Till innehåll på sidan

Ansökan, behörighet och urval vid utbytesstudier

Ansökan för utbytesstudier görs en gång om året, från sista veckan av november till den 15 december som sista ansökningsdag. Efter att ansökan stängt bedöms din behörighet och platserna vid utbytesuniversiteten fördelas enligt nedanstående urvalsregler bland behöriga studenter.
Ansökan om eventuellt outnyttjade platser öppnar i mitten av mars, se då sidan om Sen ansökan.
Ansökan om utbytesstudier för det följande läsåret 2022/2023, kommer att öppna i november 2021, med sista ansökningsdatum 15 december 2021.

Utbytesstudier läsåret 2021/2022

KTH planerar för att utbytesstudier under läsåret 2021/2022 ska genomföras som vanligt. Om utvecklingen av COVID-19 förvärras, eller om UD:s avrådan från resor till andra länder ligger kvar, kan utbytet bli inställt hösten 2021. Då kan du eventuellt flytta fram utbytet en termin till VT2022, förutsatt att värduniversitetet tillåter det och att det fungerar studiemässigt i ditt program vid KTH. 

Ansökan

Ansökan görs i två steg i ansökningssystemet, först en mer allmän del, därefter steg två, där följande dokument ska laddas upp:

 • ett foto enligt Instruktioner för foto (pdf 60 kB) ,
 • ett kursvals formulär (docx 61 kB)  med kort motivation om val av kurser som passar ditt program vid KTH, riktat till de tre första valen av universitet; läs FAQ (pdf 138 kB)
 • om du medverkat i Studentkårens internationella fadderverksamhet, senast under sommaren 2020, ska ett intyg från THS också laddas upp i ansökningssytemet. Intyget är giltigt i två på varandra följande ansökningsomgångar, efter det att aktiviteterna genomförts.

Du kan ansöka om utbytesstudier under åk 2, men inte bedriva utbytesstudier förrän tidigast under åk 3.

Du som tidigare nominerats till och genomfört utbytesstudier, samt du som nominerats men avsagt dig platsen du nominerats till, kan ansöka igen. Dock har studenter som inte tidigare nominerats företräde när platser fördelas.

Så länge en avrådan från UD om utresa till andra länder är giltig, gäller den också mot att bedriva utbytesstudier via KTH.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Nya regler angående personliga uppgifter trädde i kraft i maj 2018. Vänligen läs igenom hur KTH hanterar dina uppgifter innan du gör en ansökan.

GDPR för utlandsstudier

Inloggning

När du väl har påbörjat din ansökan, kan du arbeta i den fram till sista ansökningsdatum. För att lättare göra det kan du gå in på inloggningssida för KTH-id  och logga in med din KTH-inloggning.

E-postadress

För att få instruktioner från ansökningssystemet, ska du ange din KTH-epostadress. Vissa mail som skickas via KTH kommer inte fram till mottagare på live.com, live.se, hotmail.com, hotmail.se eller outlook.com, gmail.com.

Om du får tekniska problem, skicka ett meddelande till mobility-online@kth.se . Om du använder en offentlig dator för att hantera din ansökan, var noga med att stänga ner webbläsaren efteråt.

Behörighet

Student som är antagen till civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och kandidatprogram vid KTH ska ha uppfyllt följande:

 • Inte ha fler än två oavslutade kurser för sökande i årskurs 2, vilket gäller kurser fram till och med studieperiod 1 det läsår student ansöker om utbytesstudier
 • Inte ha fler än tre oavslutade kurser för sökande i årskurs 3 eller årskurs 4, vilket gäller kurser fram till och med studieperiod 1 det läsår student ansöker om utbytesstudier.

Samtliga moment ska finnas i Ladok senast den 15 december och det åligger studenten att säkerställa att kursmoment är inrapporterade detta datum.

De studenter som endast läser ett mastersprogram på KTH, men har tagit sin kandidatexamen på annat lärosäte än KTH måste ha uppnått 15 hp vid KTH det läsår student ansöker om utbytesstudier till och med läsperiod 1, för att vara behörig att söka utbytesstudier. Om mindre än 15 hp ges i period 1 är studenten ändå behörig att ansöka, förutsatt att 30 hp erhållits efter studieperiod 2. Kontrollera detta noggrannt med din skolas internationella koordinator.

Betygskrav vid specifika universitet

Utbytesstudier är krävande av flera anledningar och flertalet av KTH:s partneruniversitet gör en bedömning av varje students potential att klara studierna under en utbytestermin. Har du som student ett medelbetyg som är lägre än 3,0 är det inte bara svårt att klara studierna under utbytestiden, men det finns också en avsevärd risk att partneruniversitetet inte antar dig. KTH rekommenderar därför starkt att du som student vid ansökningstillfället har ett medelbetyg på minst 3,0.

Några utbytesuniversitet har egna och högre satta betygskrav. Vid ett fåtal universitet i Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Kina, Singapore och USA finns det ett betygskrav för utbytesstudier, ett fastställt lägsta medelbetyg som krävs av KTH-studenter för att kunna söka utbytesstudier vid universitetet. Dessa betygskrav anges på respektive utbytesuniversitets sida i listningen av utbytesuniversitet . Medelbetyget räknas ut enligt principen nedan, se Urval. Det eventuella tillägg som kan erhållas för deltagande i THS mottagande av inkommande utbytes- och masterstudenter kan inte inkluderas i medelbetyg som krävs vid vissa universitet.

Urval

Vid respektive utbytesuniversitet finns ett begränsat antal platser. Om antalet sökande studenter till ett specifikt universitet överstiger antalet platser görs ett urval utifrån de sökande studenternas medelbetyg, vilket baseras på de poänggivande moment som finns rapporterade i LADOK den 15 december samt eventuellt deltagande i mottagandet av inkommande utbytesstudenter. Formeln som används för att räkna ut medelbetyg är: summa (Betyg x (antal obligatoriska poäng))/[Summa(antal obligatoriska poäng)] + 0,2 (om man varit fadder för en inkommande utbytesstudent).

Det som benämns nomineringspoäng är det medelbetyg för den student som fick den sista platsen vid ett universitet.

För att man ska kunna jämföra betygsskalan (A-F) med den tidigare (3-5) översätts bokstavsbetygen till siffror enligt följande modell:

 • A = 5
 • B = 4,5
 • C = 4
 • D = 3,5
 • E = 3
 • F = 0

Regler för urval

 • Studiemeriter baseras på avslutade kurser t.o.m. period 1 det läsår student ansöker om utbytesstudier. Inga kurser som löper över både studieperiod 1 och 2 får räknas med. Undantag: student som är antagen till ett masterprogram vid KTH och inte läst sin grundutbildning på KTH enligt kvotgrupp 2 (se nedan) och där poäng inte utfaller efter period 1, får räkna med poäng som utfaller efter period 2, till uträkningen av medelbetyget.
 • Oavslutade kurser som löper över flera årskurser får inte tas med i uträkningen av medelbetyget.
 • För utresande i årskurs 3, 4 och 5 räknas endast de obligatoriska kurserna i föregående årskurser med. Om studieplanen i de föregående årskurserna omfattar mindre än 30 hp obligatoriska kurser per termin räknas valbara kurser upp till 30 hp in.
 • De slutrapporterade kurser som endast ger betyget ”Godkänt” tas inte med i uträkningen av medelbetyget.
 • Om man får delbetyget ”Godkänt” i ej avslutad kurs vid KTH räknas det som betyg 3. Om betyg ges på delmoment räknas ”delbetyget x poängen”.
 • Vid tillgodoräknande från andra universitet räknas betyg från hel avslutad kurs från det andra universitetet endast om studierna har skett vid någon annan civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning i Sverige. I alla andra fall så räknas inte betygen med utan medelbetyget grundas då på studierna på KTH.
 • Internationell verksamhet inom KTH ger för närvarande 0,2 poäng extra till medelbetyget. Med internationell verksamhet menas att studenten aktivt deltagit i Tekniska Högskolans Studentkårs verksamhet för mottagande av inkommande utbytes-/masterstudenter. Detta gäller både kårens centrala såväl som sektionernas verksamhet. Intyg om medverkan utfärdas av THS och skall bifogas ansökan. Mer information om hur du engagerar dig finns hos THS  eller din sektion.
 • Programmet Civilingenjör/Lärare läser obligatoriska kurser vid Stockholms universitet med betygsskalan G, VG. Dessa betyg omräknas till sifferbetygen: G=3,5, VG=4,5.

Kvotgrupper

För att uppnå en så rättvis tilldelning av utbytesplatser som möjligt för alla KTH-studenter, delas sökande studenter in i tre kvotgrupper:

Kvotgrupp 1: studenter som läser hela sin utbildning på KTH, dvs. studenter på kandidat-, högskoleingenjörs- och civilingenjörsprogram. Även studenter på masterprogram som läst en tidigare utbildning vid KTH (t.ex. tagit en kandidatexamen eller tidigare högskoleingenjörer räknas till kvotgrupp 1)

Kvotgrupp 2: studenter som endast läser ett masterprogram på KTH men har tagit sin kandidatexamen på annat lärosäte än KTH. Annat lärosäte kan vara ett lärosäte i Sverige eller ett lärosäte i utlandet.

Kvotgrupp 3: studenter som redan tidigare bedrivit utbytesstudier inom ramen för sin utbildning vid KTH och på nytt söker en utbytesplats samt student som nominerats men avsagt sig platsen som man nominerats till. Dessa studenter kan endast tilldelas de platser som finns kvar efter att platser till kvotgrupp 1 och 2 är fördelade.

Utbytesuniversiteten indelas i olika regioner och utbytesplatser vid dem kommer att fördelas procentuellt i relation till antalet sökande i respektive kvotgrupp 1 och 2.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:international@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2021-04-27