaten från Erasmus+ 2022-utlysningen 

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-08-15