Logikprogrammering, grundkurs

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Information på svenska:

<kursinformation för ID1213  inför HT17. Vi använder inte CANVAS i år. Nyhetsflödet ("News feed") innehåller sammanfattning efter varje lektion. Skicka gärna in frågor där som alla kan se, så svarar jag så fort jag hinner.

Innehållet i föreläsningar/lektioner i denna kurs och i ID2213 är överlappande. Det är dessa huvudsakliga skillnader:

Kurserna har olika lärandemål vilket skall avspelas i hur materialet presenteras och i examinationen.

ID1213 ges på svenska och följs av en skriftlig tentamen. ID2213 ges på engelska och innehåller föreläsningar och övningar och en projektuppgift som löses på egen tid i grupp eller enskilt, och följs av ett seminarium samt en skriftlig tentamen.>

Den senaste kursanalysen (2016) finns här.

Välkommen till kurswebben!

Alla kurser på KTH använder inte kurswebben fullt ut i dagsläget. Kurswebben är däremot alltid öppen för studenter. Som student kan bidra med material i kurswikin ( t ex föreläsningsanteckningar och lästips), ställa frågor och diskutera kursen med andra studenter. Modereringsfunktionen fångar upp obesvarade frågor till myndigheten KTH och skickar dem vidare till rätt instans. På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar

Information in English:

<course information for ID1213  for the autumn 2017 edition. We don't use CANVAS this year. The News Feed contains a summary of what the lectures dontained. Please post your questions there, and I will answer as soon as possible.

The content is overlapping with the course ID2213. There are these main differences:

The two courses have different learning objectives, which should be reflected in the way the material is presented, as well as in the examination requirements. ID1213 is given in swedish and is followed by a written examination. ID2213 contains lectures and a project task, performed on your own time in a group or individually, followed by a presentation seminar and a written examination.> 


Welcome to the course website!

All courses at KTH are not using the course web in full. The course web is however always open to students. Students can provide input into the course wiki (eg lecture notes and tips on useful readings), ask questions and discuss the course with other students. There is a moderator function that captures unanswered questions to the public agency KTH and sends them on to the proper authorities. You can find information about the course schedule aswell on the course web. More information about the course web.

Lärare

Feedback Nyheter