Examinership for Courses at KTH

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Examinatorskap för kurser på KTH

Kursen i examinatorskap syftar till att du ska tillägna dig eller uppdatera dina kunskaper om de aktuella regler och riktlinjer som styr examination och examinatorns roll för att kunna agera korrekt som examinator. Under kursen får du lära dig mer om vad en bra examination innebär, viktiga juridiska aspekter på examination och examinators roll. Du kommer även att lära dig om vad studenter med olika funktionshinder har för rättigheter och vad det har för betydelse i samband med examination. Den avslutande delen behandlar lokala regler vad gäller kursplaner och examination.

Kursen består av två delar: en webbdel och en heldagsträff. Den första delen är webbaserad och all undervisning sker via lärplattformen Canvas. Du gör den i din egen takt och den är öppen för alla anställda på KTH. Den andra delen av kursen består av en avslutande examinationsdag då du får tillfälle att använda dina kunskaper för att analysera och diskutera vanliga situationer relaterat till examination och examinators roll.

Förkunskapskrav för anmälan till examination i LH221V

Efter genomgången och avklarad webbdel (godkänd på samtliga quiz) kan man anmäla sig till examinationsdagen i kursen LH221V - Examinatorskap för kurser på KTH. Förkunskapskravet för anmälan till examinationsdagen är genomgången och godkänd LH231V/LH201V eller motsvarande grundläggande kurs i högskolepedagogik om 7,5 hp. Anmälningsfunktion till examinationsdagen nås endast via webbdelen.

Undervisningsspråk är svenska.

Klicka här för att komma till webbdelen av kursen!

Kolla gärna också på listan över högskolepedagogiska workshoppar öppna för alla lärare och listan över alla högskolepedagogiska kurser.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News