Human-Computer Interaction, Introductory Course

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursbeskrivning

Alla som arbetar med att utveckla teknik betjänas av att ta ett användarperspektiv eftersom det är för användaren man utvecklar tekniken. Med ett användarperspektiv avses att man beaktar användarnas förutsättningar för att förstå och använda tekniken, samt konsekvenser av att använda teknik, vilket är centralt inom människa-datorinteraktion.

Kursen behandlar översiktligt mänskliga förutsättningar och konsekvenser av att använda informationsteknologi som redskap för att lösa uppgifter. Gränssnittsutformning är en central del för att skapa goda förutsättningar för ett gott samspel, men det finns sällan patentlösningar. Även om gränssnittsdesign är det som vanligen associeras med människa-datorinteraktion är det långt ifrån det enda som är centralt inom ämnet. Kursen kommer att presentera ett antal olika metoder som ett stöd för att förstå vilken användare eller vilka användargrupper som ska använda tekniken och i vilket sammanhang detta görs. Framförallt kommer kursen betona vikten av att beakta användarens behov, motivation och användningssituation för att kunna skapa användbara lösningar.

Course description

This is an introductory course that presents a cognitive science perspective on human-computer interaction as both theory and application. Cognitive science is an interdisciplinary field of thinking and communication of humans and machines, with both technical and humanistic, social and biological perspectives. This course covers an overview of the human condition and the consequences of using information technology as a tool to solve problems. User interface design is a central part of creating favorable conditions for a sound relationship between man-machine. Although interface design is commonly associated with human-computer interaction, this is far from the only aspect that is central to the subject. This course will present a number of different methods as an aid to understanding the users that will use the technology and the context in which this is done. Above all, the course will emphasize the importance of attention to user needs, motivation and use the situation to create useful solutions.

This is a practice based course, where students work in groups to work through a design process, from initial field studies to making a digital prototype for human-computer interaction, bridging this with a theoretical understanding of the process.The students learn to analyze user requirements, user interfaces and work situations, and will be asked to design an new interface or suggest modifications of existing software. The students are obliged to work both independently and actively in groups throughout the course. Theoretical and practical aspects of the human cognitive capabilities and implications for the use of interactive computer systems are examined in the course to understand how usability design can support the user. An overview of theories of behavioral science and how they relate to design and use of interactive computer systems is part of the theory that will be covered in this course.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News