Masterprogram

Mappade masterprogram för Farkostteknik

Flyg‐ och rymdteknik /Aerospace / TAEEM

Programmet ger en bred teknisk kompetens samtidigt som specialisering erbjuds inom spåren flygteknik, rymdteknik, lättkonstruktioner eller systemteknik. Målet med programmet är i första hand att utbilda ingenjörer till den europeiska flyg- och rymdindustrin samt till olika forskningsmiljöer.

Ansvarig skola: SCI

Flyg‐ och rymdteknik

Programbeskrivning (på engelska)

Fordonsteknik / Vehicle Engineering / TFORM

Programmet erbjuder två spår; vägfordon och spårfordon. Målet med programmet är att ge fördjupade kunskaper inom fordons dynamik samt samverkan mellan fordon och infrastruktur genom tillämpning av ämnen som matematik, mekanik, hållfasthetslära samt elektroteknik.

Ansvarig skola: SCI

Fordonsteknik

Programbeskrivning (på engelska)

Hållbar energiteknik / Sustainable Energy Engineering / TSUEM

Behörighet: MJ1401

Programmet har spåren energianvändning, kraftproduktion, kärnkraftsteknik samt solenergi. Syftet med programmet är att utbilda ingenjörer som har god förmåga att verka inom energiområdet utifrån tekniska, ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

Ansvarig skola: ITM

Hållbar energiteknik

Programbeskrivning (på engelska)

Industriell ekonomi / Industrial Management / TINEM

Behörighet: ME1003 och ME2163

Programmet ger en bred och djup kunskap i ekonomi, organisation och ledning av teknikintensiva företag som komplement till befintliga tekniska kunskaper och ger en grund för att leda produktion och projekt, eller för att arbeta med marknadsfrågor och branding. Möjligheter till arbete finns i lönsamhetsstyrda företag, offentliga organisationer samt inom det akademiska området.

Ansvarig skola: ITM

Industriell ekonomi

Programbeskrivning (på engelska)

Teknikprofiler

Programstruktur

Industriell produktutveckling /Engineering Design / TIPUM

Behörighet, Mekatronik: EL1010, DD1321 och MF1017 

                     Förbränningsmotorteknik: EL1010 och MF1017

Masterprogrammet karaktäriseras av en tvärfunktionell helhetssyn på utveckling av ny teknik och innovativa produkter. Programmets olika spår fokuserar på olika komplementära aspekter av produktutveckling och konstruktion. Spåren är maskinkonstruktion, mekatronik och förbränningsmotorteknik.

Ansvarig skola: ITM

Industriell produktutveckling

Programbeskrivning (på engelska)

Integrerad produktdesign / Integrated Product Design / TIPDM

Inom programmet finns tre spår. Farkostteknik kan endast läsa "Integrerad produktutveckling (IPDB)". Programmet ger kunskaper om hela processen från den inledande identifieringen av ett produktbehov till det kompletta, slutliga konstruktionsunderlaget med avseende på olika aspekter från utseende och säkerhet till marknadsföring och produktion.

Ansvarig skola: ITM

Integrerad produktdesign

Kärnenergiteknik / Nuclear Energy / TNEEM

Behörighet: Inga övriga krav (uppdaterad 27/4-21)

Rekomenderat är men inte ett måste: SH1012 samt kurs i Python programmering.

Detta program fokuserar på fysiken i avancerade kärnreaktorsystem, både dagens och framtidens. Huvudmålet är att utbilda skickliga ingenjörer och fysiker till kärnkraftsindustrin, samt till institutioner, forskningsavdelningar och myndigheter.

Ansvarig skola: SCI

Programbeskrivning (på engelska)

Utbildningsplan

Marina system / Naval Architecture / TMRSM

Programmet ger träning i designprocesser för fartyg och andra marintekniska system samt en solid grund i marinteknisk teori och metodik för att formulera, modellera och lösa problemställningar inom olika områden. Programmet ger möjligheter för arbete inom både forskning och industri och innehåller spåren lättkonstruktioner, strömningsmekanik samt management.

Ansvarig skola: SCI

Marina system

Programbeskrivning (på engelska)

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik/ Applied and Computational Mathematics / TTMAM

Programmet innehåller spåren beräkningsmatematik, finansiell matematik, matematisk statistik, optimeringslära och systemteknik. Mastersprogrammet i matematik leder till en examen som kan fortsättas med allt från forskarstudier i matematik och närliggande ämnen till utvecklingsarbete inom industrin eller finansvärlden.

Ansvarig skola: SCI

Tillämpad matematik

Programbeskrivning (på engelska)

Teknisk mekanik / Engineering Mechanics / TTEMM

Teknisk mekanik omfattar spåren hållfasthetslära, strömningsmekanik och ljud- och vibrationslära. Målet med programmet är att lära ut modellbildning, analys med moderna numeriska och experimentella metoder och syntes för att möjliggöra lösande av verkliga problem inom hela området.

Ansvarig skola: SCI

Teknisk mekanik

Programbeskrivning (på engelska)

Masterprogram, teknisk fysik (TTFYM)

Behörighet: SH1011 Modern fysik (period 1 och 2) och SI1155 Teoretisk fysik (period 4)

Masterprogrammet i Teknisk fysik har följande spår:

teoretisk fysik (TFYA)
subatomär och astrofysik (TFYB)
biomedicinsk fysik (TFYE)
optik & fotonik (TFYF)
kvantteknologi (TFYG)

Ansvarig skola: SCI

Programbeskrivning

Systemteknik och robotik / TSCRM

Behörighet: DD1321 eller motsvarande

Systemteknik och robotik

Programbeskrivning (på engelska)

Ansvarig skola: EES

Mappade masterprogram som leder till en civilingenjörsexamen men med annat ansökningsförfarande.

Följande masterprogram leder till en civilingenjörsexamen men har ett annat ansökningsförfarande. Programmen har ingen platsgaranti, olika behörighetsregler och olika ansökningsdatum. Notera att ansökningsdatum kan vara tidigare än ordiarie ansökning till masterprogram. Mer information finns på KTH ́s hemsida.

Computer Simulation for Science and Engineering/Datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap

Energy Innovation/Innovativ energiteknik: endast spår Kärnenergi (NUEY)

Dual Master in Aerospace Engineering (KTH/Bologna)

Railway Engineering/Järnvägsteknik

 

Feedback News