Kursprogram

Kursansvarig och examinator

Hans Johansson

Föreläsare

Hans Johansson

Anders Malmquist

Kortfattat upplägg

Examinationsmomenten är det enda obligatoriska. Dessa är laborationer, automaträttade inlämningsuppgifter och tentamen. Tidsgränsen för att göra inlämningsuppgifterna är tentamensdatum. Det enda som nödvändigtvis behöver göras innan detta datum är laborationerna. Detta innebär att studenten själv måste ta ansvar för sina egna studier i högre grad än vad som är fallet om det finns till exempel kontrollskrivningar eller andra moment som ger bonus till tentan. Upplägget premierar mognad och ansvartagande.  Till stöd finns arbetsschemat som bland annat ger en rekommenderad takt för de automaträttade inlämningsuppgifterna.

Vi vill stödja olika lärstilar, därför finns mycket dokumentation och videos på kurswebben för de som vill studera själva och/eller för repetition osv. På övningarna är det hög grad av aktivitet där man på egen hand och med kamrater och med stöd av läraren löser ett stort antal uppgifter.  Om man vill se hur uppgifter löses av lärare är tanken att det främst skall ske via kurswebben, till exempel genom att titta på en video. En sak att ha i minnet är att vid kursdesign måste prioriteringar göras i hög grad eftersom resurserna är mer begränsade än någonsin.

Kurslitteratur och övningsmaterial

Elektroteknik Lärobok + Övningsbok (Böckerna finns som pdf-fil, se länk till vänster). Böckerna säljs även av gemensam studentexpedition för Maskinkonstruktion, Energiteknik och Industriell Produktion, Brinellvägen 68 (se länk till vänster)

Laborationshandledningar ingår i kursbunten. Överexemplar finns på Gemensam studentexpedition för Maskinkonstruktion, Energiteknik och Industriell Produktion, Brinellvägen 68. Du kan även hämta detta material via kurswebben.

Kursinnehåll

Se arbetsschemat (länk till vänster).

Utbildningsmål

Se Kursplan (länk till vänster)

Kursmoment

I kursen ingår 3 obligatoriska moment som alla ger högskolepoäng. Laborationer (LAB1, 3p), Inlämningsuppgifter (INL1, 3p) och Tentamen (TEN1, 3p).

Undervisning

De tre första kursveckorna har vi en föreläsning (2h) och två räkneövning (2h). Dessa veckor tar upp de elektrotekniska baskuskaper som är viktiga för den fortsatta kursen. Resterande 9 veckor har vi en föreläsning (2h) och en räkneövning (2h). I "medel" varannan vecka kommer en kortlaboration (3h) därutöver finns 1 långlaborationer (4h) i slutet av kursen (Det saknas en långlaboration i mitten av kursen). Till detta kommer inlämningsuppgifter som löses kontinuerligt och rättas via webben samt självstudier. De schemalagda räknestugorna (RS) är bland annat avsedda för att ge ämnesmässig hjälp i samband med inlämningsuppgifterna.

Kursens grundläggande avsnitt behandlas vid föreläsningar och/eller räkneövningar (laborationer). Delar av kursen tas överhuvud inte tas upp i undervisningen utan överlämnas åt Dig för självstudier.

I Arbetsschemat presenteras vad som tas upp vid varje tillfälle och vad som är självstudier.

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifterna är utformade för att stödja din inlärning i ämnet. Se länk till vänster.
Inlämningsuppgifterna bör göras i den takt som anges i arbetsschemat. Detta för att du ska jobba kontinuerligt med kursen trots att det inte finns något obligatoriskt inlämningsdatum före tentamenstillfället.

Laborationer

Laborationerna är av två typer kortlaborationer och långlaborationer. Båda typerna är obligatoriska. Fullföljd laborationskurs ger godkänt kursmoment (LAB1, 3p).

Kortlaborationerna är 3 timmar långa, där ingår en 1 lektionstimme obligatorisk förberedelseövning varför man alltid samlas i ett klassrum. Ingen speciell förberedelse behövs för laborationen, dock krävs att du är ”med i kursen”. Vid laborationerna arbetar ni i grupper om maximalt  tre personer. Varje laborationstillfälle avslutas med en obligatorisk muntlig redovisning. Denna ska vara kort och tydlig. Assistenten väljer vilken av gruppmedlemmarna som ska redovisa för hela gruppen. Underkänns redovisningen får hela gruppen göra om redovisningen vid ett senare tillfälle.

Långlaborationen är 4 timmar lång utan förberedelsetimme. Du skall ha gjort de förberedelser som står i Lab-PM före laborationen. Samma gruppstorlek och typ av slutredovisning som för kortlaborationer.

För att laborerandet ska ske säkert måste du läsa igenom säkerhetsföreskrifterna för laboratoriet före första laborationstillfället. Vi detta tillfälle får du kvittera att du läst säkerhetsföreskrifterna för laboratoriet.

Samtliga laborationer måste genomföras under ett läsår! Kontrollera på Mina Sidor att Dina laborationer är rapporterade en vecka efter tentamen. Eventuella uppsamlingstillfällen sker slutet av kursen. Samtliga laborationstillfällen bokas via det kursadminsrativa systemet se mer under länken Laborationer till vänster.

Dessa laborationer ingår:
Kortlaborationer
Lim Likströmsmätningar
Act Växelström och transienter
Dik Digitalteknik, Kombinatoriska kretsar
Dis Tillståndsmaskiner
Fil Mätvärdesinsamling, filtrering och presentation av givarsignaler med LabVIEW

Långlaboration
Mik Mikrodatorteknik, Experiment med mikrokontroller…

Tentamen

Tentamen styr i hög grad Dina studier. Om detta är bra eller inte kan naturligtvis diskuteras, men det är ett faktum. Vi försöker därför utforma undervisning och tentamen så att Du leds att koncentrera Dina arbetsinsatser på kursens viktigaste moment och arbetar med kursmaterialet på ett sätt som ger kunskaper och färdigheter som kan vara till nytta i framtiden.

Anmälan till tentamen är obligatorisk och sker på Mina sidor (KTH-nivå).

Tentamenstid: 4 timmar

Tentamenshjälpmedel: Räknedosa, kursens lärobok (utan andra anteckningar än understrykningar och korta kommentarer) samt Beta eller liknande. Övningshäften, lab-PM, anteckningar etc är inte tillåtna. Istället för läroboken kan du välja ett eget formelblad, A4, med valfri information.

Poänggränser för betygssättning framgår nedan men kan komma att justeras då examinator finner det lämpligt.
A 18p-20p
B 16p-17p
C 14p-15p
D 12p-13p
E 11p
E 10p och minst 3 uppgifter helt rätt
Fx 9p – 10p komplettering erbjuds till E och 3
F
Eventuell kompletteringen består av tre uppgifter. För att efter komplettering få betyg E skall två av dessa tre uppgifter lösas helt rätt. Kompletteringen skall vara genomförd inom 5 veckor efter tentamen. Kompletteringstillfället erbjuds till berörda via email till kth.se-adress. Vid komplettering får samma hjälpmedel som vid tentamen användas.

Feedback News