Writing in the Engineering Profession

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen Ingenjörsmässigt skrivande!

Kursen Ingenjörsmässigt skrivande (iskriv) är första steget i Datateknikprogrammets utbildning i kommunikationsfärdigheter. Hit hör färdigheter i muntlig och skriftlig framställning samt akademisk argumentation. 

Iskriv är bland annat ett bra tillfälle för dig som teknolog att lära dig att skriva en korrekt akademisk rapport. Utnyttja därför kurstiden till att lära dig att bemästra de olika skriftliga verktyg som lärs ut. Du kommer att ha tillgång till lärare som hjälper dig att utveckla dina kommunikationsfärdigheter så att du når lärandemålen. Du kommer bl.a. att få lära dig:  

  • använda några vanliga verktyg för referenshantering och textproduktion,
  • använda skrivandet som en dokumentations- och problemlösningsprocess,
  • skilja mellan olika för ingenjörsvetenskapen vanligt förekommande texttyper,
  • redogöra för grunderna i den tekniska rapportens och den vetenskapliga textens uppbyggnad, form och stil utifrån vad de är tänkta att kommunicera,
  • tillämpa grundläggande insikter i det ingenjörsmässiga skrivandet i framställandet av olika typer av texter, med speciellt fokus på den vetenskapliga rapporten

för att

  • stå väl rustad för skrivuppgifter i kurser som DD1390, ett moment inom DD1393 och DD143X.

Litteratur

Under hösten 2017 används följande litteratur:

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2017), Akademiskt läsande och skrivande, Lund: Studentlitteratur. ISBN:978-91-44-09254-6

Övrig information om kursen finns i Canvas och i Kurs-PM

Teachers

Feedback News