Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

- KTH SEAKEEPING PROGRAM

KTH Seakeeping Program 2022-26

seakeeping

På svenska längre ner!

KTH Seakeeping Program 2022-26

The research program aims at development of the seakeeping analysis incorporating the stability analysis. This include to developing methods, skills and ability to predict and measure ship’s and other vessels’ motions in waves and to understand the corresponding effects; e.g. on the people on board, on the ship, on the cargo, on equipment and propulsion systems. -Effects that must be described in measurable quantities in reference to valid and verified criteria specifying risk levels at sea, in real time operation as well as during ship design. The results can serve in operational guidance, design decisions and in evaluation of requirement fulfilment. In addition to model and analysis development, applied studies are planned, e.g. systematic studies on the IMO's second generation stability criteria, human comfort and work environment, case studies on functional requirements and studies with motion simulation as a component in risk-based design.

This phase of the program run 2022-26 and builds on KTH's previous program on ship dynamics and several studies on exposure to shocks and vibrations at sea (see Working conditions and hull loads at high speed operation) and relates to KTH’s engagement in an ongoing project, led by SSPA, on seakeeping criteria for work on smaller ships. The Seakeeping program will contribute to the national competence and know-how in the field and both PhD-students and undergraduate students will be involved. In addition to the research group at KTH , a number of organizations participate to capture the palette of important perspectives, the seafarers', business, government, operator and designer perspectives; Wallenius marine AB, Saltech AB, the Swedish Transport Agency, Linnaeus University, Alfa Laval, FOI, FMV, the fundation Stiftelsen Sveriges Sjömanshus and the Swedish Transport Administration. Their engagement is funded by the organisations them self. The latter three in addition fund KTH’s research group.

KTH:s Fartygsdynamikprogram 2022-26

Forskningsprogrammet syftar till utveckling av sjöegenskapsanalysen och dess koppling till stabilitetsanalysen. Det handlar om att utveckla metoder och förmågan att prediktera och mäta fartygsrörelser samt att förstå dessa rörelsers effekter på människor ombord, på fartyget, på lasten, på utrustning och framdrivningssystem. Effekterna ska relateras till mätbara storheter och kriterier som kan precisera risknivåer i realtid till sjöss så väl som under fartygskonstruktion. Resultaten ska kunna användas för operationell vägledning, designbeslut och utvärdering av kravspecuppfyllnad. Utöver modell- och analysutveckling planeras tillämpade studier t.ex. systematiska studier av IMO:s andra generations stabilitetskriterier, fallstudier om funktionskravsuppfylland och studier med rörelsesimulering som komponent i riskbaserad design.

Programmet är planerat till fyra år och bygger vidare på KTH:s tidigare program om fartygsdynamik och studier om stötar och vibrationer till sjöss och ett projekt som leds av SSPA om sjöegenskapskriterier för arbete på mindre fartyg. Programmet ska bidra till den nationella kompetensförsörjningen inom kunskapsområdet och både doktorander och studenter kommer att involveras. Utöver forskargruppen vid KTH deltar en rad organisationer för att fånga en palett av viktiga perspektiv: sjöfolks-, näringslivs-, myndighets, operatörs- och konstruktörsperspektiven. Programmet engagerar Wallenius marine AB, Saltech AB, Transportstyrelsen, Linnéuniversitetet, Alfa Laval, FOI, FMV, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Trafikverket. De tre senare finansierar programmet.