Till innehåll på sidan

Jämställdhet, mångfald och lika villkor på MMK

Arbetet med jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML) skiljer sig mellan olika skolor på KTH. På Maskinkonstruktion finns det både en person på ledningsnivå som arbetar med strategiska frågor och en grupp bestående av lokala representanter.

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, personers lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. Jämställdhet och mångfald bland anställda och studerande är också en viktig resurs för KTH.

KTH:s uppdrag inom jämställdhet, mångfald och lika villkor

KTH har två huvudsakliga uppdrag gällande jämställdhet, mångfald och lika villkor på högskolan. Det första är uppdraget utifrån Diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna. Det andra uppdraget är Jämställdhetsintegrering, där universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.

Lokala aktiviteter

Vi arbetar på tre plan för att möta uppdragen 

  1. Det finns sju diskrimineringsgrunder. Upplever du något olämpligt i våra lokaler bör det anmälas. Anmäl diskriminering eller trakasserier
  2. För att skapa förändring krävs ett medvetet ledarskap. ITM:s ledning arbetar strategiskt med att implementera jämställdhet, mångfald och lika villkor i olika processer. 
  3. Dessutom behövs ett ökat medvetande om frågorna bland all personal. Lokala JML-grupper initierar aktiviteter som workshops, utbildningar och inkluderande fika för att komplettera ledarnas strategiska arbete. 

Ledningens JML-grupp – "Lilla JML-gruppen"

På ITM-skolan deltar hela ledningsgruppen i JML-arbetet så att det kan integreras i många olika delar. Fokus just nu är rekrytering och karriärvägar, men även lönestatistik, möteskultur och normförståelse finns på agendan. Den gruppen kallar vi "Lilla JML-gruppen".

Organisationskarta JML ITM
ITM-skolans organisation inom JML: JMLA är ansvarig för rapportering, diskussioner och beslut. JML-partner stöttar JMLA. Lilla JML-gruppen består av prefekter, adminchef och GA. Stora JML-gruppen består av en eller flera medarbetare från varje institution (EGI, IPU, INDEK, LES, MMK, MSE och verksamhetsstöd).

JML-grupper på institutioner – "Stora JML-gruppen"

På varje institution finns en lokal grupp som arbetar med JML-frågor. De möts regelbundet i smågrupper samt samlas med jämna mellanrum i det vi kallar "Stora JML-gruppen". De lokala representanterna ska fungera som länkar mellan ledningens JML-grupp och individer ute på institution. 

JMLA  sammankallar till Stora JML-gruppens möten och får stöd från JML-partner . 

Maskinkonstruktion

På agendan: 

  • Kurser och workshops om jämställdhet, mångfald och lika värde för personal.
  • Gruppaktiviteter som fika och stormöten.
  • Kurs i inkluderande undervisning för alla lärare. 
  • Delta i projekt som exempelvis nytt masterprogram och lokalförändringar.

Gruppmedlemmar: Fredrik Asplund , Hanna Bernemyr , Anna Hedlund Åström

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2021-08-18