Till innehåll på sidan

Samtliga pristagare av KTH:s stora pris

Priset betalas årligen ut från avkastningen av stiftelsen KTH:s stora pris ur 1944-års donation och uppgår för närvarande till 1 100 000 kronor.

2021 Johan Rockström

Med sitt gedigna kunnande och gränslösa engagemang visar klimatforskaren Johan Rockström såväl vetenskapligt som i vardagen vägen för en möjlig och hållbar framtid. Genom sin forskargärning har han bland annat byggt ett robust ramverk för social och ekonomisk utveckling inom planetens gränser. Han lyckas med konststycket att både ingjuta hopp och mana till handling – nu. Johan Rockström är en mycket värdig mottagare av KTH:s stora pris.

Läs mer om Johan Rockström

2020 Tom Alandh

Med en fulländad förmåga att verkligen lyssna, även på den som viskar, öppnar Tom Alandh nya vägar till igenkänning. Hans nyfikna och samtidigt varsamma blick för det egensinnigt mänskliga i varje person han porträtterar speglar också det samhälle och den tid personen lever i. Tom Alandh låter tittaren komma nära – alltid med en genuin respekt för den han filmar och intervjuar. Som en anspråkslös mästare inom det dokumentära reportaget är Tom Alandh en mycket värdig mottagare av KTH:s stora pris.

Läs mer om Tom Alandh

2019 Dilsa Demirbag-Sten

Med en stark och inspirerande övertygelse om att kunskap och kritiskt tänkande är avgörande för samhällsutvecklingen har Dilsa Demirbag-Sten gått från ord till handling. Genom ett gediget engagemang har hon lyckats kombinera socialt entreprenörskap med synen på utbildning som en såväl rättighet som möjlighet - genom skapandet av Berättarministeriet. Ministeriet är inte bara en dörröppnare till högre utbildning utan i förlängningen även en fråga om demokrati. Dilsa Demirbag-Sten är en mycket värdig mottagare av KTH:s stora pris. 

Läs mer om Dilsa Demirbag-Sten

2018 Kristina Edström

Energi är en ödesfråga för framtiden och genom Kristina Edströms gedigna forskning och kunskap har världen kommit avsevärt närmare en lösning i fråga om energilagring. Genom att ladda sin forskargärning med lika delar integritet och ihärdighet har Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, byggt upp världsledande batteriforskning. Genom att inspirera och dela med sig av sin kreativa kompetens till yngre forskare är hon också en garant för en kvalitativ återväxt för framtiden

Läs mer om Kristina Edström

2017 Jonas Gardell

I en blandning av djupaste allvar och intensiv humor hjälper Jonas Gardell oss att, på ett ömsint sätt, få syn på såväl fördomar som tillkortakommanden. Han
har genom sitt gränsöverskridande konstnärskap förändrat och fördjupat vårt seende när det gäller utanförskap och dess förödande konsekvenser. Samtidigt som
han enträget försvarar människans rätt till värdighet och rätt att få välja sin egen väg

Läs mer om Jonas Gardell

2016 Stina Ehrensvärd

I en tid då dataintrången blir alltfler har Stina Ehrensvärd utvecklat ett företag med visionen att skapa ett säkrare digitalt universum. Genom gedigen entreprenöriell passion och kompetens har hon nått stora framgångar på kort tid med en banbrytande lösenordslösning för ett fredat internet

Läs mer om Stina Ehrensvärd

2015 Max Tegmark

Genom att vidga och utveckla våra perspektiv på såväl matematiken som på universum ökar kunskapen om kosmos. Fysikern och kosmologen Max Tegmark kombinerar en gedigen forskargärning med lika delar mod, skarpsinnighet och kreativitet genom att utveckla nydanande idéer och verktyg. Hans teorier sätter vår planet i ett större och för framtiden avgörande sammanhang.

Läs mer om Max Tegmark

2014 Sara Snogerup Linse

Sara Snogerup Linse har genom sin molekylärfysikaliska forskning vidgat och utvecklat kunskapen kring proteiners biofysikaliska kemi och deras avgörande roll vid några av vår tids vanligaste sjukdomar som diabetes, Alzheimer och Parkinson. Hennes nit, engagemang och kompetens banar väg för ny och livsavgörande kunskap.

Läs mer om Sara Snogerup Linse

2013 Robyn (Robin Carlsson)

Samtidigt som hon är en välrenommerad sångerska är hon även låtskrivare, inspiratör och entreprenör. I sitt skapande använder hon sig av den nya tekniken inom IT, ljud och film på innovativa och spännande sätt. För att skapa kontroll över sin musikverksamhet och kreativa process har hon valt att ge ut skivor på eget skivbolag.

Läs mer om Robyn

2012 Daniel Ek

För sin innovativa användning och framgångsrika kommersialisering av informationsteknik på hög internationell nivå.

Läs mer om Daniel Ek

2011 Mikael Eriksson

För sitt mod att tänka i nya banor och förverkliga storslagna visioner inom acceleratorfysik.

Läs mer om Mikael Eriksson

2010 Hans Rosling

För sin förmåga att inspirera och skapa framtidstro som är föredömlig och för sitt osjälviska arbete att med teknikens hjälp förbättra människors hälsa.

Läs mer om Hans Rosling

2009 Niklas Zennström

För sitt storslagna entreprenörskap och teknikkunnande.

Läs mer om Niklas Zennström

2008 Gunilla Pontén

För att hon som modeskapare outtröttligt vågat gå sin egen väg och skapat en stil som kännetecknas av rena linjer och överraskande kreativa uttryck.

Läs mer om Gunilla Pontén

2007 Christer Fuglesang

För att som Sveriges förste astronaut och kosmonaut, genom sin rymdresa och rymdpromenad skrivit in sig och Sverige i rymdhistorien för alltid och för att han bidragit till ett ökat intresse för naturvetenskapens och teknikens mångskiftande uttryck.

Läs mer om Christer Fuglesang

2006 Mathias Uhlén

Professor KTH; för att i sitt arbete ha visat kraften av ett entreprenörskap baserat på teknisk forskning.

Läs mer om Mathias Uhlén

2005 Eric Ericson

Avgörande insatser för svensk nutida musik, inspiratör för hundratusentals svenska körsångare.

2004 Pelle Pettersson

För sina storartade insatser för svensk formgivning.

2003 Sven Nykvist

Del av den svenska filmens publika och konstnärliga framgångar sedan 1960-talet.

2003 Owe Svensson

Tekniskt arbete för att stärka filmens bild- och ljudmässiga kvalitet.

2002 Bengt Gustafsson

Förenar ett sant naturvetenskapligt och tekniskt ifrågasättande med ett humanistiskt synsätt.

2001 Arne Ljungqvist

Insatser mot dopning inom idrott och för att bättre vetenskapliga metoder utvecklas.

2000 Jan Uddenfeldt

Betydelsefullt bidrag till den tekniska utvecklingen inom tele- och datakommunikation.

1999 Bodil Jönsson

Forskare, pedagog, folkbildare och för att ha givit tekniken ett mänskligt ansikte.

1998 Mats Leijon

För hans insatser som forskare, uppfinnare och konstruktör.

1997 Per-Ingvar Brånemark

Arbete inom protesområdet. Upptäckte att metallen titán är kroppsvänlig.

1996 Håkan Lans

Uppfinningare i modern datateknik och avancerade geografiska positioneringssystem.

1995 Malin Falkenmark

Bidragit till att klarlägga vattenresursenas avgörande betydelse för mänskligheten.

1994 Åke Lundqvist

Lett uppbyggnaden av Ericsson till världsledande aktör inom området för mobila telefonsystem.

1994 Östen Mäkitalo

Banbrytare som gjort Sverige världsledande i radioteknik.

1994 Sven Olof Öhrvik

Banbrytare som gjort Sverige världsledande i radioteknik.

1993 Kjell Wetterlin

Utveckling av turbuhaler, ny effektiv inhalator för medicin till luftvägarna.

1992 Bertil Aldman

Epokgörande arbete inom trafiksäkerhetsforskning och utveckling av säkerhetsbältet.

1991 Mats Hillert

Insatser inom det materialvetenskapliga området gällande materialets termodynamik och fasomvandling.

1991 Bengt Rånby

Insatser på polymerteknisk forskning, utveckling och utbildning.

1990 Georg Bolin

Musikinstrumentbyggare av främst pianon och gitarrer.

1989 Lars Ehrenberg

Biofysiker; påvisat biologiska skador av joniserande och växelverkan mellan DNA och cancerframkallande ämnen.

1989 Torkel Wallmark

Byggt upp innovationcentrum vid Chalmers.

1988 Anders Franzén

Insatser av marinarkelogin, slutliga lokaliseringen av skeppsvraken Vasa och Kronan.

1987 Sverker W:son Sjöström

Bidragit till framtagning av industriprodukter av högsta internationella klass. Scania.

1986 Torbjörn Westermark

Forskningsinsatser på olika kärnkemiska områden.

1985 Nils Abramson

Internationellt uppmärksammad forskning på laserteknik och holografiska mätmetoder.

1985 Karl Johan Åström

Forskning rörande reglerteknisk modellidentifiering och adaptiva regulatorer.

1984 Bengt Feldreich

Speglat teknik och naturvetenskap i massmedier till nytta för forskning och utveckling.

1983 Kerstin Fredga

Sina breda kunskaper inom astronomi och rymdfysik samt erfarenheter från amerikanska rymdprojekt.

1982 Arne Bjerhammar

För sin mångsidiga, både teoretiska och experimentella, verksamhet inom geodesin.

1981 Svante Odén

Förste iaktagaren av försurning av våra sjöar och vattendrag, ett av Sveriges största miljöproblem.

1980 Bengt-Gunnar Magnusson

Insatser i utvecklingen av telefonstationssystemet AXE 10.

1979 Tage Erlander

Främjat långsiktig teknisk och naturvetenskaplig forskning av landets materiella välstånd.

1978 Erik Ingelstam

Framstående insatser inom optikområdet. Ledde uppbyggnaden av Institutet för optisk forskning.

1977 Gunnar Fant

Pionjär inom talsyntesforskningen.

1976 Ingen utdelning

1975 Alva Myrdal

Familjepolitik och yrkeskvinnornas ställning. Statsråd.

1974 Evert Taube

Främja vårt folks fortgående framåtskridande i materiell kultur. Trubadur, poet och konstnär.

1973 Arne Muntzing

Teoretiska resultat, lagbundenheter i växternas evolution, växtförädlingsarbeten.

1972 Lennart Nilsson

Insatser inom fotografi i medicinens tjänst.

1971 Elise Ottesen-Jensen

Sexualupplysningspionjär samt grundare av RFSU.

1970 Lars Gunnar Sillén

Framstående forskning inom oorganisk kemi.

1969 Ragnar Woxén

Svensk teknisk forskning och utbildning samt KTH:s rektor under mer än två decennier 1943 - 1964.

1968 Ingen utdelning

1967 Sven Gard

Enastående betydelsefull insatser inom virologin.

1966 Nils Svensson

Nya produktionsmetoder och rationalisering av skeppbyggeriet. Uppförde Arendalsvarvet.

1965 Ingen utdelning

1964 Uno Lamm

Tekniska s.k. innovationer ASEA High voltage direct current , HVDC-teknikens fader.

1963 Ingen utdelning

1962 Nils Lagerlöf

Världsauktoritet inom veterinärmedicinsk forskning.

1961 Gregor Paulsson

Forskargärning i konsthistoria och konstvetenskap. Ideologiska insatser i miljöfrågor.

1960 Sven Wallander

Initiativtagare till Sveriges största byggnads- och förvaltningsföretag på bostadsområdet dvs HSB.

1959 Bo Kalling

Värdefulla insatser inom det metallurgiska området.

1958 Nils Löfgren

Omfattande arb. över syntetiska lokalbedövningsmedel XyloCain.

1957 Ingen utdelning

1956 H Lundin

Skapat en svensk biokemisk industri och en inhemsk industrihjälpmedel och läkemedel.

1955 Assar Gabrielsson

För ett fritt näringsliv och i praktiken tillämpat sin förkunnelse Volvos förste VD.

1954 Torsten Althin

Grundare av Tekniska museet i Stockholm.

1953 Ingen utdelning

1952 K. Albin Johansson

Legendarisk skeppsbyggare och isbrytar konstruktör.

1951 Ingen utdelning

1950 J.E. Jorpes

Epokgörande undersökningar över heparinet - blodförtunningsmedel vid blodpropp.

1949 Anders Elofson

Centralgestalt i den svenska vallkulturens och fröodlingens historia.

1948 Fredrik Ljungström

Turbinkonstruktör, uppfinnare och företagsgrundare.

1947 Hannes Alfvén

Konstruktionen av ett cykloidrör, det s.k. Trokotronröret, idèrik och nyskapande.

1946 Clarence Crafoord

Världsberömd thoraxkirurg.

1945 Herman Nilsson-Ehle

Ärftlighetsforskare med banbrytande resultat inom sädesodling, fruktodling och träd.

Läs mer om de senaste pristagarna

2021 – Johan Rockström
2020 - Tom Alandh
2019 – Dilsa Demirbag-Sten
2018 – Kristina Edström
2017 - Jonas Gardell
2016 - Stina Ehrensvärd
2015 - Max Tegmark
2014 - Sara Snogerup Linse
2013 - Robyn
2012 - Daniel Ek
2011 - Mikael Eriksson
2010 - Hans Rosling
2009 - Niklas Zennström
2008 - Gunilla Pontén
2007 - Christer Fuglesang
2006 - Mathias Uhlén