Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

- FLYT 365 -Dags att sjösätta innovativ kollektivtrafik?

Picture from the student project Sjöbanan by Linnea Våglund, Karin Bodin, Harsha Cheemakurthy, Johan Fridström, Urban Andrén and Simon Eklund.

På svenska längre ner!

FLOW- Flow by sustainabLe Operation on urban Waterways

The government remit on shipping potential in 2016, as well as research projects, state that in order to be beneficial, the waterways must be included in the early planning phases. Unfortunately, today, qualitative background data and planning tools are lacking when it comes to the waterways. FLOW is based on systems theory and identifies and discusses a number of deadlocks which are described in relation to explicit sub-regimes and explains how the established regime does not let in cross-modal traffic alternatives, does not perceive the possibilities of using waterways or supports the development of other non-established alternatives. The locks prevent alternatives from breaking through that are not part of the system's dominant design. The study states that better conditions for innovation would contribute to an actual cross-modal transport perspective and increased utilization of, among other things, the potential of waterways.

The project was a cooperation between KTH School of Engineering science (SCI), School of Industrial Engineering and Management (ITM) and Vattenbussen AB, funded by the Swedish Transport Administration.

FLYT-Flyt för Långsiktigt utnYttjande av vatten för ökad Tillgänglighet och hållbart samhälle

Regeringsuppdraget kring sjöfartens potential som Trafikverket och Sjöfartsverket utförde 2016, så väl som flera FoI-projekt, konstaterar att för att optimera nyttan måste vattenvägarna komma in i tidiga planeringsskeden. Dessutom att det idag ofta saknas kvalitativt underlag och planeringsverktyg för vattenvägarna. FLYT tar avstamp i systemteori och identifierar och diskuterar en rad låsningar vilka beskrivs i relation till explicita delregimer och förklarar hur den etablerade regimen inte släpper in trafikslagsövergripande alternativ, inte uppfattar möjligheterna att utnyttja vattenvägar eller stödjer utveckling av andra icke etablerade alternativ. Låsningarna hindrar alternativ att slå igenom som inte ingår i systemets dominanta design. Studien konstaterar att bättre förutsättningar för innovation skulle bidra till ett faktiskt trafikslagsövergripande perspektiv och ökat nyttjande av bland annat potentialen hos vattenvägarna.

Projektet var ett samarbete mellan KTH Skolan för Teknikvetenskaper (SCI), KTH Skolan för Industriell teknik och management (ITM) och Vattenbussen AB och finansierades av Trafikverket.

Resultat/results:

Ulfvengren P., Hall Kihl S., Engwall M. & Garme K. (2020).  FLYT 365 – Dags att sjösätta förutsättningar för en innovativ kollektivtrafik? TRITA-SCI-RAP, 2020:008.