Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sofia Wiberg

Profilbild av Sofia Wiberg

FORSKARE

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10 A

Om mig

Disputerade 2018 med avhandlingenLyssnandets praktik – medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar där jag utforskar lyssnandets politiska dimensioner i relation till samskapande stadsplaneringsprocesser. I avhandlingen, som är en autoetnografi, beskrivs och belyses kritiskt det ökande intresset för medborgardialoger. Jag för fram vikten av att inte bara söka efter svar på fördefinierade frågor utan att även ge plats för och stå kvar iicke-vetandet, i de skavande och svårhanterliga frågorna för att längden kunna ta mer omdömesgilla beslut.

Mina forskningsintressen rör sig övergripande kring kunskapsfrågor, kollektiva arbets- och beslutsprocesser, asymmetriska maktrelationer och gränserna för vetandet.

Jag är verksamhetsledare för forskarskolan TRANSPLACE som bedriver ambitiösa initiativ för hållbarhetsomställning i nära samspel med den svenska planeringspraktiken. Forskningsarbetet inriktas på praktiknära och handlingsorienterad forskning som bidrar till att utmana existerande arbetssätt och stärka den reflektiva kapaciteten inom svensk samhällsplanering. I skolan är sju doktorander och två postdoks antagna. Mer info: https://www.kth.se/transplace/transplace-1.1302658

Pågående teman:

Etiska dilemman och praktisk, situationsbaserad kunskap:

I min forskning är jag intresserad av att utforska den praktisk, kroppslig coh erfarenhetsbaserad kunskapen i relation till de komplexa frågor som samhällsplaneringen hanterar. Det är kunskap som inte går att manualisera utan handlar om hanterandet av svårbedömde situationer som inte följer det vanemässiga mönstret. Situationer som ofta är skavande och som tar sig i utryck i kroppen. Detta är nära knutet till den praktiska kunskapsformen Fronesis.

Konst i stadsutveckling – gestaltad livsmiljö

Ett av teman jag arbetar med är konstens roll i stadsutveckling. Jag undersöker processer där konstnärer bjuds in i tidiga skeden i planeringsprocesser, och intresserar mig för vilken roll konsten får i dessa processer.  Vad kan konsten erbjuda för nya arbetssätt, väcka för längtan och ställa för nya frågor? Vilka risker som finns när konst/konstnärer får höga förväntningar projicerade på sig som samhällets demokratiförändrare?

I det pågående forskningsprojektet Gestaltade Livsmiljöer - Transdisciplinärt lärande undersöks målkonflikter, skavningar och praktisk kunskap i samverkansprocesser inom ramen för området gestaltad livsmiljö. Projektet görs i samarbete med Håkan Nilsson, professor i konstvetenskap, Södertörns Högskola och Loulou Cherinet, professor i konst på Konstfack. Projektet har utmynnat i kursen "Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker" som kommer starta HT 2024 på Konstfack och Södertörns Högskola.

https://www.konstfack.se/sv/Aktuellt/Nyheter-och-pressmeddelanden/2024/Nya-mojligheter-med-unik-tvarvetenskaplig-kurs-om-gestaltade-livsmiljoer/?fbclid=IwAR3CM4KtzqSvfnAd70J5pD8VI0QbHzD7b-SwNANpIyAWxzO0gLbRmaDDvFQ_aem_ASvJ0DjXJyFgCcfm23u0FdDFQBmpeSSkk5pN67wqAZTamfF5rVCcx-lIFoTfADHxKZnjGaLxd_BAaFocyfVWLyt4

Koreografi/stadsplanering

A thinking Practice undersöker relationen mellan teori och praktik i koreografi och stadsplanering.

Samhällsplanerings- och koreografifältet är två vetenskapliga fält som har många olikheter men också en rad likheter. Inom båda forskningsområdena finns ett intresse för de metoder och format inom vilka vi möts, hur vi genom olika arbetsmetoder och beslutsprocesser kan förändra makthierarkier och skapa mer demokratiska arbetssätt. Det finns också ett undersökande av relationen mellan teorier om praktisk kunskap, och ett praktiserande av teori. Ett centralt tema för båda fälten är också relationen mellan öppenhet och styrning. Inneboende i de båda forskningsfälten finns just ett spänningsfält mellan att styra och planera för att kunna skapa trygghet och förutsägbarhet - och intresset för att ”öppna upp” för improvisation, spontanitet och skapande med och från gräsrötter. Dessa teman väcker samtidigt en rad frågor. Vilka normer förutsätts i “öppna” situationer, och vilka osynliga maktstrukturer tar plats när de synliga tas bort? På vilka sätt kan relationen mellan styrning och öppenhet skapa demokratiska arbetsformer? Hur kan dessa två skilda forskningsfält formulera gemensamma frågeställningar kring organisation, maktstrukturer och asymmetrier?

Projektet pågick mellan 2020-2022, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och genomfördes tillsammans med koreografen Stina Nyberg.

Forskning som praktik

Jag är också intresserad av forskning som en praktik i sig, att utforska dess vanor och görande, samt att utveckla former för forskande och skrivande. Jag är intresserad av att utforska förhållningssätt till forskning som har den kroppsliga och erfarenhetsbaserade kunskapen i centrum. Som erkänner kroppen som något som är ständigt närvarande när vi tänker, skriver, sitter på en konferens eller i ett seminarierum. Dessa perspektiv belyser jag bland annat inom doktorandkursen "Praktiknära metoder" som genomförs under vt 2024. 

Undervisning

Jag undervisar/har undervisat i kurserna Project Sustainable Urban Planning- Strategies for Urban and Regional Development och Planeringens aktörer och processer.

Jag handleder även examensarbeten.

Jag undervisar på doktorandkurser.


Kurser

Examensarbete inom urban och regional planering, avancerad nivå (AG212X), lärare | Kurswebb

Introduktion till hållbarhetsomställning i praktiken i samhällsplaneringens processer (FAG3188), kursansvarig | Kurswebb

Projekt hållbar stadsplanering - strategier för urban och regional utveckling (AG2129), lärare | Kurswebb