Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

- WAKE WASH AND EROSION

På svenska längre ner!

The project aims for developing wake wash models and methods to assess the risk for erosion. The goal is a computational efficient modelling technique, accurate enough to compute the wave resistance and to classify a ship’s wake wash from both a risk for erosion and a fuel consumption point of view.

The research is linked to the current discussion on the use of inland waterways, fairways through sensitive areas like the archipelago, and on how vessel size and speed are associated with shore erosion. The results is anticipated to support investigations on sea traffic impact on banks, shores and installations. Besides, as decision support on speed limits, tonnage limitations and special regulations for particular ships.

The project is funded by the Swedish Transport Administration, previously by the Swedish Maritime Administration. Pre-studies were conducted with the support of Olof and Signe Wallenius Foundation and Waxholmsbolaget. The project background comprise the experimental studies on wave generation during full-scale trials where KTH Centre for Naval Architecture assisted Waxholmsbolaget evaöuating the possibility of reducing fuel consumption using interceptors. The tests were performed with systematic variation of speed and interceptor mode and showed that both the fuel consumption and the waves decreased by the use of interceptors, [1] and [2].

Results; references to reports and papers at the end of the page!

Syftet är att utveckla modellering av fartygs våggenerering och metoder för att bedöma risken att vågorna eroderar stränderna eller skadar kajer, bryggor eller andra anläggningar. Målet är effektiv modellering som blir tillämpbar i praktiken. Det betyder tillräcklig noggrannhet för att kunna klassificera vågbildningen kring fartyg ur både ett erosions- och ett bränsleförbrukningsperspektiv.

Forskningsområdet kopplar till diskussionen om bättre utnyttjande av inre vattenvägar, hur farleder ska dras genom skärgårdar, hur fartygens, form storlek och fart hänger ihop med stranderosion och hur myndigheter i framtiden ska definiera kraven på sjöfarten. I praktisk tillämpning betyder det att resultaten ska kunna svara mot behovet att kunna bedöma vilka risker för erosionsskador olika fartyg utsätter stränder för, beräkna fartygens vågbildningsmotstånd, förutse trafikens miljöbelastning och därigenom ge underlag vid teknisk utveckling, till samhällsekonomiska kalkyler och vid fartdispensöverväganden.

Projektet finansieras av Trafikverket., tidigare av Sjöfartsverket. Förstudier genomfördes med stöd av Olof och Signe Wallenius stiftelse och Waxholmsbolaget. Till bakgrunden av projektet hör också experimentella studier av vågbildning i samband med fullskaleprov där KTH Marina system bistod Waxholmsbolaget att utvärdera möjligheten att minska bränsleförbrukningen genom att använda interceptorer. Försöken utfördes med systematisk variation av fart och interceptorläge och visade att både bränsleförbrukningen och vågorna minskade genom användningen av interceptorer, [1] och [2].

Results/resultat:

  1. Lindberg U. och Thor M. (2007). Experimentell och numerisk klassificering av fartygs svallvågor, examensarbete KTH Marina system. (In Swedish)
  2. Garme K. (2009) Experimentell studie av hur svallvågor och bränsleförbrukning kan påverkas med interceptorer, KTH Centre for Naval Architecture, Stockholm 2009. (In Swedish)
  3. Carlsson D. (2010). Klassificering av ständer utifrån deras erosionskänslighet för fartygsgenrerade vågor, examensarbete KTH Marina system. (In Swedish)
  4. Jenkins A. and Garme K. (2018), Calculation of Wave Inputs Required when Predicting Shoreline Erosion Caused by Vessels Operating in Inland Waterways, accepted for publication in the proc. of the int conf ISOPE 2018, Sapporo Japan